Egyéb

Budakeszi Város Polgármesterének 389/2020. (XI.26.) határozata a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Budakeszi, Kossuth köz úthelyreállításával kapcsolatos 166/2020. (VI.11.) Kt. határozat és 271/2020. (IX.24.) Kt. határozat visszavonásáról és új határozat meghozataláról szóló tárgyában

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

 

E rendelkezések alapján Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom:

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere a 166/2020. (VI.11.) Kt. határozatot és a 271/2020. (IX.24.) Kt. határozatot visszavonja.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a Kossuth köz jelenleg útként használt, az önkormányzati tulajdonban álló területén, valamint a magántulajdonban lévő – Budakeszi 998 hrsz., 996/1 hrsz., 992 hrsz., 990/2 hrsz. – ingatlanok területrészein helyreállítási munkákat végez, amennyiben a magántulajdonban lévő ingatlanok tulajdonosai térítésmentesen, határozatlan időre telki szolgalmi jogot biztosítanak Budakeszi Város Önkormányzata javára a helyreállítással érintett területrészeken, valamint vállalják, hogy a Kossuth közt érintő közművek kiépítése esetén a Budakeszi Helyi Építési Szabályzat szerinti területrészt térítésmentesen Budakeszi Város Önkormányzata tulajdonába adják. Amennyiben a magántulajdonban lévő ingatlanok tulajdonosai a fenti tartalmú megállapodást nem kötik meg az Önkormányzattal, akkor Budakeszi Város Önkormányzata a Kossuth köz jelenleg útként használt területen, kizárólag az önkormányzati tulajdonban álló részeken végzi el a helyreállítási munkálatokat.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere a 2. pontban meghatározott telki szolgalom alapítására vonatkozó szerződést, mely tartalmazza a magántulajdonban lévő ingatlanok tulajdonosai által tett vállalást is, jogi megfelelőség igazolását követően aláírja.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere felkéri a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-t, hogy a Kossuth közben a csapadékvíz elvezető rendszert tisztítsa ki teljes hosszban, beleértve annak végét is, valamint az így keletkezett szemetet szállítsa el. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.18.) rendelete 2. számú melléklet 1.3. Dologi kiadások terhére bruttó 1.000.000,-Ft keretösszeget biztosít a csapadékvíz elvezetését biztosító árok megtisztítására.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere elfogadja a mellékelt Kossuth köz úthelyreállítására vonatkozó műszaki tartalmat, és a 2., 3., pontok figyelembe vételével, az elfogadott műszaki tartalommal kívánja az úthelyreállítást elvégezni.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere nyílt pályázatot ír ki a 2., 3., pontok figyelembe vételével a Kossuth köz úthelyreállítására a mellékelt műszaki tartalom szerint.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere a Kossuth közre vonatkozó úthelyreállítási munkálatokra bruttó 29.187.556- Forint keretösszeget biztosít, melynek fedezete az elnyert támogatás terhére bruttó 26.267.000,-Ft, a pályázatban vállalt önerő terhére bruttó 2.918.556,-Ft.

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetéséből további bruttó 7.000.000,-Ft keretösszeget biztosít a magántulajdonban lévő – Budakeszi 998 hrsz., 996/1 hrsz., 992 hrsz., 990/2 hrsz. – ingatlanok útként használt területrészein történő helyreállítási munkálatokra.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere gondoskodik, a város honlapján, a soron következő Budakeszi Hírmondóban és a városháza hirdetőtábláján a pályázati felhívás megjelentetéséről.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződést, jogi megfelelőségi igazolást követően aláírja.

