Egyéb

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205/2021. (VII.29.) Kt. határozata a Vállalkozói Park kiviteli terveinek elkészítéséről

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Vállalkozói Park kiviteli terveinek elkészítésére alkalmas cégektől ajánlatokat kérjen be.

.

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajánlatok beérkezését követően a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel, jogi megfelelőség igazolását követően a vállalkozási szerződést megkösse.

 

 

Felelős:     1-2. pontok: dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: a döntést követő 15 napon belül

 1. pont: az ajánlatok beérkezését követő 30 napon belül

 

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Polgármesterének 54/2021. (III. 25.) határozata a Márity László utcában sebességcsökkentő forgalomtechnikai eszközök, valamint KRESZ táblák elhelyezésére

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

E rendelkezések alapján Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom: 

 1. Budakeszi Város Polgármestere a közúti forgalmi rend változtatásával kapcsolatos, összesen 5 db sebességcsökkentő forgalomtechnikai eszköz telepítésére bruttó 600 000 Ft-ot, valamint összesen 5 db KRESZ tábla kihelyezésére bruttó 72 500 Ft-ot biztosít, melynek fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének Kiadások 2.1 sora.
 2. Budakeszi Város Polgármestere a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-vel kötendő, a Márity László utcába telepítendő sebességcsökkentő forgalomtechnikai eszközök, valamint KRESZ táblák telepítésére vonatkozó vállalkozási szerződést jogi megfelelőség igazolását követően aláírja.

 

Felelős:           dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:       1. pont: azonnal

 1. pont: 2021. március 31.
Megosztom a cikket

Budakeszi piac fejlesztése

Projekt megnevezése:
Budakeszi piac fejlesztése

Projekt azonosító száma:
PM_PIAC_2018/3

Kedvezményezett:
Budakeszi Város Önkormányzata

A támogató neve:
Pénzügyminisztérium

A támogatás forrása:
A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból

A támogatás összege:
114,99 millió Ft

A támogatott tevékenység megvalósításának tervezett megkezdése:
2021. március 1.

A támogatott tevékenység megvalósításának tervezett befejezése:
2021. december 31.

Budakeszi Város Önkormányzata a Dózsa György téri piac fejlesztésére a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásból 114 990 000 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert.

Budakeszi Város Önkormányzata a „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű Pénzügyminisztérium által támogatott pályázat keretében a Dózsa György tér területén üzemelő piac fejlesztése valósul meg. A beruházás során fedett és fedetlen elárusítóhelyek, üzlethelyiségek kialakítása történik.

Budakeszi Város Önkormányzata az elnyert támogatási összegen felül 40 millió forint önerővel biztosítja a beruházás megvalósítását, így a 154,99 millió forintos összköltségű projekt kivitelezése során a huszonhét darab, meglévő nyitott elárusítóhely fölé korszerű ernyőszerkezet kerül felépítésre. Továbbá kialakításra kerül kettő üzlethelyiség is. Önerőből valósul meg az irodahelyiség, tárolók, akadálymentes toalettek, a parkosítás, továbbá a parkoló felújítása.

A projekt célja a piac mai elvárásoknak megfelelő üzemeltetési lehetőségeinek megvalósítása, a jogszabályban előírt piac működtetéséhez szükséges feltételek teljesítése, valamint a Budakeszi városképét is meghatározó impozáns piackép kialakítása.

Budakeszi Város Önkormányzata a közbeszerzési eljárás eredményeként a HANSA Fővállalkozó és Mérnöki Iroda Kft.-t bízta meg a kivitelezési munkálatok elvégzésére, így a beruházás megvalósítására vonatkozó szerződés 2020. december 9-én került aláírásra.

A munkaterület átadás 2021. március 19-én megtörtént, így a HANSA Fővállalkozó és Mérnöki Iroda Kft., mint kivitelező a kivitelezési munkákat megkezdi. A kivitelezési munkálatokra 180 nap áll rendelkezésre és 4 ütemben megvalósítva 2021. szeptemberébe várható a munkálatok befejezése.

 

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Polgármesterének 14/2021. (I.28.) határozata a Budakeszi Város Közlekedési Koncepcióterve elkészítésére vonatkozó Tervezési szerződés II. számú módosítása tárgyában

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

 

E rendelkezések alapján Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom:

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere a „KÖZLEKEDÉS” Fővárosi Tervező Iroda Kft.-vel kötött, Budakeszi Város Közlekedési Koncepcióterve elkészítésére vonatkozó Tervezési szerződés II. számú módosítását- a mellékelt tartalommal – jogi megfelelőség igazolását követően aláírja.

