Feladatok

A helyi közszolgáltatások körében feladata különösen:

– a településfejlesztés

– a településrendezés

– az épített és természeti környezet védelme

– a lakásgazdálkodás

– a vízrendezés és a csapadékvíz-elvezetés

– a köztemető fenntartása

– a csatornázás

– a helyi közutak és közterületek fenntartása

– a helyi tömegközlekedés

– a köztisztaság és a településtisztaság biztosítása

– gondoskodás a helyi tűzvédelemről

– gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól

– közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban

– közreműködés a foglalkoztatás megoldásában

– az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról gondoskodás

– az egészségügyi, a szociális ellátásról gondoskodás

– gondoskodás a gyermek és ifjúsági feladatokról

– a közösségi tér biztosítása

– közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása

– nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása

– az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

 

Köteles gondoskodni:

– az egészséges ivóvízellátásról

– az óvodai nevelésről

– az általános iskolai oktatásról és nevelésről

– az egészségügyi és a szociális alapellátásról

– a közvilágításról

– a közutak és a köztemetők fenntartásáról

– köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

 

Támogatja feladatai körében a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. Meghatározza a szervezeti és működési szabályzatában, mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körében tanácskozási jog a testület és bizottsága ülésein.

 

A feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormányzati intézményt, más szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket.

 

A testület működésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök:

 • Képviselő jogával és kötelezettségével kapcsolatos feladat
 • Bizottságokkal kapcsolatos feladat és hatáskör
 • A polgármesterrel, alpolgármesterrel és jegyzővel kapcsolatos feladatok
 • A társulásokkal kapcsolatos feladatok
 • Helyi népszavazás, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok
 • Földművelésügyi, igazgatási feladatok
 • Építésügy
 • Ipari és kereskedelmi igazgatás
 • Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos feladat
 • A levegő tisztaságának védelmével kapcsolatos feladatok
 • Egészségügyi ellátás
 • Közművelődési feladatok
 • Vízügy
 • Kommunális igazgatás
 • Rendőrséggel kapcsolatos feladatok
 • Nevelés-oktatás
 • Hatósági ármegállapítás
 • Gazdálkodás
 • Költségvetési törvény
 • A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok és hatáskörök
 • Helyi adók
 • Önkormányzati vagyon, egyéb ingatlan, vagyon
 • Lakás- és helyiségbérlet
 • Köztisztviselők, közalkalmazottak
 • Nemzeti és etnikai kisebbségek
 • Választások, országgyűlési
 • Egyéb feladatok
 • Tűzvédelem

(A feladatok, hatáskörök részletes leírását az SZMSZ melléklete tartalmazza.)

Megosztom a cikket