Regionális összefogás a közbiztonságért

Budakeszi és a régió szempontjá­ból alighanem történelmi fontos­ságú együttműködést hoztak létre 2010. május 19-én.

Egy már régóta min­den település számára fennálló le­hetőséget ragadott meg Budake­szi Város Önkormányzata, amikor a közelmúltban lakossági, valamint civil szervezeti és hatósági egyez­tetést követően úgy határozott, hogy a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény adta lehetőséggel kezdeményezi a Budaörsi Rendőr­kapitányság Budakeszi Rendőrőrse Területén Működő Önkormányza­tok és a Rendőrség Közös Bűnmeg­előzési Közbiztonsági Bizottságá­nak létrehozását.

A közelmúltban Budakeszin is felmerült széles társadalmi igény­ként, hogy változtatni kell a város Közbiztonsági és Bűnmegelőzé­si Koncepcióján, másképpen kell hozzáállni a bűnmegelőzéshez, a helyi közbiztonsági és az önkor­mányzati-rendészeti feladatok­hoz, valamint e tevékenységeket és e feladatokat folytató szervezetek együttműködésének és támogatásának kérdésköréhez.

A XXI. században minden önkormányzat­nak be kell látnia, hogy a jó telepü­lési közbiztonság, a rendezett, térfigyelő rendszerrel és a járőrözés útján felügyelt közterületek a tele­pülések továbbfejlődésének érde­keit szolgálják, amihez szükséges is a rendelkezésre álló anyagi erőfor­rásokból a költségek előteremtése és indokolt irányú ráfordítása.

A jelenlévők reményüket fejez­ték ki, hogy az új kormány előter­jesztései, a szakmai és civil szer­vezetek, illetve az állampolgárok javaslatai alapján rövidesen meg­szünteti a régóta fennálló jogszabá­lyi hiányosságokat és a közbizton­ság kérdésköre az önkormányzatok szempontjából jogilag és az anyagi támogatottság oldaláról a kellően elvárt helyre fog kerülni.

A Budakeszi Rendőrőrs Területén Működő Önkormányzatok Közbiztonsági És Bűnmegelőzési Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzatát a bizottság 2010. 05. 19-i alakuló ülésen fogadta el. 

A bizottságról

A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság létrehozásának célja:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti, közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás elősegítése, a Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrsének illetékességi területén élő lakosság biztonságérzetének a növelése, a bűncselekmények megelőzése, számának csökkentése, a települések közrendjének, közbiztonságának javítása.

A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság megnevezése:

„A BUDAKESZI RENDŐRŐRS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ ÖNKORMÁNYZATOK KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA”

A BUDAKESZI RENDŐRŐRS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ ÖNKORMÁNYZATOK KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (a továbbiakban: bizottság) székhelye:

2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A bizottság jelmondata:

 “Ibi semper est victoria, ubi concordia est!” (forrás: Publius Syrus)

(Mindig ott a győzelem, ahol az egyetértés!)

A bizottság emblémája és jelentése:

Az emblémát határoló kör (mint a végtelenség és megújulás jelképe) azt jelenti, hogy a bizottságot létrehozó kilenc önkormányzatnak (Budakeszi, Budajenő, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök és Zsámbék), valamint a Budaörsi Rendőrkapitányságnak hosszú távú célja a bizottság folyamatos működtetése. A bizottság neve, az emblémát határoló kör belső oldalán jelenik meg.

Az emblémán található önkormányzati címerek a csatlakozó települések bizottságban elkötelezett részvételét jelenti.

Az embléma központjában található kilencszög enneagon (nonagon) a résztvevő kilenc település közbiztonsági és bűnmegelőzési tárgyú összetartozását jelképezi abból a szempontból, hogy a Budakeszi Rendőrőrs ezen önkormányzatok illetékességi területén működik.
A kilencszög belső oldalán látható “Ibi semper est victoria, ubi concordia est!” felirat jelentése: „Mindig ott a győzelem, ahol az egyetértés!” a bizottság jelmondata. A kilencszög közepén a Magyar Rendőrség címere a Budaörsi Rendőrkapitányságot jeleníti meg, mint a bizottság tizedik résztvevőjét. Végül a közbiztonsági és bűnmegelőzési célú összefogást (közös támogatást, együttműködést) jelöli az embléma közepén lévő kézfogás.

A bizottság összetétele:

A bizottságot a Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrősének illetékességi területén működő önkormányzatok – Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök, Zsámbék, valamint a Budaörsi Rendőrkapitányság képviselői alkotják. A bizottság ülésein tanácskozási joggal meghívandók a bűnmegelőzésben érdekelt önkormányzati intézmények, állami és társadalmi szervek, civil szervezetek képviselői.

A bizottság vezetői:

elnöke: Budakeszi Város Polgármestere

elnökhelyettese: a Budakeszi Rendőrőrs Parancsnoka

titkára: a Budakeszi Polgármesteri Hivatal közbiztonsági referense

A bizottság tagjai:

– Budajenő Község Önkormányzatának képviselője,
– Budakeszi Város Önkormányzatának képviselője,
– Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának képviselője,
– Páty Község Önkormányzatának képviselője,
– Perbál Község Önkormányzatának képviselője,
– Remeteszőlős Község Önkormányzatának képviselője,
– Telki Község Önkormányzatának képviselője,
– Tök Község Önkormányzatának képviselője,
– Zsámbék Város Önkormányzatának képviselője,
– A Budaörsi Rendőrkapitányság Vezetője,
– A Budakeszi Rendőrőrs Parancsnoka.

A bizottság alapvető feladat és hatásköre:

A közbiztonság és a bűnmegelőzés területén jelentkező helyi önkormányzati feladatok stratégiájának, kezelésének kidolgozása és hatékony működtetése.

A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság, a Bizottságban tagsággal rendelkező szervek tanácsadó, véleményező, javaslattevő, operatív szerve, mely a bizottsághoz csatlakozó települések lakosságának, civil szervezeteinek, intézményeinek és gazdasági egységeinek együttműködésével valósítja meg céljait.

A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság legfőbb feladatai a közbiztonság javításának érdekében a bűncselekmények megelőzése, számának visszaszorítása, ezen belül kiemelten:

– személy elleni erőszakos bűncselekmények, betöréses, valamint gépjármű lopások megelőzése,
– gyermek és fiatalkorúak, valamint időskorúak elleni bűncselekmények visszaszorítása,
– közlekedési és közúti balesetek megelőzése, közlekedésbiztonság növelése,
– a családon belüli erőszak megelőzése, felderítése,
– közterületek rendjének biztosítása, a bűnesetek megelőzése,
– kóros szenvedélyek kialakulásának, következményeinek megakadályozása,
– szomszédok egymásért (SZEM) mozgalom kiépítése, megerősítése,
– felvilágosító munka végzése (bűnmegelőzési kommunikáció),
– természet– és környezetkárosítás megelőzése,
– külterületek mezőgazdasági területeinek vagyonvédelme, a bűncselekmények megelőzése.

Megosztom a cikket