Egyéb

Polgárőrség

BUDAKESZI VÁROSI POLGÁRŐRSÉG KIEMELTEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET

2092 Budakeszi, Szél utca 42.

telefon: 06 (23) 777-107

e-mail: budakeszipolgarorseg@wnex.hu

www.opsz.hu

ÜDVÖZÖLJÜK!

Ön Budakeszi Város Önkormányzata

és a Budakeszi Városi Polgárőrség KHSz. együttműködése alapján létrehozott weboldal látogatója.

A Város közbiztonsága elsőrendű feladatunk.

Szervezetünk azért alakult meg, hogy városunk javait óvja, a lakosság nyugalmát biztosítsa,

a bűncselekményeket megelőzze. Ezért minél több időt töltünk a közterületeken.

Amennyiben Ön elhivatottságot érez, szeretne támogatóként, vagy személyesen – polgárőrként – részt vállalni Budakeszi közbiztonságának javításában, akkor jelentkezzen a megadott elérhetőségeken.

Ezen a weboldalon igyekszünk minden fontos információt megadni az olvasók, illetve Budakeszi Város lakói számára.

Az oldalt igyekszünk folyamatosan naprakész állapotban tartani.

Véleménye, javaslata, bejelentése számunkra fontos, ezért ha úgy dönt, hogy azt megosztja velünk, szívesen fogadjuk. Írjon az alábbi e-mail címre: kozbiztonsag@budakeszi.hu

Tagai István              Karvaly Nándor

Budakeszi                        elnök,

polgármestere           Budakeszi Városi
Polgárőrség KHsz.

RÓLUNK

A Budakeszi Városi Polgárőrség KHSz. a Pest megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének társult tagja, önkéntesen létrehozott társadalmi szervezet, amely önkormányzattal, és nyilvántartott tagsággal, önálló ügyintézői és képviseleti szervvel, továbbá önálló költségvetéssel rendelkezik.

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, politikai pártoktól anyagi támogatást nem fogad el.

Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben meghatározott tevékenységek alapján kiemelkedően közhasznú szervezet, amely tevékenységét az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint

a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően fejti ki.

A Budakeszi Városi Polgárőrség KHSz. együttműködik a rendvédelmi szervekkel, az Önkormányzattal és annak illetékes hatósági szervezeteivel.

Az egyesület a közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amely a rendőrségről szóló 1994. XXXIV. törvény alapján a rendőrség, valamint az önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény alapján a helyi önkormányzat feladatkörébe tartozik, (bűnmegelőzés, gyermek- és ifjúságvédelem, környezetvédelem, betegségmegelőzés).

Egyesületünk tevékenységét, gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján, valamint az Önkormányzat hirdetőtábláján hozza nyilvánosságra.

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI

·     A bűncselekmények megelőzése, a bűn- és baleset megelőzése, a környezetvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem érdekében önkéntes tevékenységet fejt ki a társszervekkel és más társadalmi szervezetekkel együttműködve.

·     A bűnalkalmak korlátozásával, az ismertté vált bűncselekmények számának csökkentése, a közbiztonság javítása,
a lakosság és bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.

·     Áldozatvédelmi tanácsadó oktatás-szervező felvilágosító iroda működtetése, balesetmegelőzési munka népszerűsítése. Az iroda fórumokat szervez, bűnmegelőzési kiadványokat, ajánlásokat ad ki és terjeszt, módszertani ajánlásokat dolgoz ki a lakosság részére.

·      Járőrszolgálatai során a város közútjait, közműveit ellenőrzi, a hibákról haladéktalanul tájékoztatja az illetékes önkormányzati szerveket, szükség szerint a helyszínt biztosítja, valamint vagyonvédelmi tevékenységet folytat.

BUDAKESZI POLGÁRŐR EGYESÜLET

 

2092 Budakeszi, Fő utca 179.

telefon: +36 30 9908202

email: polgarorseg.budakeszi@gmail.com


www.opsz.hu

Városi ügyelet

Tel: 06 (20) 626-2092

 

ÜDVÖZÖLJÜK!


Ön Budakeszi Város Önkormányzata
és a Budakeszi Polgárőr Egyesület együttműködése alapján létrehozott weboldal látogatója.

A Város közbiztonsága elsőrendű feladatunk. Szervezetünk azért alakult meg, hogy városunk javait óvja, a lakosság nyugalmát biztosítsa, a bűncselekményeket megelőzze, ezért minél több időt töltünk a közterületeken.

