Tevékenységere, működésre vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

https://varoshaza.budakeszi.hu/altalanos-onkormanyzati-feladatok/

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400140.TV

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100195.TV

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közérdekű adat nem áll rendelkezésre, tekintettel arra, hogy a pontban foglalt adatok a közfeladatot ellátó szerv esetében nem értelmezhetőek. (Közzétéve: 2016. június 27.)

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

https://varoshaza.budakeszi.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/onkent-vallalt-feladatok

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

https://varoshaza.budakeszi.hu/titkarsagi-csoport-2/

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

https://varoshaza.budakeszi.hu/bvv-kft

https://varoshaza.budakeszi.hu/onkormanyzati-intezmenyek

https://varoshaza.budakeszi.hu/ingatlanertekesites

https://varoshaza.budakeszi.hu/szabalyozasi-tervekkel-epitesi-szabalyzatokkal-kapcsolatos-rendeletek/

Szociális, gyermekvédelmi ügyek

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Kereskedelmi, továbbá szálláshely-szolgáltatói tevékenység, valamint a telepekről vezetett nyilvántartás

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület ülése nyilvános.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelete 8. §-ának (3) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat elnöke tanácskozási joggal részt vehet a nemzetiségi önkormányzatot érintő napirend tárgyalásánál és ismertetheti a nemzetiségi önkormányzat témában meghozott döntését.

A (4) bekezdés alapján a Képviselő-testület a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően tanácskozási jogot biztosíthat egy-egy előterjesztés tárgyalása során bármely személy vagy szervezet részére, akinek, vagy amelynek véleményét, hozzászólását a döntéshozatalhoz szükségesnek tartja.

https://varoshaza.budakeszi.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/jegyzkoenyvek/2015-jegyzokonyvek

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

https://varoshaza.budakeszi.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/elterjesztesek/2015

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

https://varoshaza.budakeszi.hu/hirek/palyazatok

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

https://varoshaza.budakeszi.hu/onkormanyzat/szabalyzatok/jegyzoi-szabalyzatok

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Budakeszi ügyiratforgalmi statisztika:
Budakeszi Építéshatósági statisztika:    https://varoshaza.budakeszi.hu/varoshaza/osztalyok/epiteshatosagi-osztaly

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

https://varoshaza.budakeszi.hu/onkormanyzat/szerzdesek

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Budakeszi Önkormányzat esetében ez a pont nem értelmezhető.

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Közérdekű adat nem áll rendelkezésre, tekintettel arra, hogy a közfeladatot ellátó szervre vonatkozóan jogszabály különös közzétételi listát nem határoz meg, a Képviselő-testület pedig nem döntött egyedi közzétételi lista megalkotásáról. (Közzétéve: 2016. június 27.)

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

https://varoshaza.budakeszi.hu/onkormanyzat/szerzdesek

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

https://varoshaza.budakeszi.hu/onkormanyzat/szerzdesek

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

https://varoshaza.budakeszi.hu/onkormanyzat/szabalyzatok/jegyzoi-szabalyzatok

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

24. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Megosztom a cikket