 

 

Felelős: 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9.: dr. Győri Ottilia polgármester

 1. pont: BVV Kft. ügyvezető

Határidő: 1., 2., 5. pont: azonnal

 1. pont: a döntést követő 30 napon belül
 2. pont: a döntést követő 30 napon belül
 3. pont első bekezdés: azonnal
 4. pont második bekezdés: a 2021. évi költségvetés elfogadása

6., 8. pont: a döntést követő 30 napon belül

 1. pont: a pályázati döntést követő 15 napon belül
Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 366/2020. (X.29.) Kt. határozata a polgármester, valamint a főállású alpolgármester által a két képviselő-testületi ülés között folytatott fontosabb tárgyalásokról és eseményekről szóló beszámoló tárgyában

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a polgármester, valamint a főállású alpolgármester beszámolóját a két ülés közötti legfontosabb tárgyalásokról és eseményekről.

Felelős:dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 342/2020. (X.29.) Kt. határozata a helyi jelentőségű védett természeti területeinek természetvédelmi őrének alkalmazásáról

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. március 1-től napi 8 órás mezőőri szolgálatot biztosít a természetvédelmi terület őrzésére és a mezőőri feladatok ellátására.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti kiadásokat az önkormányzat 2021. évi költségvetésébe tervezze be.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a természetvédelmi területek őrzésében a mezőőr munkáját polgári természetvédők segíthetik.

 

Felelős: 1.;3. pont: dr. Győri Ottilia polgármester

 1. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő: 1.; 3. pont: 2021. január 1.

 1. pont: 2021. évi költségvetés készítése
Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 301/2020. (IX.24.) Kt. határozata a városi térfigyelő rendszerhez integrálandó WIFI kapcsolat kiépítéséhez szükséges technikai eszközök megvásárlásáról

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közbiztonság növelése, valamint a városi térfigyelő kamerarendszer működésbiztonságnak növelése céljából támogatja az EXTRICO Zrt. mellékelt ajánlata szerinti eszközök megvásárlását, felszerelését és a városi térfigyelő rendszerhez integrálását, melyhez bruttó 581.381,- Ft fedezetet biztosít az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18.) rendelet közbiztonsági kerete terhére.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt az EXTRICO Zrt-vel az 1. pontban leírtak szerint, valamint felhatalmazza a polgármestert a jogi megfelelőség igazolását követően a szerződés aláírására.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontban szereplő döntésről értesítse az EXTRICO Zrt. vezérigazgatóját.

 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1-3. pontra: azonnal

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 253/2020. (VIII. 19.) Kt. határozata a vállalkozói park tervezésére és kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítása tárgyban

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kbt. 112.§ szerint nyílt közbeszerzési eljárást indít a vállalkozói park tervezése és kivitelezése, továbbá a területen található hulladék elszállítása tárgyban.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívásokat az alábbi ajánlattevők részére küldje meg:

– OTEE Kft (Budakeszi, Pátyi út 57, 2092)

– Green Dynamic Kft. (1148 Budapest, Adria sétány 14.)

– Földgép Transz Kft. (Budakeszi, Szőlőskert út 2824 HRSZ)

– SBDynamic KFt. (1031 Budapest,Városfal utca 3/B)

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vállalkozói park tervezésére és kivitelezésére bruttó 249.850.000,-Ft-ot biztosít, melynek fedezete a pályázati támogatás és a pályázatban vállalt önrész. A hulladék elszállítására Budakeszi Város Önkormányzata további bruttó 23.568.520,-Ft keretösszeget biztosít, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület tételes elszámolást kér, és amelynek fedezete az önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II. 18.) rendelet 23. számú mellékletének beruházások sora. A közbeszerzési eljárásra biztosított fedezet összesen bruttó 273.418.520,-Ft.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen telekommunikációs cégekkel a kialakítandó vállalkozói park telekommunikációs rendszerének tervezéséről.

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1., 2. és 4. pontok: a döntést követő 30 napon belül

 1. pont: azonnal
Megosztom a cikket

Október 14-én, hétfőn ügyeleti rendszer a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a helyi választási iroda tagjaiként dolgozó köztisztviselők a szavazást követő napon pihenőnapjukat töltik, ezért 2019. október 14-én, hétfőn a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyeleti rendszerben működik.

Az ügyfélszolgálaton beadványokat átveszünk.
Megértésüket köszönjük!

Megosztom a cikket