Adóügyek

Ügyfélfogadási időben személyesen vagy telefonon keresztül állunk szíves rendelkezésére! Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Ügyfélfogadási idő:

 • hétfő: 13.00-17.00
 • szerda: 8.30-12.00 13.00-16.00
 • péntek: 8.30-12.00

Aktualitások

Sütőné Juhász Zsuzsanna

Beosztás: adócsoport vezető
Iroda: 14.
Telefonszám: +36 23 535 710 / 140
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
juhasz.zsuzsanna@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • végrehajtás,
 • az adócsoport vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása

Bódiné Varga Eszter

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 14.
Telefonszám: +36 23 535 710/122
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
varga.eszter@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Építményadóval kapcsolatos ügyek intézése, utcanév szerint: F-K
 • méltányossági ügyek intézése , vezetéknév szerint A-K

Pintér Edina

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 14.
Telefonszám: +36 23 535 710/168
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
pinter.edina@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Iparűzési adóval kapcsolatos feladatok ellátása „G-Ő”

Koppány Ferenc

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 15.
Telefonszám: +36 23 535 710/145
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
koppany.ferenc@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Építményadóval kapcsolatos ügyek intézése, utcanév szerint: A-E/É

 • Méltányossági ügyek intézése , vezetéknév szerint L-Zs

dr. Szerdahelyi Mónika

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 36.
Telefonszám: +36 23 535 710 / 139
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
szerdahelyi.monika@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • telekadóval kapcsolatos feladatok ellátása
 • talajterhelés és idegenforgalmi adó (IFA)

Kardos Gáborné Krisztina

Beosztás: könyvelő
Iroda: 36.
Telefonszám: +36 23 535 710/191
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
kardos.krisztina@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • végrehajtás és könyveléssel kapcsolatos ügyek intézése

Hegyi Zita

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 15.
Telefonszám: +36 23 535 710/127
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
hegyi.zita@budakeszi.hu
 • Iparűzési adóval kapcsolatos feladatok ellátása “P – Zs”
 • részletfizetési kérelmek

Busákné Bíró Krisztina

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 15.
Telefonszám: +36 23 535 710/151
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
biro.krisztina@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Iparűzési adóval kapcsolatos feladatok ellátása “A – F”

Nagy Lilla

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 14.
Telefonszám: +36 23 535 710/178
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
nagy.lilla@budakeszi.hu
 • Építményadóval kapcsolatos ügyek intézése, utcanév szerint: L-Zs

Általános tájékoztató az ügyintézésről

A kérelmet írásban postai úton, vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (2092 Budakeszi, Fő utca 179. ) – átvételi elismervény ellenében.

30 nap, ami egy esetben 30 nappal meghosszabbítható (külön jogszabály meghatározhat egyéb ügyintézési határidőt is). A határidőbe nem számít bele:

 • hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 • jogsegélyeljárás időtartama, továbbá az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével, azon adatok beszerzéséhez szükséges időtartam, melyeket valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamra jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásai tartalmaznak.
 • hiánypótlásra illetve tényállás tisztásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig eltelt idő,
 • a szakhatóság eljárásának időtartama,
 • eljárás felfüggesztésének időtartama,
 • eljárás megindításáról szóló értesítés mellőzése esetén a bizonyítékok ismertetésére vonatkozó eljárás időtartama,
 • hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
 • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
 • szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
 • hatósági megkeresése, vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

A határozat meghozatalához szükséges idő a tényállás bonyolultságától, a szükséges bizonyítási eljárás lefolytatásától is függ

 • kérelmet nyújtson be,
 • kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja,
 • önmagát meghatalmazott útján képviselje (jogi képviselő),
 • saját ügye irataiba betekintsen, bizonyítékokat megismerhesse,
 • nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,
 • meghallgatását kérje,
 • igazolási kérelmet terjesszen elő,
 • jogorvoslattal éljen,
 • az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztassák.
 • idézésnek eleget tenni,
 • hiánypótlásnak eleget tenni,
 • az eljárás illetékét megfizetni,
 • iratmásolat díját megfizetni,
 • többletköltségeket megtéríteni,
 • jóhiszeműen közreműködni,
 • az eljárás, a bizonyítás során együttműködni.
 • Budakeszi Város közigazgatási területe.
 • 1990. évi C. tv. a helyi adókról
 • 1991. évi LXXXII. tv. a gépjárműadóról
 • 2003. évi XCIII. tv. az adózás rendjéről
 • 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről
 • 2003. évi LXXXIX. tv. a környezetterhelési díjról
 • 1994. évi LIII. tv. a bírósági végrehajtásról
 • 1999. évi LXIX. tv. a szabálysértésekről
 • 1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről
 • 2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról
 • 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról
 • 1996. évi LXXXI. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról
 • 1997. évi CXLI. tv. az ingatlan-nyilvántartásról
 • 13/1991 (V. 21) PM rend.
 • a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról
 • 217/1998 (XII.30) Korm. rend az államháztartás működési rendjéről
 • 35/2000 (X. 30) BM r. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás az alábbiak kivételével illetékmentes:

 • Méltányossági eljárás, részletfizetés, fizetési halasztási kérelem illetéke: 3.000.- Ft
 • Adóigazolás, mint hatósági bizonyítvány kiállítása eredeti példány 3.000.- Ft.
 • Fellebbezési illeték a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000.-Ft-ja után 400.- Ft, de legalább 5.000.- Ft

Iratmásolat, kivonat illetéke oldalanként 100,- Ft. Az iratmásolatot a másolat átvételekor illetékbélyeggel kell megfizetni.

 • gyermek születési anyakönyvi kivonat vagy lakcímkártya másolat
 • 16. életévet betöltött gyermek esetén Magyar Államkincstártól nevelési vagy iskoláztatási igazolás.

Az igénybe még nem vett adókedvezmények és adómentességek külön, adózó kérelme alapján vehetők igénybe.
Az adózót az adókötelezettség keletkezéséről, az adó megállapításához szükséges adatokról, körülményekről 15 napon belül bevallási , illetve bejelentési kötelezettség terheli.

BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZÁMLASZÁMAI

Iparűzési adó: 11742348-15390022-03540000
Idegenforgalmi adó: 11742348-15390022-03090000
Gépjárműadó: 11742348-15390022-08970000
Építményadó: 11742348-15390022-02440000
Késedelmi pótlék: 11742348-15390022-03780000
Bírság: 11742348-15390022-03610000
Államigazgatási eljárási illeték: 11742348-15390022-03470000
Egyéb bevételek: 11742348-15390022-08800000
Idegen bevételek: 11742348-15390022-04400000
Telekadó: 11742348-15390022-02510000
Talajterhelési díj: 11742348-15390022-03920000
Helyi jövedéki adó: 11742348-15390022-08590055

Hivatkozott törvények

 • az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény (Art.)
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)

Ügyintézés folyamata

 1. kérelem benyújtása (honlapunkról letölthető nyomtatványunkon)
 2. adóigazolás kiadása

Adóigazolási illeték mértéke:

Az adóigazolás 2016.01.01-től illetékmentes.

Az ügyintézés határideje: 6 nap

Személyes ügyintézés esetén az adóigazolás, a kérelem kitöltése után, azonnal átvehető.

Az eljáráshoz szükséges iratok:

 • kérelem
 • meghatalmazás (jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság és illetve amennyiben nem személyesen jár el az ügyfél )

Az adókivetésről szóló határozat alapja a BM Központi Nyilvántartó Hivatal által havonta az Okmányirodának megküldött változásjelentés, amelyet az Adó osztály mágnes-hordozón kap meg.

Az adathordozó tartalmazza a gépjármű tulajdonosok (üzembentartók) mindazon adatát, amelyek az adókivetési határozat elkészítéséhez szükségesek. A lista iktatása után az ügyintéző megvizsgálja az adatok helyességét – kétségek felmerülése esetén egyeztet az Okmányirodával – majd a hatályos gépjárműadó törvény alapján elkészíti a határozatot, amely tartalmazza az adó összegét és megfizetésének határidejét.

Az adókivetésről szóló határozat alapja az adóalany (tulajdonos, vagy haszonélvező) által tett bevallás, amely erre a célra rendszeresített nyomtatványon történik.

A bevallás indoka lehet tulajdonosváltozás, vagy új tulajdon, építmény bővítése, esetleg bontása, átminősítés, lakcím-változás, gyermekkedvezmény módosítása, iskolalátogatási igazolás benyújtása, haszonélvezet megszűnése, keletkezése, stb.

A beérkezett és iktatott bevallást az ügyintéző átvizsgálja és amennyiben helyesnek találja a hatályos önkormányzati rendelet alapján megállapítja a fizetendő adót s erről határozatban értesíti az adóalanyt, amely tartalmazza az adó összegét és megfizetésének határidejét. Hiányos bevallás esetén adóalanyt hiánypótlásra szólítja fel.

A 60 év feletti Építményadó kedvezmény 2017. január 1-től megszűnt!

Megosztom a cikket