Anyakönyvi ügyek, hagyatéki eljárás

Illetékes szervezeti egység: Igazgatási osztály

Ügyintézés helye, ügyfélfogadás: 2092 Budakeszi, Fő u. 179.

Anyakönyvi és Hagyatéki ügyek személyes ügyintézése kizárólag telefonon történő bejelentkezés alapján lehetséges, a 06-20-356-1639-es telefonszámon!

Balogh Irén

Beosztás: anyakönyvvezető és hagyatéki ügyintéző
Iroda: 39
Telefonszám: +36 23 535 710/124, +36 20 356-1639
Email cím: anyakonyv@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • anyakönyvvezetési feladatok ellátása, ügyleírás, letölthető nyomtatványok
 • hagyatéki és állampolgársági ügyek intézése

Hegedüs Szilvia

Beosztás: anyakönyvvezető, igazgatási ügyintéző
Iroda: 39
Telefonszám: +36 23 535 710/189, 06-20-356-1639
Email cím: anyakonyv@budakeszi.hu, hegedus.szilvia@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • anyakönyvezési feladatok ellátása
 • állampolgársági eskütétellel kapcsolatos feladatok
 • házszám megállapítás
 • címigazolás
 • központi címregiszterrel kapcsolatos feladatok ellátása

Weinhardt-Kapocsi Tímea (tartósan távol)

Beosztás: anyakönyvvezető és hagyatéki ügyintéző
Iroda: 39
Telefonszám: +36 23 535 710/125, +36 20 356-1639
Email cím: anyakonyv@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • anyakönyvvezetési feladatok ellátása, ügyleírás, letölthető nyomtatványok
 • hagyatéki és állampolgársági ügyek intézése

Elektronikus Anyakönyvi Rendszer (EAK)

A papír alapú anyakönyvezés 2014.07.01-től megszűnt Magyarországon, ezt követően csak az erre használatos elektronikus anyakönyvezési rendszeren (EAK) tudunk dolgozni és anyakönyvi iratot generálni, nyomtatni.

Hogyan és mikor kerülök be az EAK rendszerébe?

Az Elektronikus Anyakönyv (EAK) üresen, adatbázis nélkül indult el 2014-ben, az adatok anyakönyvi ügyintézéskor folyamatosan töltődnek be. E szerint, mikor – 2014. év július 1-hez képest- először anyakönyvi ügyet intéz vagy kivonatot kérelmez az ügyfél, az esemény helye szerinti anyakönyvvezető által bekerül az anyakönyvi eseménye az EAK rendszerébe. Mivel ez országosan használatos rendszer, az adatok bekerülése után minden anyakönyvvezető látja azokat, és tud kivonatot kiállítani.

(Például:Az érintett fél 2014. 07.01 előtt született Budakeszin, a mai napon kivonatot szeretnék kérni róla. 2014. július 1. óta még nem kértem kivonatot. Megoldás: Megkeresem a Budakeszi anyakönyvvezetőt (mivel az érintett Budakeszin született) személyesen, vagy lakóhelyemen, vagy bárhol az anyakönyvvezetőt, és kérem, hogy a Budakeszi anyakönyvvezető rögzítse a születési eseményt az EAK-on. Ha a kért adatok felkerültek a rendszerre, a továbbiakban bármikor választok egy anyakönyvvezetőt, akitől kérem, hogy nyomtasson ki anyakönyvi kivonatot a születésről. A metódus házasság és haláleset kapcsán is azonos. )

Mi az egyedi EAK azonosító számom?

Aki már bekerült az elektronikus anyakönyvbe, kapott egy egyedi azonosító (EAK azonosító) számot, melyet a jövőben anyakönyvi folyószám helyett használunk az illető minden anyakönyvi eseményének (születés, házasság, halálozás) nyilvántartására. Ezt a számot érdemes megjegyezni, és anyakönyvi ügyintézésnél az anyakönyvvezetőnek megadni.

Általános információk:

A születést annak a Polgármesteri Hivatalnak az anyakönyvvezetője jegyzi be az elektronikus anyakönyvbe, akinek illetékességi területén az történt. A születést – ha az mozgó járművön történt – annak a Polgármesteri Hivatalnak az anyakönyvvezetője jegyzi be, akinek az illetékességi területén az anya a járművet elhagyta.

A házasság megkötésére, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló eljárásra annak a Polgármesteri Hivatalnak az anyakönyvvezetője illetékes, aki előtt a felek a szándékukat bejelentik.

