Feladatok

A helyi közszolgáltatások körében feladata különösen:

– a településfejlesztés
– a településrendezés
– az épített és természeti környezet védelme
– a lakásgazdálkodás
– a vízrendezés és a csapadékvíz-elvezetés
– a köztemető fenntartása
– a csatornázás
– a helyi közutak és közterületek fenntartása
– a helyi tömegközlekedés
– a köztisztaság és a településtisztaság biztosítása
– gondoskodás a helyi tűzvédelemről
– gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól
– közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban
– közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
– az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról gondoskodás
– az egészségügyi, a szociális ellátásról gondoskodás
– gondoskodás a gyermek és ifjúsági feladatokról
– a közösségi tér biztosítása
– közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása
– nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása
– az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

 

Köteles gondoskodni:

– az egészséges ivóvízellátásról
– az óvodai nevelésről
– az általános iskolai oktatásról és nevelésről
– az egészségügyi és a szociális alapellátásról
– a közvilágításról
– a közutak és a köztemetők fenntartásáról
– köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

 

Támogatja feladatai körében a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. Meghatározza a szervezeti és működési szabályzatában, mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körében tanácskozási jog a testület és bizottsága ülésein.

 

A feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormányzati intézményt, más szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket.

 

A testület működésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök:

 • Képviselő jogával és kötelezettségével kapcsolatos feladat
 • Bizottságokkal kapcsolatos feladat és hatáskör
 • A polgármesterrel, alpolgármesterrel és jegyzővel kapcsolatos feladatok
 • A társulásokkal kapcsolatos feladatok
 • Helyi népszavazás, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok
 • Földművelésügyi, igazgatási feladatok
 • Építésügy
 • Ipari és kereskedelmi igazgatás
 • Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos feladat
 • A levegő tisztaságának védelmével kapcsolatos feladatok
 • Egészségügyi ellátás
 • Közművelődési feladatok
 • Vízügy
 • Kommunális igazgatás
 • Rendőrséggel kapcsolatos feladatok
 • Nevelés-oktatás
 • Hatósági ármegállapítás
 • Gazdálkodás
 • Költségvetési törvény
 • A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok és hatáskörök
 • Helyi adók
 • Önkormányzati vagyon, egyéb ingatlan, vagyon
 • Lakás- és helyiségbérlet
 • Köztisztviselők, közalkalmazottak
 • Nemzeti és etnikai kisebbségek
 • Választások, országgyűlési
 • Egyéb feladatok
 • Tűzvédelem

(A feladatok, hatáskörök részletes leírását az SZMSZ melléklete tartalmazza.)

Megosztom a cikket