Adóügyek

Adózással kapcsolatosan kérdéseik merülnének fel, vagy egyeztetni szeretnének, úgy munkatársaink készséggel állnak az Önök rendelkezésére ügyfélfogadási időben személyesen vagy telefonon
keresztül.

E-mail cím:
ado.o@budakeszi.hu
Honlap cím: www.varoshaza.budakeszi.hu
Központi telefonszám: +36 (23) 535 – 710
Helyi iparűzési adó (HIPA)(Cégnév alapján/ mellék): A-F-ig /151, G-Ő-ig /168, P-ZS-ig /127
Építmény (Utcanév alapján /mellék): A-É-ig /145, F-K-ig/195, M-Zs-ig/178
Méltányosság: 122
Telekadó, Talajterhelés: 139
Idegenforgalmi adó (IFA): 139
Végrehajtás (Név alapján /mellék): A-K-ig/140, L-Zs-ig/191

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 – 17.00
Szerda: 8.30 – 12.00, 13.00 -16.00
Péntek: 8.30 – 12.00

Közérdekű információk

Sütőné Juhász Zsuzsanna

Beosztás: adócsoport vezető
Iroda: 36.
Telefonszám: +36 23 535 710 / 140
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
juhasz.zsuzsanna@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • végrehajtás,
 • az adócsoport vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása

Bódiné Varga Eszter

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 15.
Telefonszám: +36 23 535 710/122
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
varga.eszter@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • végrehajtással (adózó neve szerint L-Zs) és könyveléssel kapcsolatos ügyek intézés

 • méltányossági ügyek intézése

Pintér Edina

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 36.
Telefonszám: +36 23 535 710/168
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
pinter.edina@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Iparűzési adóval kapcsolatos feladatok ellátása „G-Ő”

Koppány Ferenc

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 14.
Telefonszám: +36 23 535 710/145
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
koppany.ferenc@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Építményadóval kapcsolatos ügyek intézése, utcanév szerint: A-E/É

Gáspárné Dobi Katalin

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 14.
Telefonszám: +36 23 535 710/195
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
dobi.katalin@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Építményadóval kapcsolatos ügyek intézése, utcanév szerint: F-K

dr. Szerdahelyi Mónika

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 36.
Telefonszám: +36 23 535 710 / 139
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
szerdahelyi.monika@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • telekadóval kapcsolatos feladatok ellátása
 • talajterhelés és idegenforgalmi adó (IFA)

Kardos Gáborné Krisztina

Beosztás: könyvelő
Iroda: 35.
Telefonszám: +36 23 535 710/191
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
kardos.krisztina@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • könyveléssel kapcsolatos ügyek intézése

Hegyi Zita

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 15.
Telefonszám: +36 23 535 710/127
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
hegyi.zita@budakeszi.hu
 • Iparűzési adóval kapcsolatos feladatok ellátása “P – Zs”
 • részletfizetési kérelmek

Busákné Bíró Krisztina

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 15.
Telefonszám: +36 23 535 710/151
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
biro.krisztina@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Iparűzési adóval kapcsolatos feladatok ellátása “A – F”

Nagy Lilla

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 14.
Telefonszám: +36 23 535 710/178
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
nagy.lilla@budakeszi.hu
 • Építményadóval kapcsolatos ügyek intézése, utcanév szerint: L-Zs

Általános tájékoztató az ügyintézésről

A kérelmet írásban postai úton, vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (2092 Budakeszi, Fő utca 179. ) – átvételi elismervény ellenében.