A halálesetet annak a Polgármesteri Hivatalnak az anyakönyvvezetője jegyzi be az elektronikus anyakönyvbe, akinek illetékességi területén az történt.  A mozgó járművön történt halálesetet annak a Polgármesteri Hivatalnak az anyakönyvvezetője jegyzi be az anyakönyvbe, akinek az illetékességi területén a holttestet a járműről leemelték. 

 

Anyakönyvi kivonat kérelmek 

Az ügyfél az anyakönyvi kivonat személyesen és írásban, valamint elektronikus azonosítást (ügyfélkapu) követően elektronikus kapcsolattartás keretében is kérelmezheti.

 

Kivonatok fajtái:

 • születési
 • házassági
 • halotti
 • bejegyzett élettársi kapcsolat

Az anyakönyvi kivonatot az érintett vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén szülője vagy a szülő által meghatalmazott személy részére állítható ki az okirat. Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy (bírósági, földhivatali, hagyatéki eljárásban) annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja.

Szükséges dokumentumok:

 • személyazonosításra alkalmas okmány: érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély
 • lakcímigazolvány
 • személyi azonosító igazolvány elvesztése esetén az erről szóló hivatalos bejelentés, azaz a rendőrség vagy okmányiroda által kiállított jegyzőkönyv
 • amennyiben meghatalmazott jár el, úgy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával  ellátott) eredeti meghatalmazás

Az anyakönyv kutathatóságára (családfakutatással kapcsolatos anyakönyvi kivonatok kiadása) vonatkozó szabályokat az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 93/A. §-a, valamint a 93/ B. §-a határozza meg.

A kivonat kiállítása illetékmentes.

Az anyakönyvi kivonat kérelem bármely település anyakönyvvezetőjénél benyújtható.

a tervezett intézeten kívüli születést a  szülésnél közreműködő felelős személy jelenti be

 • a nem tervezett intézeten kívüli születést a szülőnek kell bejelentenie

A bejelentőnek hoznia kell:

 • a szülők, illetve a szülésnél jelenlévő felelős személy által kitöltött „Jegyzőkönyv születés bejelentéséről” nyomtatványt, amely az anyakönyvi hivatalban kérhető
 • „Vizsgálati lap otthon született gyermekről” nyomtatvány-t, amelyet a gyermekorvos állít ki
 • A Terhesgondozási kiskönyvet
 • a szülész-nőgyógyász szakorvos vagy a közreműködő felelős személy által a szülés tényéről kiállított igazolást intézeten kívüli szülésről.
 • amennyiben a szülésnél orvos vagy szülésznő nem működött közre, úgy az anya büntetőjogi nyilatkozatát a születés helyére és idejére vonatkozóan, valamint az anya vizsgálatát követően utólagosan kiállított szakorvosi igazolást a szülés tényéről

A gyermek születésének anyakönyvezéséhez az alábbi dokumentumokat is hozzák magukkal:

 • az anya érvényes személyi igazolványa és lakcímkártyája (külföldi állampolgár esetében érvényes útlevele)
 • a szülők házassági anyakönyvi kivonata
 • külföldi állampolgárságú szülők külföldön kötött házassága esetében hiteles fordításban kell a házassági anyakönyvi kivonatot bemutatni (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.), valamint egy igazolást országuk követségétől, hogy a házasság fennáll a gyermek születésekor
 • ha valamelyik szülő külföldi állampolgár és gyermeküknek külföldi utónevet választanak, az adott állam (vagy külképviseletének) igazolása arról, hogy a választott utónév az adott országban anyakönyvezhető
 • amennyiben házasságon kívül született a gyermek, és a szülők teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tettek, ennek egy példánya is szükséges az anyakönyvezéshez

 

Magyar és külföldi állampolgárok Magyarországon lakóhelytől függetlenül bármelyik anyakönyvi hivatalban házasságot köthetnek. Ez iránti szándékukat a tervezett házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnél kell bejelenteniük.

Hazánkban házasságkötés akkor jön létre, ha az együttesen jelenlévő házasulók az anyakönyvvezető előtt kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek.
A magyar polgári törvény alapján a házasságkötés csak az anyakönyvvezető előtt lehet érvényes, melyet egy férfi és egy nő köthet egymással.
Házasságkötési szándékukat a házasulók az ország bármelyik települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt bejelenthetik. A házasulók személyes megjelenése kötelező, melynek során igazolni kell személyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeit és az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre vonatkozóan nyilatkozatokat kell tenniük.
A házasságkötési szándék bejelentéséről, a bemutatott okiratokról és egyéb nyilatkozatokról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít.
A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, ugyanakkor a jegyzőkönyv a felvételtől számított egy évig érvényes. Amennyiben egy éven belül a házasságkötésre nem kerül sor, de a szándék továbbra is fennáll, a házasulóknak azt újból be kell jelenteni.
A házasságkötési eljárás – beleértve az első ízben kiállításra kerülő házassági anyakönyvi kivonatot is – illetékmentes. Budakeszi Város Polgármesteri Hivatal Fő u. 179. szám alatti házasságkötő termekben biztosítja a házasságkötések lebonyolítását.
Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a házasulók külön kérelme alapján a jegyző engedélyezi.