 

Budakeszin jelenleg 2 polgárőr egyesület tevékenykedik:

– Budakeszi Polgárőr Egyesület

– Budakeszi Városi Polgárőr és Katasztrófavédelmi Egyesület

 


Amennyiben Ön elhivatottságot érez, szeretne támogatóként, vagy személyesen – polgárőrként – részt vállalni Budakeszi Város közbiztonságának javításában, akkor jelentkezzen a megadott elérhetőségeken.

 

Ezen a weboldalon igyekszünk minden fontos információt megadni az olvasók, illetve Budakeszi Város lakói számára.

 

Az oldalt igyekszünk folyamatosan naprakész állapotban tartani.

 

Véleménye, javaslata, bejelentése számunkra fontos, ezért ha úgy dönt, hogy azt megosztja velünk, szívesen fogadjuk. Írjon az alábbi e-mail címre:
polgarorseg.budakeszi@gmail.com

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia,

Budakeszi Város polgármestere

Kovács Attila elnök,

Budakeszi Polgárőr Egyesület

Megosztom a cikket

Regionális összefogás a közbiztonságért

Budakeszi és a régió szempontjá­ból alighanem történelmi fontos­ságú együttműködést hoztak létre 2010. május 19-én.

Egy már régóta min­den település számára fennálló le­hetőséget ragadott meg Budake­szi Város Önkormányzata, amikor a közelmúltban lakossági, valamint civil szervezeti és hatósági egyez­tetést követően úgy határozott, hogy a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény adta lehetőséggel kezdeményezi a Budaörsi Rendőr­kapitányság Budakeszi Rendőrőrse Területén Működő Önkormányza­tok és a Rendőrség Közös Bűnmeg­előzési Közbiztonsági Bizottságá­nak létrehozását.

A közelmúltban Budakeszin is felmerült széles társadalmi igény­ként, hogy változtatni kell a város Közbiztonsági és Bűnmegelőzé­si Koncepcióján, másképpen kell hozzáállni a bűnmegelőzéshez, a helyi közbiztonsági és az önkor­mányzati-rendészeti feladatok­hoz, valamint e tevékenységeket és e feladatokat folytató szervezetek együttműködésének és támogatásának kérdésköréhez.

A XXI. században minden önkormányzat­nak be kell látnia, hogy a jó telepü­lési közbiztonság, a rendezett, térfigyelő rendszerrel és a járőrözés útján felügyelt közterületek a tele­pülések továbbfejlődésének érde­keit szolgálják, amihez szükséges is a rendelkezésre álló anyagi erőfor­rásokból a költségek előteremtése és indokolt irányú ráfordítása.

A jelenlévők reményüket fejez­ték ki, hogy az új kormány előter­jesztései, a szakmai és civil szer­vezetek, illetve az állampolgárok javaslatai alapján rövidesen meg­szünteti a régóta fennálló jogszabá­lyi hiányosságokat és a közbizton­ság kérdésköre az önkormányzatok szempontjából jogilag és az anyagi támogatottság oldaláról a kellően elvárt helyre fog kerülni.

A Budakeszi Rendőrőrs Területén Működő Önkormányzatok Közbiztonsági És Bűnmegelőzési Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzatát a bizottság 2010. 05. 19-i alakuló ülésen fogadta el. 

A bizottságról

A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság létrehozásának célja:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti, közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás elősegítése, a Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrsének illetékességi területén élő lakosság biztonságérzetének a növelése, a bűncselekmények megelőzése, számának csökkentése, a települések közrendjének, közbiztonságának javítása.

A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság megnevezése:

„A BUDAKESZI RENDŐRŐRS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ ÖNKORMÁNYZATOK KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA”

A BUDAKESZI RENDŐRŐRS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ ÖNKORMÁNYZATOK KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (a továbbiakban: bizottság) székhelye:

2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A bizottság jelmondata:

 “Ibi semper est victoria, ubi concordia est!” (forrás: Publius Syrus)

(Mindig ott a győzelem, ahol az egyetértés!)

A bizottság emblémája és jelentése:

Az emblémát határoló kör (mint a végtelenség és megújulás jelképe) azt jelenti, hogy a bizottságot létrehozó kilenc önkormányzatnak (Budakeszi, Budajenő, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök és Zsámbék), valamint a Budaörsi Rendőrkapitányságnak hosszú távú célja a bizottság folyamatos működtetése. A bizottság neve, az emblémát határoló kör belső oldalán jelenik meg.

