Környezeti állapot

Környezeti elemek állapota

 

Levegő

 

A település levegő-állapotát globális és helyi tényezők egyaránt alakítják. Feladatunk elsősorban a helyi tényezők meghatározása és vizsgálata. A településen nem működik olyan megfigyelő rendszer, amely folyamatosan pontos képet tudna adni a levegő minőségi állapotáról.

A község közigazgatási területén több üzem működik, amelyek azonban nem okoznak szennyezést. A következő táblázatban összefoglaltuk a településen jellemző levegőszennyezést okozó hatásokat, forrásokat:

 

Levegőszennyezés

közlekedésből

fűtésből

por

bűzhatás

ipari

Összekötő út

85% gáz

nincs

nincs

Nem jellemző

1. táblázat: a településen jellemző levegőszennyezést okozó hatások és források

 

A táblázat szerint a település fő szennyező forrásai a közlekedés, és a lakossági környezethasználat (fűtés, gaz és tarló égetés).

Víz

A víz kémiai minősége szempontjából a vízben oldott gázok, az oldott sók és a szerves anyagok jelentősége a legnagyobb. A vízben részben fizikailag, részben kémiailag oldott gázok közül az oxigén, a széndioxid, az ammónia és a kénhidrogén a legjelentősebbek. A városnak a Fővárosi Vízművek Rt. Szolgáltatja az ivóvizet, melynek minőségét a 2. táblázat mutatja be.

 

 

mért érték

vízszennyező anyagok

határérték

mért érték

vízszennyező anyagok

határérték

0,65

KOl (mg/l)

3,5

2

Arzén

10

23

Klorid (mg/l)

100

0

Kadmium

5

16

Vas (ug/l)

200

0

Nikkel

20

1

Mangán (ug/l)

50

1

Ólom

10

10,50

Nitrát (mg/l)

50

1

Króm

50

0

Nitrit (mg/l)

0,1

0

Réz

2

0,02

Ammónium (mg/l)

0,2

134

Összes keménység (CaO mg/l)

50-350

0

Hg

1

478

Vezetőképesség (uS/cm)

2 500

2. táblázat: Budakeszi település ivóvíz-minőségi adatai (forrás: Fővárosi Vízművek Rt.)

 

Megállapítható, hogy az ivóvíz minősége megfelel a jogszabályokban előírtaknak, minden értékében határérték alatt maradt.

Talaj

 

A talaj a földkéreg legfelső, termékeny rétege, megújuló természeti erőforrás. A Pilis és Budai-hegység döntően üledékes kőzetekből épül fel. Előforduló főbb talajtípusok: löszös alapkőzeten barna földek. Mechanikai összetételük: homokos vályog, vályog.

A talajrombolás legjelentősebb formája az ásványanyag kitermelés, és a szigeteletlen hulladék lerakók. A város területén nem található hulladéklerakó, illegális lerakásokkal azonban időnként számolni kell, tervezik hulladék kommandó alkalmazását az illegális lerakások felszámolására, majd megelőzésére.

A művelési ágak megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti:

 

Művelési ág

Terület (ha), 2001. év

Terület (ha), 2006. év

Szántó

363

309

Gyep

268

276

Erdő

1 954

1 985

Nádas

3

3

Gyümölcsös

4

3

Szőlő

342

311

Kert

2

2

Halastó

0

0

Művelés alól kivett terület

189

160

Külterület összesen:

3 687

3 557

3. táblázat: művelési ágak (Forrás: Önkormányzati kérdőív)

 

A természet állapota

 

A természeti értékek a nemzeti és a települési vagyon nélkülözhetetlen részét képezik. A környezetvédelem lényeges feladata a természeti értékek megőrzése, állapotuk fenntartása, javítása.

Budakeszi –földrajzi fekvéséből adódóan – zöldfelületi szempontból szinte ideális területen fekszik. A térségi és megyei átlagot meghaladó az erdő borította terület aránya 53 százalékos. A településen jelentősnek mondható a kiemelt, országos védelem alatt álló területek aránya, ezek a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága alá tartoznak (a volt Budai Tájvédelmi Körzet). Az állami tulajdonú erdőket a Pilisi Parkerdő Rt. Budakeszi és Budapesti Erdészete kezeli. Természeti értékek a településen: Budakeszi Vadaspark, melyet 1979-ben hozták létre az egykori pihenőerdő 390 ha-os területén. A vadon élő állatok természetes élőhelyeiken figyelhetők meg. Budakeszi Arborétum, melyet a Budajenő, Perbál irányába vezető úton közelíthetünk meg. Az erdészeti kutatás céljából létesített élőfa gyűjteményben számos szép egzóta látható.

A helyi jelentőségű védett természeti területek a településen:

  • Ø Bodzás-árok; 0,9 ha területű (védetté nyilvánította a 209/1979 (XII.12.) VB. Határozat)
  • Ø Mammutfenyők; 0,03 ha területű (védetté nyilvánította a 76/1978 VB. Határozat)
  • Ø Nádas-tó; 16,4 ha területű (védetté nyilvánította a 1/1990 (I.5.) Tr.)

Az Európai Unió indítványozására jött létre a Natura 2000 program, amely a biológiai sokféleség csökkentésének megakadályozására irányul. Hazánk 2004-ben az Európai Unió tagjaként kijelölhette azokat a területeket, amelyeket a Natura 2000 hálózatba javasolna. A település közigazgatási területén belül található Natura 2000 hálózathoz tartozó részek: Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek a következők:

  • Ø Budai-hegység (Kiterjedése: 9374,8 ha) Budakeszi: 0197, 0200/3, 0204, 0205, 0206, 0208, 051, 0209/1, 0210/8 hrsz-ú területei ;
  • Ø Budaörsi kopárok (Kiterjedése: 571,4956 ha) Budakeszi065, 066, 067/16, 067/18, 080, 081, 082, 083, 084, 085a, 085b, 085c, 086 hrsz-ú területei
Megosztom a cikket