 • Budakeszi, Fő u. 179. sz. alatti nagyteremben történő házasságkötés esetén a házasságkötés díja többletszolgáltatással 35.000,- Ft (bruttó díj)- maximum 50 fő befogadására alkalmas (péntek délután és szombati napokon vehető igénybe)
 • Hivatali helyiségen kívüli házasságkötési helyszín esetében a házasságkötés díja 80.000.- Ft (bruttó díj)

A többletszolgáltatás az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: ünnepi köszöntő, szülőköszöntő, gyertya szolgáltatás, emléklap, zeneszolgáltatás. pezsgő felszolgálás,

A házasságkötés időpontja az anyakönyvvezető és a házasuló felek által kölcsönösen kialkudott időpont.

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 27. § (2) bekezdése alapján nem köthető házasság: vasárnap, január 1-jén, március 15-én, nagypénteken, húsvétvasárnap, húsvéthétfőn, május 1-jén, pünkösdvasárnap, pünkösdhétfőn, augusztus 20-án, október 23-án, november 1-jén és december 24-26-án, továbbá Budakeszi anyakönyvvezetőkre vonatkozóan július 1-jén. 

Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek:

a házasságkötési szándék bejelentéséhez szükséges a felek együttes, egyidejű személyes megjelenése, és az alábbi okiratok:

A házasulók érvényes személyazonosító igazolványa vagy útlevele
a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa (lakcímkártya)

házasulók születési anyakönyvi kivonata, nőtlen/hajadon családi állapot esetén más okiratra nincs szükség.

Az elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását igazoló jogerős bírósági végzés, vagy a felbontás tényét  tartalmazó házassági anyakönyvi okirat.
özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat. Vagy a házastárs holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi okirat kell bemutatni.
elvált bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt családi állapot esetén: a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét igazoló anyakönyvi kivonat vagy közjegyzői végzés, vagy bírósági határozat a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnéséről
özvegy bejegyzett élettárs családi állapot esetén: a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat kell bemutatni.

Ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, családi állapotát igazolni szükséges (állampolgárság szerinti külföldi hatóságtól szerezhető be) melyet hiteles magyar nyelvű fordítással el kell látni. Továbbá, a külföldi félnek nyilatkoznia kell, hogy a házasságkötésnek a személyes joga szerint nincs akadálya.

Figyelem: A külföldi házasuló okiratai (születési anyakönyvi kivonat, válásról szóló jogerős végzés, özvegységet igazoló okirat) hiteles magyar fordítással fogadható el. Útlevelet, személyi igazolványt fordítatni nem kell!

Ha a külföldi fél okiratait az európai unió tagállamainak valamelyike állította ki és mellette szerepel a többnyelvű formanyomtatvány (magyar nyelven)  az elfogadható,így ebben az esetben fordításra nincs szükség!

A fordítás csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Országot Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda (1062 Budapest, Bajza utca 52. http://www.offi.hu/), vagy az illetékes konzul fordította és hitelesítette
A külföldi okiratok elfogadhatóságát vizsgálni kell, ezért további diplomáciai felülhitelesítésre, vagy apostille bélyegző lenyomatokra lehet szükség.

Amennyiben a külföldi házasuló nem érti, és nem beszéli a magyar nyelvet, a házasságkötési eljárás minden fázisában tolmácsra van szükség. Tolmács nem lehet a házasuló maga, vagy a házasuló egyenes ágú rokona. A tolmácsnak a személyazonosságát igazolnia kell.

Külföldi házasuló esetén, az általa benyújtott okiratokat Az anyakönyvvezető öt napon belül felterjeszti a felettes szervhez a Pest Megyei kormányhivatal Anyakönyvi felügyelőjéhez a külföldi okiratot elfogadhatósága végett, ezáltal az Anyakönyvi Hivatal nem tudja biztosítani a 31-ik napon történő házasságkötést, időpontot csak az iratok visszaérkezése után lehet kitűzni. A visszaérkezéstől számított 31-ik napon lehet a házasságot megkötni.