Az emblémán található önkormányzati címerek a csatlakozó települések bizottságban elkötelezett részvételét jelenti.

Az embléma központjában található kilencszög enneagon (nonagon) a résztvevő kilenc település közbiztonsági és bűnmegelőzési tárgyú összetartozását jelképezi abból a szempontból, hogy a Budakeszi Rendőrőrs ezen önkormányzatok illetékességi területén működik.
A kilencszög belső oldalán látható “Ibi semper est victoria, ubi concordia est!” felirat jelentése: „Mindig ott a győzelem, ahol az egyetértés!” a bizottság jelmondata. A kilencszög közepén a Magyar Rendőrség címere a Budaörsi Rendőrkapitányságot jeleníti meg, mint a bizottság tizedik résztvevőjét. Végül a közbiztonsági és bűnmegelőzési célú összefogást (közös támogatást, együttműködést) jelöli az embléma közepén lévő kézfogás.

A bizottság összetétele:

A bizottságot a Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrősének illetékességi területén működő önkormányzatok – Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök, Zsámbék, valamint a Budaörsi Rendőrkapitányság képviselői alkotják. A bizottság ülésein tanácskozási joggal meghívandók a bűnmegelőzésben érdekelt önkormányzati intézmények, állami és társadalmi szervek, civil szervezetek képviselői.

A bizottság vezetői:

elnöke: Budakeszi Város Polgármestere

elnökhelyettese: a Budakeszi Rendőrőrs Parancsnoka

titkára: a Budakeszi Polgármesteri Hivatal közbiztonsági referense

A bizottság tagjai:

– Budajenő Község Önkormányzatának képviselője,
– Budakeszi Város Önkormányzatának képviselője,
– Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának képviselője,
– Páty Község Önkormányzatának képviselője,
– Perbál Község Önkormányzatának képviselője,
– Remeteszőlős Község Önkormányzatának képviselője,
– Telki Község Önkormányzatának képviselője,
– Tök Község Önkormányzatának képviselője,
– Zsámbék Város Önkormányzatának képviselője,
– A Budaörsi Rendőrkapitányság Vezetője,
– A Budakeszi Rendőrőrs Parancsnoka.

A bizottság alapvető feladat és hatásköre:

A közbiztonság és a bűnmegelőzés területén jelentkező helyi önkormányzati feladatok stratégiájának, kezelésének kidolgozása és hatékony működtetése.

A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság, a Bizottságban tagsággal rendelkező szervek tanácsadó, véleményező, javaslattevő, operatív szerve, mely a bizottsághoz csatlakozó települések lakosságának, civil szervezeteinek, intézményeinek és gazdasági egységeinek együttműködésével valósítja meg céljait.

A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság legfőbb feladatai a közbiztonság javításának érdekében a bűncselekmények megelőzése, számának visszaszorítása, ezen belül kiemelten:

– személy elleni erőszakos bűncselekmények, betöréses, valamint gépjármű lopások megelőzése,
– gyermek és fiatalkorúak, valamint időskorúak elleni bűncselekmények visszaszorítása,
– közlekedési és közúti balesetek megelőzése, közlekedésbiztonság növelése,
– a családon belüli erőszak megelőzése, felderítése,
– közterületek rendjének biztosítása, a bűnesetek megelőzése,
– kóros szenvedélyek kialakulásának, következményeinek megakadályozása,
– szomszédok egymásért (SZEM) mozgalom kiépítése, megerősítése,
– felvilágosító munka végzése (bűnmegelőzési kommunikáció),
– természet– és környezetkárosítás megelőzése,
– külterületek mezőgazdasági területeinek vagyonvédelme, a bűncselekmények megelőzése.

Megosztom a cikket

Bűnmegelőzési Tájékoztató

Néhány bűnmegelőzési jellegű jótanács:


Mit tegyenek a szülők, fiatalok, hogy ne váljanak lopás, rablás áldozatává:

Egyre több diák visz magával az iskolába nagy értékű mobiltelefont, mp3-lejátszót. Napjainkban szinte versenyeznek egymással a fiatalok, hogy kinek értékesebb, kinek tud többet a mobilja, mp3-lejátszója. Iskolába menet vagy hazafelé tartva, különösen a tömegközlekedési járműveken utazóknak ajánlatos, hogy a pénztárcájukat, mobiltelefonjukat, mp3-lejátszójukat ne tartsák könnyen elérhető helyen pl.: a nadrág farzsebében vagy nyitott táskában, mert onnan könnyen eltulajdoníthatók.

