A budakeszi református gyülekezet

Honlapunk: www.fatorony.hu

A gyülekezet lelkipásztora: Boros Péter, Borosné Varga Edina

Világi vezetőségének (presbitériumának) tagjai: Dr. Karasszon Mihály, Csanády András, Csuka Gábor, Sándor László, Nagy Zsigmond, Marosi Zsuzsa, Szabó Béla, dr. Mrazik Mária, Benkő Tamás, Jankó Gábor, Kállay Katalin, Süttő Zoltán.

Istentiszteletek időpontja: Budakeszin vasárnap 10 órakor, Telkiben a hónap első vasárnapján 16 órakor, Budajenőn a hónap második vasárnapján 16 órakor.

Úrvacsora: Minden hónap utolsó vasárnapján a 10 órakor kezdődő istentiszteleten, egyházi ünnepeinken minden istentiszteleten.

Más gyülekezeti alkalmaink a budakeszi parókián:

  • Szerdán 10 órakor: bibliaóra
  • Csütörtökön 18 órakor: ifjúsági alkalom
  • A hónap negyedik péntekén 18 órakor: női kör
  • A hónap negyedik csütörtökjén 19.30 órakor: házas kör

Lelkészi hivatal: 2092 Budakeszi, Fő utca 159. Telefon: (23) 451 814

Telefonszám: +36 30 683-4951

Elérhetőségek:

E-mail cím: reformatus.budakeszi@gmail.com

Honlap fatorony.hu

Facebook: Budakeszi Református Gyülekezet

Bankszámlaszám: 11702036-20004484 (OTP Bank).

Az éves egyházfenntartói járulékot, adományokat, vagy befizetéseket Isten dicsőségére a fenti számlaszámra banki átutalással, vagy a lelkészi hivatalban, ill. a vasárnapi istentiszteletek után lehet megfizetni.

A gyülekezet jelene

A 2001. évi népszámláláson Budakeszin 2500 fő vallotta magát reformátusnak. Városunk óvodáiban és iskoláiban, valamint Telkin és Budajenőn 180 gyermek vesz részt református hitoktatásban. A vasárnap délelőtti 10 órai istentiszteletekkel párhuzamosan két csoportban tartanak vasárnapi iskolai foglalkozást szakképzett gyülekezeti tagok a 3-12 éves korú gyermekeknek.

A Zákányi Zsolt Református Vegyeskar a próbáit keddenként 18 órától tartja, októbertől áprilisig a Czövek Erna Zeneiskolában, a többi hónapban a Kálvin-teremben. Bővebb információ: http://www.fatorony.hu/korus/index.php

A református és az evangélikus gyülekezet által közösen működtetett Protestáns Kör esti alkalmait minden hónap utolsó csütörtökre szervezi a Kálvin-terembe. Elérhetőség, feliratkozás hírlevélre: protestans.kor@gmail.com

A 336. sz. Karácsony Sándor Cserkészcsapat őrsgyűléseit minden pénteken 16.45 – 18.00 között a budakeszi református parókián tartja.

Csapatparancsnok Nagy Zsigmond, helyettese Tenke Máté.

Elérhetőségek: cserkeszek@336.hu , http://336.hu

A Budakeszi Református Egyházközség Határainkon Túli Magyarok Emléktemploma Alapítvány hozzájárul a református templom kiegészítő és kiszolgáló létesítményeinek építéséhez, átépítéséhez, felújításához és üzemeltetéséhez, valamint támogatja a keresztyén kultúra terjesztését és a határainkon túli magyarokkal kiépített kulturális kapcsolatok ápolását. Hozzájárul a kiállításoknak, koncerteknek helyet adó Kálvin-terem fenntartásának költségeihez, támogatja a Protestáns Kör rendezvényeit, a Zákányi Zsolt Református Vegyeskart és a 336. sz. Karácsony Sándor cserkészcsapatot.

Az alapítvány bevétele a közvetlenül befizetett adományok mellett a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásaiból származik. Az adózás jelenlegi szabályai szerint a vállalkozások számára előnyös a közhasznú alapítvány támogatása.

Ha egyetért alapítványunk céljaival és vállalkozásának módjában áll eseti vagy rendszeres adománnyal támogatni tevékenységünket, kérjük, tegye meg. Kérjük továbbá, hogy éves személy adóbevallásában, amelynek beadási határideje egyéni vállalkozóknak február 25-e, önadózóknak május 20-a, rendelkezzen az 1%-ról az alapítvány javára.

A Budakeszi Református Egyházközség Határainkon Túli Magyarok Emléktemploma Alapítvány adószáma: 19183914-1-13, bankszámlaszám: 11991102-02125525-00000000 (Erste Bank)

Elérhetőség: bkeszi.reftemplom.alapitvany@gmail.com

A gyülekezet múltja

(Néhai Dr. Marosi Ernőné Szabó Júlia, a gyülekezet volt presbiterének kutatásai és összefoglalója alapján)

Buda és Óbuda közelsége miatt, az ottani polgári lakosság körében a 16. század elején terjedő protestantizmus Budakeszi akkori lakosaira is hatással volt. A század során török hódoltság i területté vált Duna-melléki helyiségek közül az akkori Felkeszi és Alkeszi megmaradt lakosaiból is alakult kálvinista (református) egyház. Az 1626 és 1652 közti lelkészgyűlések fennmaradt névsoraiban rendre szerepel egy-egy budakeszi lelkipásztor neve. Budakeszi lakosai ebben az időben magyar nevű és nyelvű nemesek, illetve a Zichy-birtokok jobbágyai, kézművesek voltak.