Javasoljuk, ha  külföldi állampolgár Magyarországon kíván házasságot kötni, feltétlenül keresse fel az házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőt, aki a konkrét eset körülményeire figyelemmel személyre szólóan ad tájékoztatást.

 

Ha magyar állampolgár külföldön kíván házasságot kötni, a külföldi hatóság anyakönyvvezetője ad tájékoztatást az eljárásról. 2013. március 1-től a Magyar Hatóság külföldi házasságkötéshez tanúsítványt nem állít ki.

 

Egyéb fontos tudnivalók:

Amennyiben a szükséges anyakönyvi kivonat nem áll a valamelyik házasuló fél rendelkezésére, azt bármely anyakönyvvezetőtől, illetve külföldön történt anyakönyvi eseményt követő hazai anyakönyvezés esetén a Budapest Fővárosi Kormányhivatal Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Hazai Anyakönyvi Osztály 1-2 –től. (1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55. telefon: (1) 323-3176, (1) 323-3162, (1) 323-3168, e-mail: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu)

Az Elektronikus Anyakönyvi rendszeren már szereplő eseményről bármely anyakönyvvezetőnél illetékmentesen szerezhető be. (Ha a születés az Elektronikus Anyakönyvi rendszeren szerepel a házasságkötés bejelentésénél az elfogadható, nem kell papír alapon bemutatni!!!)

 

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének bejelentése azonos neműek esetén.

Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek:

 • a felek együttes, egyidejű személyes megjelenése
 • személyazonosságot és állampolgárságot igazoló érvényes okmány (személyi igazolvány vagy útlevél)
 • lakcímkártya
 • születési anyakönyvi kivonat
 • elvált, özvegy fél családi állapotát igazoló záradékolt házassági kivonata vagy eredeti, jogerős válóperi ítélete

 

Tisztelt Házasulandók!

Lehetőséget biztosít Hivatalunk díjmentes házasságkötésre (kizárólag a házasulandó felek és két tanú jelenlétében  elsősorban Budakeszin állandó lakcímmel (legalább egyik fél) rendelkezőknek) a 2023-as évben az alábbi időpontokban:

 • május 9.
 • június 6.
 • július 4.
 • szeptember 5.
 • november 7.

a megjelölt napokon 9.00 és 12.00 óra között történnek a házasságkötések.

Haláleset anyakönyvezése

A halálesetet anyakönyvezés végett az azt követő első munkanapon be kell jelenteni a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek közölnie és igazolnia kell mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.
Az intézetben történt halálesetet az intézet vezetője, intézeten kívüli haláleset esetén az elhalttal egy lakásban élő vagy az elhalt hozzátartozója, illetőleg az jelenti be, aki a halálesetről tudomást szerez.
Az anyakönyvezést a hozzátartozó vagy személyesen, vagy megbízás útján – temetkezési vállalkozás közbenjárásával – kezdeményezi. Amennyiben az anyakönyvezés temetkezési vállalkozó megbízása útján történik, a szükséges okiratokon kívül csatolni kell a hozzátartozó írásos, szabályszerű meghatalmazását.
Az eljárás – beleértve a „Halotti anyakönyvi kivonat” első ízben történő kiállítását -, illetékmentes.

 

Az anyakönyvvezető az eljárás során az elhalt magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett, vagy menekült státussal rendelkező elhalt személy okmányait bevonja, vagy visszaadja a hozzátartozónak, az anyakönyvvezető ebben az esetben a hozzátartozó írásos nyilatkozatát veszi figyelembe. Bevonás esetén továbbítja a haláleset helye szerint illetékes Járási Hivatal Okmányirodai Osztályának.

 

Szükséges okiratok:

 

Jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről (intézeti halálesetkor az intézet állítja ki)
Halottvizsgálati bizonyítvány I-IV példánya

Az elhalt születési anyakönyvi kivonata

Az elhalt személy azonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél és lakcímigazolvány, 2001. január 1-je után kiállított vezetői engedély
Az elhalt személyi azonosítót és lakóhelyét igazoló hatósági igazolvány
Bevándorolt, letelepedett, vagy menekült státussal rendelkező elhalt személy személyazonosító okmányai, személyi azonosítót és lakóhelyét igazoló hatósági igazolványa.