30 nap, ami egy esetben 30 nappal meghosszabbítható (külön jogszabály meghatározhat egyéb ügyintézési határidőt is). A határidőbe nem számít bele:

 • hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 • jogsegélyeljárás időtartama, továbbá az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével, azon adatok beszerzéséhez szükséges időtartam, melyeket valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamra jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásai tartalmaznak.
 • hiánypótlásra illetve tényállás tisztásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig eltelt idő,
 • a szakhatóság eljárásának időtartama,
 • eljárás felfüggesztésének időtartama,
 • eljárás megindításáról szóló értesítés mellőzése esetén a bizonyítékok ismertetésére vonatkozó eljárás időtartama,
 • hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
 • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
 • szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
 • hatósági megkeresése, vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

A határozat meghozatalához szükséges idő a tényállás bonyolultságától, a szükséges bizonyítási eljárás lefolytatásától is függ

 • kérelmet nyújtson be,
 • kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja,
 • önmagát meghatalmazott útján képviselje (jogi képviselő),
 • saját ügye irataiba betekintsen, bizonyítékokat megismerhesse,
 • nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,
 • meghallgatását kérje,
 • igazolási kérelmet terjesszen elő,
 • jogorvoslattal éljen,
 • az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztassák.
 • idézésnek eleget tenni,
 • hiánypótlásnak eleget tenni,
 • az eljárás illetékét megfizetni,
 • iratmásolat díját megfizetni,
 • többletköltségeket megtéríteni,
 • jóhiszeműen közreműködni,
 • az eljárás, a bizonyítás során együttműködni.
 • Budakeszi Város közigazgatási területe.
 • 1990. évi C. tv. a helyi adókról
 • 1991. évi LXXXII. tv. a gépjárműadóról
 • 2003. évi XCIII. tv. az adózás rendjéről
 • 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről
 • 2003. évi LXXXIX. tv. a környezetterhelési díjról
 • 1994. évi LIII. tv. a bírósági végrehajtásról
 • 1999. évi LXIX. tv. a szabálysértésekről
 • 1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről
 • 2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról
 • 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról
 • 1996. évi LXXXI. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról
 • 1997. évi CXLI. tv. az ingatlan-nyilvántartásról
 • 13/1991 (V. 21) PM rend.
 • a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról
 • 217/1998 (XII.30) Korm. rend az államháztartás működési rendjéről
 • 35/2000 (X. 30) BM r. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás az alábbiak kivételével illetékmentes:

 • Méltányossági eljárás, részletfizetés, fizetési halasztási kérelem illetéke: 3.000.- Ft
 • Adóigazolás, mint hatósági bizonyítvány kiállítása eredeti példány 3.000.- Ft.
 • Fellebbezési illeték a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000.-Ft-ja után 400.- Ft, de legalább 5.000.- Ft

Iratmásolat, kivonat illetéke oldalanként 100,- Ft. Az iratmásolatot a másolat átvételekor illetékbélyeggel kell megfizetni.

 • gyermek születési anyakönyvi kivonat vagy lakcímkártya másolat
 • 16. életévet betöltött gyermek esetén Magyar Államkincstártól nevelési vagy iskoláztatási igazolás.

Az igénybe még nem vett adókedvezmények és adómentességek külön, adózó kérelme alapján vehetők igénybe.
Az adózót az adókötelezettség keletkezéséről, az adó megállapításához szükséges adatokról, körülményekről 15 napon belül bevallási , illetve bejelentési kötelezettség terheli.

Az Elektronikus Önkormányzati Portál (EÖP) https://ohp-20.asp.lgov.hu/ az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne, a Budakeszi lakosok ezen keresztül intézhetik ügyeiket a nap 24 órájában.

Amennyiben Ön rendelkezik ügyfélkapuval és elektronikus úton kívánja ügyeit intézni, rendelkezési nyilatkozatot kell tennie.

Ezek után személyes megjelenés nélkül elektronikus úton küldheti be kérelmeit, beadványait, megtekintheti adószámla egyenlegét, befizetheti az önkormányzat által kivett adókat, díjakat, a továbbiakban ügyfélkapus tárhelyén keresztül tartjuk Önnel a kapcsolatot.