Buda töröktől visszafoglalását (1686) követően Budakeszi lakosai elmenekültek, majd amikor visszatelepülésük lehetővé vált, a kálvinisták saját falujuk helyett Pátyot, Tököt, Óbudát kényszerültek választani az ellenreformáció miatt. Az ismét elnéptelenedő faluba érkeztek a 17. század végén a sváb telepesek.

Az első budakeszi református egyház megszűnése után csaknem három évszázaddal, a magyar történelem újabb zűrzavaros időszakában, a 2. világháborútól vannak adatok újabb református közösség formálódására Budakeszin.

1944-ben alakult meg a presbitérium, amely adományokból ezüst úrvacsorai kelyhet, egy harmóniumot és keresztelő edényeket vásárolt. 1945-ben dr. Nagy Gyula Kézdivásárhelyről menekült lelkész vállalta el a gyülekezet gondozását Ravasz László püspök felkérésére. A presbitérium kérésére Budakeszi vezetősége egy üresen álló házat juttatott imaház és lelkészlakás céljára.

1945-48 közt sorra érkeztek az Erdélyből menekülő, majd később a Felvidékről és Kárpátaljáról áttelepített, vagy Budakeszire telepedett családok, akik közt sok református vallású volt. Az újonnan érkezettek és a régiek közös adományaiból jöttek létre az új létesítmények. 1947-ben az erdészet segítségével, Matolcsy Andor főgondnok, erdőmérnök közreműködésével állított a gyülekezet egy egyszerű haranglábat a parókia kertjében, ami az új templom építéséig “szolgált”. Ugyanebben az évben elhunyt az alapító lelkész.

1947. szeptember 1-jétől Fónagy Zoltán előbb segédlelkészként, majd kinevezett lelkészként 1962. február 28-ig szolgált a gyülekezetben.

Az 1848-as forradalom századik évfordulóján szentelték a két harangot, ezek kerültek az 1999-ben felszentelt új templom tornyába is.

A nagyharang felirata: Áldjad én lelkem, az Urat és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről (Zsolt 103:2). A kisharang felirata: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek;és én megnyugosztlak titeket. (Máté 11:28)

1949. január 1-jétől vált anyaegyházközséggé a budakeszi református gyülekezet, innentől készülnek a presbitériumának jegyzőkönyvei. A gyermekek számára megindult az iskolai hitoktatás (és 1951-ig egyre nehezedő feltételek közt folyt), nagy létszámmal működött a vasárnapi gyermek-istentisztelet és a konfirmációi oktatás.

Adományokból építette meg a gyülekezet a ma is álló, egyszerű, de harmonikus templomát. A felszentelést 1949. december 18-án Füle József esperes végezte. Az imaház külső homlokzatára ez a bibliai ige került: „Áldjad én lelkem az Urat!” (Zsolt. 103:2), belülre, a szószék fölé pedig: „Úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta.”(Ján.3:16). A régi templom jelenleg a Kálvin-terem.

1954 júniusában Budakeszihez csatolták a budajenői és telki szórványgyülekezeteket.

1962. július 15-én köszöntötte a gyülekezet nagytiszteletű Merétey Sándort. Vele a gyülekezet történetének újabb korszaka kezdődött, 2006-ig szolgált Budakeszin.

Az 1990. decemberi presbiteri gyűlés jegyzőkönyvében olvasható először az új templom építésének gondolata. Körvonalazódott, hogy a gyülekezet nem kívánja lebontani a régi templomot, mert hittanosainak, cserkészeinek, bibliaköreinek szüksége van rá, s az evangélikus testvérek is használnák.

1993 decemberében a presbitérium elfogadta az építész szakmai zsűri döntését: Basa Péter építész tervét valósítják meg – íves formájú, hajóra emlékeztető, puritán fatornyos templomot építenek. A 300 főt befogadó, 250 négyzetméter alapterületű templom az önkormányzat által átengedett, I. világháborús emlékmű előtti földnyelven épült.

A keresztény magyar állam megalakulása millecentenáriumának évében, 1996. augusztus 19-én Tőkés László, Hegedűs Lóránt, Bütösi János és Fónagy Zoltán jelenlétében és szolgálatával tették le az új templom alapkövét. 1997. október 26-án ünnepélyes külsőségek közt emelték be a harangokat az új templomtoronyba Hegedűs Lóránt püspök, egyházi méltóságok és a falu vezetői jelenlétében.

1999. október 22-én az évszázadok történetével összecsengő terv és a jövőbe vetett reménység felmutatása a templom felszentelése, amikor a lelkész, a presbitérium és a 340 családot számláló gyülekezet Isten áldását kérte a templomot használó új nemzedékek számára. A reformátusság származási helyéből következően a szomszédos országokból idetelepült és a határainkon túl élő magyarok emléktemploma lett.

Merétey Sándor nagytiszteletű úr nyugdíjba vonulását követően nagytiszteletű Boros Pétert hívta és választotta meg lelkésznek a gyülekezet, aki 2006 májusában kezdte meg lelkészi szolgálatát.

Megosztom a cikket