Az elhalt családi állapotát igazoló okiratok:
Az elhalt házassági anyakönyvi kivonata (ha az elhalt családi állapota házas, és az a bejelentő rendelkezésére áll)
Az elhalt házastársának halotti anyakönyvi kivonata (ha az elhalt családi állapota özvegy, és az a bejelentő rendelkezésére áll)

Jogerős bírósági ítélet vagy a házasság megszűnésének tényét is igazoló házassági anyakönyvi kivonat (ha az elhalt családi állapota elvált, s az a bejelentő rendelkezésére áll)
A  volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó, a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (ha az elhalt családi állapota özvegy bejegyzett élettárs, vagy bejegyzett élettárs)

A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetését igazoló jogerős közjegyzői végzés, vagy annak felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását igazoló jogerős bírósági vagy hatósági határozat, vagy az e tényt tartalmazó, a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (ha az elhalt családi állapota elvált bejegyzett élettárs, vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt.)

Külföldi, bevándorolt, letelepedett, vagy menekült státussal rendelkező elhalt személy születési anyakönyvi kivonatát, családi állapotát igazoló okirata hitelesített magyar nyelvű fordításban. (házassági anyakönyvi kivonat /ha az elhalt családi állapota házas/, elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata /ha az elhalt családi állapota özvegy/, jogerős bírósági határozat (ha az elhalt családi állapota elvált), illetve nőtlen, hajadon családi állapotot igazoló okirat)

Egyéb fontos tudnivalók:

 

Amennyiben a szükséges anyakönyvi kivonat nem áll a bejelentő rendelkezésére, azt  bármely anyakönyvvezetőtől,  illetve külföldön történt anyakönyvi eseményt követő hazai anyakönyvezés esetén a Budapest Fővárosi Kormányhivatal  Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Hazai Anyakönyvi Osztály 1-2   –től. (1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55.   telefon: +36 1 323-3176, +36 1 323-3162, +36 1 323-3168,  e-mail: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu)

Az Elektronikus Anyakönyvi rendszeren már szereplő eseményről bármely anyakönyvvezetőnél illetékmentesen szerezhető be. (Ha az elhunyt születése és házassága az Elektronikus Anyakönyvi rendszeren szerepel a haláleset anyakönyvezésénél az elfogadható, nem kell papíralapon bemutatni!)

Apai elismerő nyilatkozat:

Amennyiben a szülők nem házasságban élnek a gyermek születésének anyakönyvezéséhez, apai elismerő nyilatkozat szükséges.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot lakóhelytől függetlenül bármelyik anyakönyvi hivatalban vagy bármelyik kormányhivatal gyámügyi osztályán (pl. a Budakeszi Járási Hivatal Gyámügyi Osztályán) tehetnek a szülők, ahogy egy nőgyógyász megállapítja a várandósság tényét.

Megtételéhez mindkét szülő egyidejű, személyes jelenléte szükséges.

Szükséges dokumentumok: A szülők személyazonosítására és állampolgárságának igazolására alkalmas okmányok, lakcímüket igazoló hatósági igazolvány, méh magzat esetén szakorvosi igazolás, ami tartalmazza a feltételezett fogamzási időt és a szülés várható idejét. Amennyiben az anya családi állapota elvált, a jogerős bírósági végzést vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot be kell mutatni. Özvegy családi állapot esetén, az elhunyt férj halotti anyakönyvi kivonatának bemutatása szükséges.

Ha a gyermek reprodukciós eljárásban fogant, apai elismerés nem tehető. Ebben az esetben a gyermek születése előtt egy családi név megállapodásra irányuló nyilatkozatot kell tenniük az anyakönyvvezetőnél.

Ha az egyik fél külföldi állampolgár, kérjük Önöket, hogy tájékozódjanak személyesen az anyakönyvvezetőnél.

A gyermek megszületése után történő teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele:

Megtételéhez mindkét szülő egyidejű, személyes jelenléte szükséges. Valamint:

a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája
az anya családi állapotát igazoló okirata (ha az anya elvált, a záradékolt házassági kivonata, vagy eredeti, jogerős válóítélete; ha az anya özvegy, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
Ha a gyermek születési adatai nem szerepelnek az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben, úgy az apa adatainak bejegyzésére a gyermek születési helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes.

Születési név megváltoztatása:

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére – az anyakönyvi szerv (Budapest Főváros Kormányhivatala) engedélyezi.

A születési név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél. A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

Születési családi, vagy születési utónév megváltoztatása, születési név, amely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzés alapján megillet. Születési családi név egy vagy kéttagú lehet a kéttagú családi nevet kötőjel köti össze.