Az osztályteremben ne hagyjanak a fogasra akasztott kabátokban pénzt, mobilt, egyéb értéket, mert onnan könnyen elemelhetőek. A nadrágzsebből, a táska oldalzsebéből kieső, esetleg a más által eltulajdonított értékeket a szülők nehezen pótolják, az iskolának pedig plusz munkát adnak a kereséssel kapcsolatos feladatok.

Tegyünk az erőszak ellen:

– Sajnos egyre többet hallani az iskolán belüli erőszakról, amikor diákok egymást vagy tanáraikat bántalmazzák. A szakirodalom szerint az iskolai erőszak fogalmába a fizikai agresszió mellett a szóbeli, a lelki bántalmazás, a szexuális abúzus is beletartozik, ha az elkövetés helye az oktatási intézmény és/vagy, ha az elkövető és az áldozat iskolapolgárnak tekinthető. Az iskolai környezetben előforduló erőszakos cselekedetekkel legeredményesebben az iskola veheti fel a harcot, hiszen az ott dolgozó pedagógusok azok, akik a gyerekekkel közvetlen, napi kapcsolatban állnak. Tudatosítani kell a diákokban, hogy játékból, poénból vagy csak a barátok elismerésének kivívása miatt diáktársakat, tanárokat bántani, fájdalmat, sérülést okozni esetleg mástól az értékeit elvenni veszélyes és büntetendő, amiért a 14. életévüket betöltött gyerekek már akár büntetőjogi felelősséggel is tartoznak, könnyen válhatnak bűncselekmények elkövetőivé is.

– Sok fiatal tévesen úgy gondolja, hogy a közterületen lévő padnak, a játszótér hintájának, csúszdájának nincs gazdája, ezért arra nem is kell vigyázni, hiszen senki sem kérheti számon rajtuk, ha szétvernek egy padot. Ez tévedés, hiszen a rongálással okozott kárt a tulajdonos megtéríttetheti.

A trükkös lopásokról:

Mindennapjaink jelenségévé vált az a fajta bűnelkövetési módszer, amikor időskorúak lakóhelyén megjelennek idegenek, majd különféle hihetőnek tűnő magyarázatokkal, kéréssekkel bejutnak a lakásukba és a tulajdonos figyelmét elterelve elemelik értékeiket.

A módszer lényege:

Valamilyen ürüggyel juss be az idős házába! Ha bejutottál érd el, hogy az idős ember elővegye pénztárcáját és pénzt a rejtekhelyéről! Tereld el a figyelmét és szabadítsd meg a pénztárcájától és értékeitől! Ezt nevezzük trükkös lopásnak!

A trükköző mottója: „Ismerd meg a rejtekhelyet, ahonnan az értéket elviheted! Tereld el a figyelmet és cselekedj gyorsan”.

A trükköző módszere: Veszek bármit, hoztam visszatérítést, ajándékot bárhonnan, egyet kérek, hogy adjon vissza a 20 ezresből és adjon egy pohár vizet. Én addig az elővett, vagy a rejtekhelyre visszatett pénzt megszerzem.

Óvakodjunk az idegenektől, és ne engedjük be őket lakásunkba!

Ha beengedjük, mindig legyen velünk egy szomszéd, egy rokon. Amennyiben a hívatlan vendég már akaratuk ellenére belépett otthonukba, ne hagyják egy pillanatra sem felügyelet nélkül.  Amennyiben kellő határozottsággal lépnek fel, meghátrál, és távozni fog. A „vendégtől” mindig kérdezzék meg a nevét, írják fel a gépkocsija rendszámával együtt. Tudjuk, hogy ez nehéz, de segít a szomszéd, a rokon.

Nyugdíjasok figyelmébe!


Az időskorúak sérelmére elkövetett jogsértések során az elkövetők azt használják ki, hogy az idősek jószívűek, olykor hiszékenyek is, a figyelmük könnyen elterelhető, és gyakran élnek egyedül.  Hasonló esetben kérjük vegyék figyelembe, hogy a biztonságunk nagymértékben növelhető megfelelő óvatossággal és körültekintéssel!

Mit tegyen, ha idegen érkezik?

Idegent lehetőleg ne engedjen be a lakásába! Ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor soha ne hagyja őt egyedül egyetlen pillanatra sem!