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: a döntést követő 15 napon belül

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Polgármesterének 389/2020. (XI.26.) határozata a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Budakeszi, Kossuth köz úthelyreállításával kapcsolatos 166/2020. (VI.11.) Kt. határozat és 271/2020. (IX.24.) Kt. határozat visszavonásáról és új határozat meghozataláról szóló tárgyában

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

 

E rendelkezések alapján Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom:

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere a 166/2020. (VI.11.) Kt. határozatot és a 271/2020. (IX.24.) Kt. határozatot visszavonja.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a Kossuth köz jelenleg útként használt, az önkormányzati tulajdonban álló területén, valamint a magántulajdonban lévő – Budakeszi 998 hrsz., 996/1 hrsz., 992 hrsz., 990/2 hrsz. – ingatlanok területrészein helyreállítási munkákat végez, amennyiben a magántulajdonban lévő ingatlanok tulajdonosai térítésmentesen, határozatlan időre telki szolgalmi jogot biztosítanak Budakeszi Város Önkormányzata javára a helyreállítással érintett területrészeken, valamint vállalják, hogy a Kossuth közt érintő közművek kiépítése esetén a Budakeszi Helyi Építési Szabályzat szerinti területrészt térítésmentesen Budakeszi Város Önkormányzata tulajdonába adják. Amennyiben a magántulajdonban lévő ingatlanok tulajdonosai a fenti tartalmú megállapodást nem kötik meg az Önkormányzattal, akkor Budakeszi Város Önkormányzata a Kossuth köz jelenleg útként használt területen, kizárólag az önkormányzati tulajdonban álló részeken végzi el a helyreállítási munkálatokat.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere a 2. pontban meghatározott telki szolgalom alapítására vonatkozó szerződést, mely tartalmazza a magántulajdonban lévő ingatlanok tulajdonosai által tett vállalást is, jogi megfelelőség igazolását követően aláírja.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere felkéri a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-t, hogy a Kossuth közben a csapadékvíz elvezető rendszert tisztítsa ki teljes hosszban, beleértve annak végét is, valamint az így keletkezett szemetet szállítsa el. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.18.) rendelete 2. számú melléklet 1.3. Dologi kiadások terhére bruttó 1.000.000,-Ft keretösszeget biztosít a csapadékvíz elvezetését biztosító árok megtisztítására.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere elfogadja a mellékelt Kossuth köz úthelyreállítására vonatkozó műszaki tartalmat, és a 2., 3., pontok figyelembe vételével, az elfogadott műszaki tartalommal kívánja az úthelyreállítást elvégezni.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere nyílt pályázatot ír ki a 2., 3., pontok figyelembe vételével a Kossuth köz úthelyreállítására a mellékelt műszaki tartalom szerint.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere a Kossuth közre vonatkozó úthelyreállítási munkálatokra bruttó 29.187.556- Forint keretösszeget biztosít, melynek fedezete az elnyert támogatás terhére bruttó 26.267.000,-Ft, a pályázatban vállalt önerő terhére bruttó 2.918.556,-Ft.

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetéséből további bruttó 7.000.000,-Ft keretösszeget biztosít a magántulajdonban lévő – Budakeszi 998 hrsz., 996/1 hrsz., 992 hrsz., 990/2 hrsz. – ingatlanok útként használt területrészein történő helyreállítási munkálatokra.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere gondoskodik, a város honlapján, a soron következő Budakeszi Hírmondóban és a városháza hirdetőtábláján a pályázati felhívás megjelentetéséről.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződést, jogi megfelelőségi igazolást követően aláírja.

 

 

Felelős:     1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9.: dr. Győri Ottilia polgármester

 1. pont: BVV Kft. ügyvezető

Határidő:  1., 2., 5. pont: azonnal

 1. pont: a döntést követő 30 napon belül
 2. pont: a döntést követő 30 napon belül
 3. pont első bekezdés: azonnal
 4. pont második bekezdés: a 2021. évi költségvetés elfogadása

6., 8. pont: a döntést követő 30 napon belül

 1. pont: a pályázati döntést követő 15 napon belül
Megosztom a cikket

2021. évi előterjesztések

Budakeszi_Kepviselo_testulet_2021-09-09.zip

Budakeszi_Kepviselo_testulet_2021-07-29_2.zip

Budakeszi_Kepviselo_testulet_2021-07-29.zip

Budakeszi_Kepviselo_testulet_2021-06-24-i előterjesztések

2021. június 14-i rendkívüli polgármesteri döntés előterjesztése

2021. május 31-i rendkívüli polgármester döntés előterjesztése

2021. május 27-i polgármesteri döntés előterjesztése

2021. április 29-i polgármester döntés előterjesztései

2021. március 25-i polgármester döntés előterjesztései

2021. március 8-i rendkívüli polgármesteri döntés előterjesztései

2021. február 25-i polgármesteri döntés előterjesztései

2021. február 15-i rendkívüli polgármesteri döntés előterjesztései

2021. január 28-i polgármesteri döntés előterjesztései

2021. január 18-i rendkívüli polgármesteri döntés előterjesztései

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 366/2020. (X.29.) Kt. határozata a polgármester, valamint a főállású alpolgármester által a két képviselő-testületi ülés között folytatott fontosabb tárgyalásokról és eseményekről szóló beszámoló tárgyában

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a polgármester, valamint a főállású alpolgármester beszámolóját a két ülés közötti legfontosabb tárgyalásokról és eseményekről.

 

Felelős:    dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

 

Megosztom a cikket