Utónév módosítására irányuló eljárás:

Ha a több utónévvel rendelkező magyar állampolgár valamelyik utónevének kizárólagos viselését vagy az utónevek sorrendjének cseréjét kéri, az anyakönyvvezető az adatváltozást az anyakönyvi bejegyzésben átvezeti. (a fenti esetben a születési „utónév változás” 2022.01.01-től megszűnt)

 

Szükséges okiratok, tudnivalók:

Nagykorú kérelmező esetén:
Személyazonosításra, magyar állampolgárság igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél.
Lakóhely igazolására szolgáló lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány, a kérelmező születési anyakönyvi kivonata, ha a kérelmező házasságban él a házassági anyakönyvi kivonata, ha a kérelmezőnek kiskorú gyermeke van és arra is kéri a névváltoztatás kiterjesztését, abban az esetben a kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonatára is szükség van.

A szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelmére kiterjed a szülő családi nevét viselő cselekvőképtelen kiskorú gyermek családi nevére is. A szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelme és a korlátozottan cselekvőképes kiskorú hozzájárulása esetén terjed ki a korlátozottan cselekvőképes kiskorúra.

Ha a kérelmező nevét a házastársa házassági névként viseli, a névváltoztatás hatálya rá is kiterjed.

 

Kiskorú kérelmező esetén:

A szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes, személyes megjelenése személyazonosításra alkalmas okmánya ( személy azonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány),
14. életévet betöltött gyermek megjelenése személyazonosításra alkalmas okmánya valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonata.

A kiskorú nevében a szülő nyújthat be névváltoztatási kérelmet vagy – ha a gyermek nem áll szülői felügyelet alatt – a gyám a gyámhatóság jóváhagyásával kérelmezheti a névváltoztatást. A korlátozottan cselekvőképes kiskorúnak hozzá kell járulnia a névváltoztatáshoz.

 

Az ügyintézés határideje és díja:

anyakönyvvezetőnél kérelem továbbítása az eljáró hatósághoz 8 nap
Budapest Főváros Kormányhivatal Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztály: 45 nap

A születési név megváltoztatására irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díja az anyakönyvi eljárásról szóló  2010. évi I. tv. 50.§. (4) bekezdése alapján 10 000 forint. Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az igazgatási szolgáltatási díjat minden nagykorúnak külön-külön kell megfizetnie.

A születési névváltoztatási eljárással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összegének a befizetését 2021. 01.01. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlaszámra kell az ügyfélnek megfizetni, az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolás másolatát a névváltoztatási kérelemhez csatolni szükséges!

Átutalás összege:10.000.-ft

Számlaszám: 10023002-00299592-00000000

Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

Közlemény: névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve.

Egyéb fontos tudnivalók:

 

Csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető az újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 éven belül.

 

Az új születési nevet az okirat kézhezvételétől jogosult és köteles viselni az érintett, kérelmére indult eljárásban gondoskodni kell az okmányok cseréjéről.

A szülő névváltoztatásának átvezettetése a nagykorú személy anyakönyvi eseményén

Ha az ügyfél apjának vagy anyjának névváltoztatási eljárásban változott meg a születési neve, akkor a szülő névváltoztatásával járó adatváltozás átvezettetéséről az ügyfél erre irányuló kérelemére lehet intézkedni.  Az eljárásért sem illetéket, sem igazgatási, szolgáltatási díjat nem kell fizetni. 

 

Házassági névviselési forma módosítása: 

Illetékesség:

Eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető, vagy ha a házasság Elektronikus Anyakönyvi rendszerben szerepel a kérelem benyújtási helye szerinti anyakönyvvezető is illetékes.

 

Házassági névviselés szabályait a polgári törvénykönyv tartalmazza, házasságkötéskor a felsorolt formák közül választ a férj és a feleség egyaránt.
A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnése után – a Ptk. szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.

Szükséges okiratok:

Kérelmező személyazonosítására és magyar állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél.
Lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány.
Házassági anyakönyvi kivonat.
Házasság felbontását igazoló jogerős bírósági ítélet.

Házassági névviselési módosítás illetékmentes eljárás.
A házassági névviselési forma módosítása után kiállított új házassági anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

 

Házassági név változtatása:

Illetékesség:

Eljárás lefolytatására a kérelem benyújtás helye szerinti anyakönyvvezető is illetékes.

A volt házastársa nevét viselő személy kérelmére a házassági neve megváltozását az anyakönyvvezető az anyakönyvbe bejegyzi, ha a házasság megszűnt, és igazolható, hogy a volt házastársa nevét a kért formában használta.