Az Önhöz becsöngető idegenekkel kapcsolatban mindig legyen óvatos! Előfordul, hogy hivatalos vagy hasonló személynek (postás, újságos, szerelő, díjbeszedő, mérőóra-leolvasó) adják ki magukat csalók, vagy házaló árusként, bajba jutott személyként segítséget kérve próbálnak bejutni a lakásokba!

Idegen kérésére ne váltson pénzt, és legyen óvatos, ha nagy címletű pénzből kell visszaadnia, nehogy hamis bankjeggyel fizessenek Önnek!

További bűnmegelőzési tanácsok:

Ismerje meg szomszédait, és kölcsönösen figyeljenek egymásra, a ház, az utca és a környék biztonságára! Ha jól ismeri az Ön mellett lakókat, kérje meg őket, ha elutazik, hogy ügyeljenek a lakására, ürítsék a postaládáját!

Használják ki a közösség erejét a biztonságuk növelése érdekében!

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válna:

Kérjük, azonnal értesítse a rendőrséget  a bárhonnan ingyenesen hívható 107-es, illetve a 112-es segélykérő számon, vagy értesítse a Budakeszi Védelmi Centrumot (24 órás Városi Közbiztonsági- Bűnmegelőzési Ügyeletet) nappal a: 06-20-621-2092, illetve 18:00 óra után hívható még a 06-23-777-107-es telefonszám is.

Forduljon bizalommal az Áldozatsegítő Szolgálatához, és kérjen segítséget! A Pest Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának telefonszáma: 06-1-7000-950. A hivatal elérhetőségei: http://kih.gov.hu/ugyfelszolgalat2

Tájékoztatónk összeállításához az Országos Bűnmegelőzési Bizottság  „A legtöbbet Ön tehet a biztonságáért” nevű bűnmegelőzési tanácsadóját, illetve a Pest Megyei  Rendőr-főkapitányság Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR hírleveleinek információit használtuk fel.

Megosztom a cikket

Budakeszi 24 órás közbiztonsági ügyelet

Tisztelt Budakesziek!

A közelmúltban sajnos több ismertté vált, önkormányzati intézményeket – iskolákat – érintő lopás, illetve közterületen – főként fiatalkorúakkal szemben – elkövetett rablás bűncselekmény történt városunkban.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2011. január 15 -től Budakeszi Védelmi Centrum (BVC) néven, 24 órás városi közbiztonsági- és bűnmegelőzési ügyeletet működtetünk. A Budakeszi Védelmi Centrum, a nap 24 órájában biztosítja a folyamatos összeköttetést a rendőrség, a polgárőrség és az önkormányzat, valamint a lakosság közt.

A Budakeszi Védelmi Centrum főbb feladatai között szerepel:

  • Bejelentések, jelzések, panaszok fogadása, értékelése, az esettel kapcsolatban érintett szervezet értesítése (rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság, mentők, katasztrófavédelem, egyéb hatóságok tájékoztatása).
  • Elsősorban az esti- éjszakai időszakban érkező bejelentésre:

– Járőr kiküldése, valamint szerződésben meghatározott területeken – időszakos – járőrözési  tevékenység elvégzése.

– A háztartásokban esetlegesen előforduló műszaki hibák (pl. víz, gáz, villany, csatorna) megoldására is segítséget tudnak nyújtani a vállalkozók telefonos elérhetőségének megadásával.

  • Szükséges esetben defibrillátor készülék helyszínre küldése a járőrszolgálat útján.
  • Veszélyes állat támadása, illetve darázs,- vagy méhraj támadása esetén is hívható a Budakeszi Védelmi Centrum.

A Budakeszi Védelmi Centrum címe:

2092 Budakeszi, Fő utca 179.

(Polgármesteri Hivatal)

A Budakeszi Védelmi Centrum telefonszáma:

06-20-626-2092,

Városunk közbiztonságának javítása érdekében kérjük Önöket arra, hogy minél többen jelentkezzenek a Polgárőrség tagjai közé.

Közös összefogás keretében, aktív polgárőrként, illetve a Szomszédok Egymásért Mozgalomban való részvétellel támogatóként együttműködve, közösen tudjunk tenni a legtöbbet Budakeszi közbiztonságáért.

