Szociális, gyermekvédelmi ügyek

Ügytípusok, ügyintézők, ügyintézők elérhetősége:

Dr.Komárominé Dr. Hermann Krisztina

Beosztás: szociális ügyintéző
Iroda: 37.
Telefonszám: +36 23 535 710/177,   0620/224-5938
Email cím: hermann.krisztina@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás
 • Ápoláshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás
 • Adósságkezeléshez kapcsolódó rendszeres települési támogatás
 • Családi napközi támogatás
 • Kamatmentes kölcsön
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • Köztemetés
 • Rendkívüli települési támogatás

Letölthető kérelem nyomtatványok az oldal alján találhatóak!

Ügyintézés  díja:
A szociális és gyermekvédelmi eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézés jogszabályban meghatározott határideje:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdése alapján 21 nap.

Az Önkormányzat gondoskodik a helyben szokásos legolcsóbb temetés igénybevételével az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről az Szt. 48.§ -ban foglaltak szerint. A köztemetés költségének megtérítése alól az eltemettetésre köteles személyt az Önkormányzat akkor mentesíti, ha nem rendelkezik az Szt. 4.§ (1) bekezdés b) pontban meghatározott vagyon feletti vagyonnal.

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás a szociálisan rászoruló, Budakeszin lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy részére az általa lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásainak viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Az Önkormányzat a lakás villanyáram-, a víz-, a gázfogyasztás költségeihez, a közös költséghez lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatást nyújt.

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában (Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontja alapján) az egy főre eső havi jövedelem (Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja) nem haladja meg az öregségi nyugdíj (28.500,-Ft) mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,-ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. A vagyon kiszámításának az alapja az Szt. 4. § (1) bekezdés b)-bb) pontja alapján történik.

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatást az Önkormányzat egy évre állapítja meg 2500,-Ft/hó összegben.

Ápoláshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatást állapít meg az Önkormányzat annak a hozzátartozónak (Ptk. 8:1. § (1) és (2) bekezdés), aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. Az ápolási tevékenységet végző ápolónak és az ápolásra szoruló személynek bejelentett Budakeszi lakóhellyel kell rendelkeznie. Ápoláshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás annak a családnak adható, ahol az egy főre jutó jövedelem (Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja) nem haladja meg az öregségi nyugdíj (28.500,-Ft) legkisebb összegének 280 %-át (79.800,-Ft), egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (28.500,-Ft) 330 %-át (94.050,-Ft).

Az ápoláshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatást az Önkormányzat egy évre állapítja meg bruttó 28.500,-Ft/hó összegben.

Adósságkezeléshez kapcsolódó rendszeres települési támogatás a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó, Budakeszin lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére állapítható meg:

a) akinek az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és nem haladja meg a háromszázezer forintot, és akinek az adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, és
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj (28.500,-Ft) mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500,-Ft), egyedül élő esetében annak 350 %-át (99.750,-Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és
c) aki vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének (összes adósság 25%-a) megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.

Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legfeljebb tizenkét hónap.

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz.

Az önkormányzat azoknak a személyeknek, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt.

E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.

Az Önkormányzatok számára az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.

Rendkívüli települési támogatás annak a családnak adható,

a) ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 220%-át, (62.700,-Ft)
b) egyedülálló, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 240%-át, (68.400,-Ft)
c) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás címén benyújtott kérelem esetén: az eltemettető családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 280%-át, (79.800,-Ft)
d) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás címén benyújtott kérelem esetén: amennyiben az eltemettető egyedülálló, esetében az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 350%-át.(99.750,-Ft)

Rendkívüli települési támogatás igényelhető, a megjelölt jövedelemhatárok figyelembe vételével:

a) betegséghez,
b) halálesethez,
c) elemi kár elhárításához,
d) a válsághelyeztben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
e) iskoláztatáshoz,
f) a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
g) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,
h) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez,
i) a gyermek hátrányos helyzete miatt,
j) adott év október 1. napjától következő év február 28. napjáig tüzelőfa vásárlására.

Az rendkívüli települési támogatás összege, adott évben családonként nem haladhatja meg:

a) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át. (85.500,-Ft)
b) családban élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át. (71.250,-Ft)
c) gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át. (114.000,-Ft)
d) gyermekes családok esetében, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át. (99.750,-Ft).

Rendkívüli települési támogatás alkalmanként nyújtható. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem – kivéve létfenntartását súlyosan veszélyeztető élethelyzet – a támogatás átvételétől számított 3 hónapon belül nem nyújtható be újra.

Kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtható a rendkívüli települési támogatás annak a Budakeszin lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-á (42.750,-Ft), de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (99.750,-Ft) és

a) létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került és
b) a visszafizetés garanciái biztosítottak és
c) a kérelmező az Önkormányzattal kölcsönszerződést köt.

Meghatározott feltétel, a visszafizetés garanciái biztosítottak, abban az esetben, ha a kölcsönt igénylő rendszeres, igazolt jövedelemmel rendelkezik.

A kamatmentes szociális kölcsön összege nem haladhatja meg a 80.000,-Ft-ot.

Átmeneti segélyt kaphatnak azok a személyek, családok, hajléktalanok, akik létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint akik időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek, és Budakeszin életvitelszerűen tartózkodnak.

A természetbeni átmeneti segély nyújtását a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat végzi.

Az átmeneti segély alkalmanként állapítható meg.

Családi napközi támogatást nyújthat a szülő vagy törvényes képviselő (továbbiakban: szülő) részére a gyermek 3. életévének betöltéséig, illetve ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, legkésőbb a 4-6. életévének betöltését követő augusztus hó 31. napjáig, és ha a

a)  a gyermek Budakeszi Városi Bölcsődébe történő jelentkezése elutasításra került helyhiány miatt,
b)  a gyermeket magánbölcsődébe vagy családi napköziben helyezik el, és
c)  a családban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének háromszorosát.

A támogatás összege gyermekenként havonta 30.000,-Ft, azaz harmincezer forint.

 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban Szt.)
 • Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (továbbiakban Ör.)
 • Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2013. (IX.05.) önkormányzati rendelete Budakeszi Városi Bölcsődébe fel nem vett gyermekek családi napköziben történő elhelyezésének támogatásáról
 • 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól (továbbiakban Pe.)
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (továbbiakban Ket.)
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban Gyvt.)
 • 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (továbbiakban Gyer.)
 • 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban Ptk.)
Megosztom a cikket