Egyéb fontos tudnivalók:

A születési családi és utónév változtatás, utónév módosítás, a házassági névviselési forma módosítás után a személyi okmányok cseréjét (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, forgalmi engedély, TAJ, adó kártya) kérelemre induló eljárásban el kell végezni.

Hatósági bizonyítványok:

 

Amennyiben az anyakönyvi esemény Budakeszin történt, hatósági bizonyítvány kiállítását olyan adatok (pl. vallás) igazolására kérhetik, melyeket az anyakönyvi kivonat nem tartalmaz, de azok az anyakönyvben szerepelnek.

A kérelemhez szükséges:

 • személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély)
 • lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele

A kérelemben meg kell jelölni a hatósági bizonyítvány felhasználásának célját és igazolni kell az adathoz való jogosultságot is.

Vallás hatósági bizonyítványon történő igazolása csak az érintett kérelmére adható ki. A kérelem személyesen, vagy a kérelmező egyenesági leszármazottja nyújthatja be.

A hatósági bizonyítvány kiállítási határideje 8 nap.

Az eljárás illetéke 3.000 Ft.

 

Külföldön történt anyakönyvi események magyarországi anyakönyvezése

A hatályos szabályozás szerint magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményt (születést, házasságkötést, házasság felbontást, halálesetet) Magyarországon anyakönyveztetni kell. Ez azért szükséges, mert magyar anyakönyvi okirat nélkül nem tud személyazonosító igazolványt, útlevelet váltani, esetlegesen nem tud igénybe venni olyan szolgáltatásokat, amelyek, mint magyar állampolgárt megilletik.

A magyarországi anyakönyvezésnél minden esetben hitelt érdemlően igazolni kell az érintett személy fennálló magyar állampolgárságát (érvényes személyigazolvány, érvényes személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, illetve ezek hiányában egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány). A magyarországi anyakönyvezést az érintett vagy a törvényes képviselője, Magyarországon bármely polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél, külföldön élő magyar állampolgár a magyar külképviselet konzulátusán kérheti.

 

A nemzetközi szerződések az okiratok különböző hitelesítését is megkívánhatják (diplomáciai felülhitelesítés, Apostille, stb.), ezért feltétlenül kérjen személyre szóló tájékoztatást az eljárás megindítása előtt az anyakönyvvezetőtől, vagy a magyar külképviselet konzulátusától.

Születés magyarországi anyakönyvezése

Nagykorú személy maga, vagy meghatalmazottja útján kérheti. 18 év alatti gyermek esetében törvényes képviselője/szülője, vagy annak meghatalmazottja jár el.

 

Az anyakönyvezéshez szükséges:

a külföldi anyakönyvi okirat (vagy annak hiteles másolata) hiteles magyar fordítással (OFFI),
kitöltött adatalap ( honlapról letölthető, a polgármesteri hivatalból elvihető)
a szülő(k) házassági anyakönyvi kivonata, ha a szülők nem élnek házasságban apai elismerő nyilatkozat
a szülő(k) állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása (kiskorú, illetve korlátozottan cselekvőképes gyermek esetében),
nagykorú kérelmező magyar állampolgárságának igazolása.
Amennyiben a gyermek más ország állampolgárságával is rendelkezik, abban az esetben a külföldi állampolgárságát igazoló okmány (pl. külföldi útlevél)
Amennyiben a szülők a házasságban saját nevüket viselik, és a gyermek első gyermek, valamint a szülők házassági anyakönyvi kivonata nem tartalmazza a születendő gyermekek családi nevét, úgy minkét szülő nyilatkozata szükséges a családi név meghatározásához. A nyilatkozatot anyakönyvvezető, gyámhivatal, gyámhatóság vagy közjegyző előtt, valamint írásban két tanú előtt lehet megtenni.

Az eljárás részleteiről, illetve házasságon kívül született gyermek anyakönyvezéséről az anyakönyvvezető ad tájékoztatást.

 

 

 

Házasságkötés magyarországi anyakönyvezése

 

Az eljárást az érintett maga kezdeményezheti, vagy meghatalmazottja útján járhat el.

Az anyakönyvezéshez szükséges

Mindkét házastárs állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása (érvényes személyigazolvány, érvényes személyazonosító igazolvány, érvényes útlevél, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány),

mindkettőjük születési anyakönyvi kivonata, (külföldi félé nem kell)
kitöltött adatalap ( honlapról letölthető, a polgármesteri hivatalból elvihető)
a házasságot megelőző özvegy, elvált családi állapot esetén az előző házasság záradékolt házassági anyakönyvi kivonata,
a külföldi házassági okirat hiteles magyar fordítással (OFFI).
Amennyiben a külföldi okirat nem tartalmazza a házastársak házasságban viselt nevét, a házastársaknak személyesen meg kell jelenniük és nyilatkozniuk erről.