Rendelkezését a http://rendelkezes.gov.hu/rny-public oldalon teheti meg, ahol Központi Azonosítás Ügynökön keresztül az ügyfélkapus adataival tud bejelentkezni A helyi önkormányzatok kijelölésével és elmentésével beállításra kerül a rendelkezés. Automatikus értesítést nem kapunk a rendelkezésről, ezért kérjük, hogy az ado.o@budakeszi.hu e-mail címre küldött üzenetben vagy telefonon jelezze felénk.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy e-mail-en érkező bejelentések, kérelmek nem minősülnek elektronikus útnak, így azokat nem áll módunkban befogadni!

BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZÁMLASZÁMAI

Budakeszi Város Önkormányzata: 50420427-10003396
Helyi iparűzési adó: 50420427-10003413
Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó: 50420427-10003468
Gépjárműadó: 50420427-10003444
Építményadó: 50420427-10003420
Késedelmi pótlék: 50420427-10003509
Adóbírság: 50420427-10003499
Államigazgatási eljárási illeték: 50420427-10003475
Egyéb bevételek: 50420427-10003516
Idegen bevétel: 50420427-10003523
Telekadó: 50420427-10003437
Talajterhelési díj: 50420427-10003482
Helyi jövedéki adó: 50420427-10003451

Hivatkozott törvények

 • az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény (Art.)
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)

Ügyintézés folyamata

 1. kérelem benyújtása (honlapunkról letölthető nyomtatványunkon)
 2. adóigazolás kiadása

Adóigazolási illeték mértéke:

Az adóigazolás 2016.01.01-től illetékmentes.

Az ügyintézés határideje: 6 nap

Személyes ügyintézés esetén az adóigazolás, a kérelem kitöltése után, azonnal átvehető.

Az eljáráshoz szükséges iratok:

 • kérelem
 • meghatalmazás (jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság és illetve amennyiben nem személyesen jár el az ügyfél )

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1. óta az önkormányzati adóhatóságok helyett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el.[1]

[1] A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (1).

Határozatot azok kapnak a NAV-tól, akiknek a tavalyihoz képest változott a gépjárműadójuk. Akiknek az adója nem változik, emlékeztető értesítést kapnak.

A gépjárműadó első részletét minden év március 15-ig, a másodikat pedig szeptember 15-ig kell befizetni. Ha valaki elmulasztja a határidőket, késedelmi pótlékra számíthat. Az adót kerekítés nélkül, forintra pontosan kell megfizetni

A gépjárműadót a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó-bevételi számlára kell megfizetni. Banki átutalásnál az átutalási bizonylat közlemény rovatába az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni.

Ügyfélvonal: 1818

Az adókivetésről szóló határozat alapja az adóalany (tulajdonos, vagy haszonélvező) által tett bevallás, amely erre a célra rendszeresített nyomtatványon történik.

A bevallás indoka lehet tulajdonosváltozás, vagy új tulajdon, építmény bővítése, esetleg bontása, átminősítés, lakcím-változás, gyermekkedvezmény módosítása, iskolalátogatási igazolás benyújtása, haszonélvezet megszűnése, keletkezése, stb.

A beérkezett és iktatott bevallást az ügyintéző átvizsgálja és amennyiben helyesnek találja a hatályos önkormányzati rendelet alapján megállapítja a fizetendő adót s erről határozatban értesíti az adóalanyt, amely tartalmazza az adó összegét és megfizetésének határidejét. Hiányos bevallás esetén adóalanyt hiánypótlásra szólítja fel.

A 60 év feletti Építményadó kedvezmény 2017. január 1-től megszűnt!

3. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2)2 Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft.

Gyakran Ismételt Kérdések – Építményadó/telekadó

Az adózás rendtartásáról szóló törvény (továbbiakban Air.) szerint minden helyi adót érintő változásról (tulajdonjog, hasznos alapterület stb.) 15 napon belül bejelentést köteles tenni a helyi adóhatóságnál. Minden félnek, vevőnek és eladónak egyaránt, bejelentési kötelezettsége van.