 

Ha a házastársak a házasságban saját nevüket viselik a születendő gyermekeik családi nevére nyilatkozni kell.

Ha a külföldi házastárs magyar állampolgársága vélelmezhető, az anyakönyvvezető köteles vizsgálni a magyar állampolgárság fennállását. Ennek megléte esetén érvénybe lépnek a magyar állampolgárokra vonatkozó szabályok, és az esetleges előző házasságok sorozatát kell Magyarországon anyakönyveztetni, ehhez kapcsolódóan több eljárási cselekményt végezni.

 

Külföldi házastárs esetén javasolt a külföldi fél személyes megjelenése, emellett szükséges az állampolgárságát és a névviselését igazoló okmánya (útlevél).

Bejegyzett élettársi kapcsolat

Külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyveztetése ügyében kérjük Önöket, hogy tájékozódjanak személyesen az anyakönyvvezetőnél.

 

Haláleset magyarországi anyakönyvezése:

Az eljárást a hozzátartozó (házastárs, gyermek) kezdeményezi, de eljárhat meghatalmazottja is.

Az anyakönyvezéshez szükséges:

kitöltött adatalap ( honlapról letölthető, a polgármesteri hivatalból elvihető)
az elhalt magyar állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása (érvényes személyi igazolvány, érvényes magyar útlevél, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat)
az elhalt személyazonosításra alkalmas okmánya (személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedély)
2000. január 1. után megváltozott lakóhely esetében az elhalt lakcímkártyája
a külföldi halotti anyakönyvi okirat (vagy ennek hiteles másolata) hiteles magyar fordítással (OFFI), szükség esetén diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel ellátva
az elhalt születési anyakönyvi kivonata
házas családi állapot esetén a házassági anyakönyvi kivonata
az elhalt özvegy, vagy elvált családi állapotát igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat
Az anyakönyvvezető a kitöltött adatlapot továbbítja, a Budapest Főváros Kormányhivatalához.

A Magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményét, a Budapest Fővárosi Kormányhivatal   Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Hazai Anyakönyvi Osztály 1-2   (1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55.   telefon: (1) 323-3176, (1) 323-3162, (1) 323-3168,  e-mail: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu) tartja nyilván.

 

Külföldön történt válás magyarországi anyakönyvezése

Amennyiben magyar állampolgár házasságát külföldön felbontják, ezt Magyarországon köteles anyakönyveztetni. Ha a házasságkötését sem anyakönyveztette még Magyarországon, akkor a válás anyakönyveztetésével egy időben a házasságkötést is anyakönyveztetnie kell.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

A külföldi bíróság jogerős ítélete a házasság felbontásáról hiteles magyar fordítással ellátva.
A házasságról szóló magyar házassági anyakönyvi kivonat
Amennyiben a házasság felbontása az Európai Unió területén történt (Dánia kivételével),2004. május 1. után jogerőre emelkedett bontó ítélet magyarországi bejegyzéséhez szükséges az illetékes bíróság által kibocsátott külön Igazolás csatolása is a Brüsszel II rendelet (2201/2003/EK) I. melléklete szerint. (A rendelet értelmében a határozathozatal helye szerinti EU-tagállam illetékes bírósága vagy hatósága bármely érdekelt fél kérelmére igazolást bocsát ki a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványoknak megfelelően). Az igazolás hitelesítésére (Apostille, dipl. felülhitelesítés) nincs szükség.

Az ügyintézés bármelyik magyarországi település anyakönyvezetőjénél

 

Külföldi állampolgár halálesetét szükséges bejelenteni bármelyik magyarországi település anyakönyvvezetőjénél, ha Magyarországon bármilyen anyakönyvi eseménye volt (pl. születés, házasság), valamint magyar állampolgárral külföldön kötött házasságot, és azt Magyarországon anyakönyvezték.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

A külföldi hatóság által kiadott halotti anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással ellátva.
A házasságról szóló magyar házassági anyakönyvi kivonat
Ha a házasságkötését sem anyakönyveztették még Magyarországon, akkor a külföldön kiállított halotti anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításával egy időben a házasságkötést is anyakönyveztetni kell.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Megosztom a cikket