Amíg nem tesz eleget a kötelezettségének, addig a hatóság a nyilvántartásban szereplő Adózót keresi meg az adó kivetésének rendezésével.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12. § (1) bekezdése szerint „Az adó alanya (3. §) az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).

Az építményadó kivetése önbevallás alapján történik a megfelelő formanyomtatvány kitöltése által, mely Budakeszi Város honlapjáról letölthető https://varoshaza.budakeszi.hu/ado-nyomtatvanyok/ . A kitöltött bevallást eredetiben (ügyfélfogadási időben személyesen, postai- vagy elektronikus úton, hitelesített aláírással ellátva ügyfélkapun keresztül) lehet benyújtani.

 1. § (1) bekezdése alapján “Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).”

A tulajdonjog szerzéséről és annak bejegyzéséről nem kapunk értesítést, rendszereink nincsenek összekötve sem a Földhivatal, sem más hatóság adatbázisával.

Az építményadóról szóló Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének, jelenleg hatályos, 53/2011. (XII. 20.) rendeletének rendelkezései értelmében:

2015. január 1-jétől az adó és a kedvezmények éves mértéke:

 1. § a) Nem lakás céljára szolgáló építmények esetén 1.100,-Ft/m2.
 2. c) Lakás céljára szolgáló építmény esetén 1.100,-Ft/m2.
 1. § Mentes az 1/1 tulajdoni hányad esetén 120 m2-ig, illetve több tulajdonos esetén a tulajdoni hányad arányában az építményadó megfizetése alól egy lakóingatlan tekintetében az a 70. életévét betöltött nyugdíjas adóalany, aki Budakeszin életvitelszerűen lakik.
 • lakóingatlan: a Földhivatal által a tulajdoni lapra bejegyzett művelési ág megnevezése szerint
 • A 120 m2 a teljes építmény hasznos alapterületére vonatkozik (1/1 tulajdoni hányad szerint), vagyis 1/2 tulajdoni hányad/vagyoni értékű jog esetén 60 m2 hasznos alapterületre adható meg a mentesség. További tulajdoni hányadok/vagyoni értékű jogok alapján értelemszerűen változik a mentesíthető hasznos alapterület.
 • például: 180 m2 hasznos alapterületű lakóingatlan esetén, 1/1 tulajdoni hányadra az alábbiak szerint módosul az adókivetés. 0-120 m2-ig mentességet kap, a 120m2 feletti hasznos alapterületre, vagyis 60 m2-re jár a 8. § szerinti lakoskedvezmény, ami azt jelenti, hogy adófizetési kötelezettség továbbra is keletkezni fog, de a mentesség és a kedvezmény figyelembevételével.

2023.01.01-től hatályos:

 1. § (3) Adókedvezmény illeti meg a Budakeszin életvitelszerűen lakó adóalanyt a Budakeszi közigazgatási területén lévő maximum 1 építménye után, melynek mértéke:
 • az  1. számú mellékletben felsorolt utcákban fekvő építmény esetén 180 m2-ig az 5. § a),c) pontjai szerinti összegből 700 Ft/m2,
 • b) az a) pontba tartozó területén kívül lévő építmény esetén 180 m2-ig figyelembe véve az 5. § c) pont szerinti összegből 800,-Ft/m2.
 • c) Nem lakás céljára szolgáló építmény (kivéve Lke-6, Lke-7, Lke-8 övezeti besorolású garázs) esetén 50 m2-ig figyelembe véve az 5. § a) pont szerinti összegből 700,- Ft/m2.

(5) Adókedvezmény illeti meg a Budakeszi Önkormányzat illetékességi területén lakcímnyilvántartás szerint lakóhellyel rendelkező adóalanyt gyermekenként, a lakás vagy egyéb nem lakás céljára szolgáló épület hasznos alapterületéből 15 m2 területig.

E kedvezmény egy adótárgyra vehető igénybe.

(6)  A gyermekkedvezmény igénybevételéhez a gyermek 16. életévének betöltése után a Magyar Államkincstár igazolása szükséges, melyből megállapítható, hogy a gyermek után nevelési ellátásban vagy iskoláztatási támogatásban részesül.

Gyermek: az adózó által saját háztartásában eltartott, az adózó vérszerinti, örökbefogadott, valamint mostoha és nevelt gyermeke, aki után nevelési ellátásban vagy iskoláztatási támogatásban részesül.

Nincsen.

A telekadó mértéke magánszemélyeknél 60 Ft/m2, olyan magánszemélyeknél akik gazdasági tevékenységet folytatnak 330/m2, vállalkozásoknál 398 Ft/m2

Abban az esetben, ha a kivett terület megnevezésű ingatlanon egy ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett építmény is található, akkor az építmény után építményadó, a telek után – levonva az épület hasznos alapterületét és a telekből az épületnek az épülettel lefedett területét – telekadó fizetési kötelezettség áll fenn.

Igen, a mentességet az ennek alapjául szolgáló okirat kiállítását követő év első napjától kell figyelembe venni.

Mentes az adó alól az a telek, aminek a teljes területe 250 m2 alatti.

Tulajdoni hányad arányában az a nem GKSZ besorolás alá eső telek, melynek területe a 250 m2-t meghaladja és amely telken bejegyzett építmény áll, vagy amelyen olyan építmény áll, amelyre használatbavételi engedély, fennmaradási engedély vagy hatósági bizonyítvány került kiadásra.

Mentes továbbá az a GKSZ besorolású területen fekvő telek, amely telken bejegyzett építmény áll és amelyre használatbavételi engedély, fennmaradási engedély vagy hatósági bizonyítvány került kiadásra és az építmény alapterülete meghaladja a területre vonatkozó legnagyobb beépítettség mérték 10 %-át.

Az aktuális adóegyenleg értesítőt minden év február második felében küldjük ki postai úton, mellékelve az adószámla kivonat mellé az I. és II. félévi csekkeket is.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek részére, illetve akik nyilatkozatuk szerint így szeretnék a kapcsolattartást, ügyfélkapun keresztül küldjük meg az adószámla kivonatot.

Gyakran Ismételt Kérdések – Helyi iparűzési adó (HIPA)

Nem, csak az ügyfél kérelmére, és csak abban az esetben, ha nincs egyéb adó, illetve adók módjára behajtandó köztartozása. A visszautalásra irányuló kérelem a nyomtatványok résznél letölthető.

Az iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a Htv.-ben meghatározott adóalap 2%-a.

Igen. A 15/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szerint.

Mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól.:

 1. a) az a vállalkozó, akinek az adóévben folytatott tevékenységéből származó vállalkozási szintű iparűzési adóalapja a 600 ezer Ft-ot, valamint
 2. b) az a Htv. 52. § 23. pontja szerinti háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek az adóévben folytatott tevékenységéből származó vállalkozási szintű iparűzési adóalapja a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.

Igen, amennyiben az őstermelői tevékenységből származó bevétel az adóévben a 600 ezer forintot meghaladja.

Igen, mert a bevallás alapján történik az adómentesség megállapítása.

Az eltérő üzleti éves adóalanyok kivételével főszabály szerint az adóévet követő május 31. napjáig.

Igen. Az önkormányzati adóhatóság felé is egy egyszeri bejelentési kötelezettsége van.

A KATA hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül, vagy ha ezt elmulasztja, akkor a következő év február 15-ig be kell jelenteni az önkormányzati adóhatósághoz.

Igen. Záró bevallást kell beadni az aktív időszakra vonatkozólag. A KATA előírás időarányosan a bevallás feldolgozása után fog törlődni az adófolyószámlán.

Ügyfélfogadási időben személyesen és az alábbi telefonszámon:

Központi szám: 06-23-535-710

Mellékek: A-F: 151; G-Ö: 168; P-Zs: 127

Email: ado.o@budakeszi.hu

Megosztom a cikket