A polgárőrséghez való csatlakozás ügyében tájékoztatást a fenti, ügyeleti telefonszámokon , valamint a polgárőrség 06-30-621-2092-es telefonszámán tudnak nyújtani.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Tisztelt Budakesziek!
A közelmúltban sajnos több
ismertté vált, önkormányzati
intézményeket – iskolákat –
érintő lopás, illetve közterületen
– főként fiatalkorúakkal
szemben – elkövetett rablás
bűncselekmény történt városunkban.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy –
hivatalosan – 2011. január 15
-től, 24 órás Városi Közbiztonsági-
Bűnmegelőzési
Ügyeletet működtetünk.
A Városi Közbiztonsági- Bűnmegelőzési
Ügyelet a nap 24
órájában biztosítja a folyamatos
összeköttetést a rendőrség,
a polgárőrség és az
önkormányzat, valamint a
lakosság közt.
Az ügyelet főbb feladatai
között szerepel:
– Bejelentések, jelzések,
panaszok fogadása, értékelése,
az esettel kapcsolatban
érintett szervezet
értesítése (rendőrség, polgárőrség,
tűzoltóság, mentők,
katasztrófavédelem,
egyéb hatóságok tájékoztatása).
– Elsősorban az esti- éjszakai
időszakban érkező
bejelentésre:
– Járőr kiküldése, valamint
szerződésben meghatározott
területeken – időszakos
– járőrözési tevékenység
elvégzése.
–  A háztartásokban esetlegesen
előforduló műszaki
hibák (pl. víz, gáz, villany,
csatorna) megoldására is
segítséget tud nyújtani az
ügyelet vállalkozók telefonos
elérhetőségének
megadásával.
– Szükséges esetben defibrillátor
készüléket helyszínre
küld a járőrszolgálat
útján.
– Veszélyes
Megosztom a cikket

Budakeszi Rendőrőrs

A Budakeszi Rendőrőrs elérhetőségei:

 

2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25.
Tel/fax.: +36 23 427 515

A Budakeszi körzeti megbízottak elérhetősége:

Kürtösi Pál r. ftörm. (tel.: +36 70 327 6368)

Kóródi Attila r. ftörm  (tel.: +36 20 444 1284)

 

 

A Budaörsi Rendőrkapitányság telefonszámai:

+36 23 505 400
+36 23 505 411
+36 23 505 412
+36 23 450 007

Sürgős rendőri intézkedéseket igénylő esetben
a 112 illetve 107 segélyhívó számok hívhatóak!

 

Megosztom a cikket

adó

ADÓ ÜGYTÍPUSOK FELSOROLÁSA ÜGYINTÉZŐK SZERINT

 

Gépjárműadó kivetés

ügyintéző

Ügyintézés helyszíne

telefon / mellék:

e-mail

Fodorné Kiss Bernadett

I. emelet . szoba

06 (23) 535-710/140

ado.o@budakeszi.hu

 

Iparűzési adó és vállalkozási célú építmények adójának kivetése (adóigazolás)

ügyintéző

ügyintézés helyszíne

telefon / mellék:

e-mail

Abány Erzsébet

II. épület 8. szoba

06 (23) 535-729

ado.o@budakeszi.hu

 

Építményadó kivetés

ügyintézők

ügyintézés helyszíne

telefon / mellék:

e-mail

Kacsó Lászlóné (belterület)

II. épület 6. szoba

06 (23) 535-710/139

ado.o@budakeszi.hu

Zeke Ferencné (külterület)

II. épület 8. szoba

06 (23) 535-729

ado.o@budakeszi.hu

 

Talajterhelési díj és Idegenforgalmi adó

ügyintéző

ügyintézés helyszíne

telefon / mellék:

e-mail

Tasnádi Károlyné

II. épület 6. szoba

06 (23) 535-727

ado.o@budakeszi.hu

 

Adóbehajtás

ügyintéző

ügyintézés helyszíne

telefon / mellék:

e-mail

Tamás Andrea

II. épület 6. szoba

06 (23) 535-710/178

ado.o@budakeszi.hu

 


 

ADÓ ÜGYTÍPUSOK FELSOROLÁSA

 

1. Adókivetési-, módosítási és törlési határozatok

(letölthető ügyleírás)

 

a. Építményadó (lakás, üdülő, vállalkozási célú épületek)

 

Letölthető nyomtatvány

–          Építményadó bevallás és “A” jelű betétlap lakásról, üdülőről

–          Építményadó bevallás és “B” jelű betétlap kereskedelmi egységről (szállásépületről), egyéb nem lakás céljára szolgáló épületről

–          Adómentességi kérelem

–          Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről

–          Megállapodás az építményadó átvállalásához

 

b. Gépjárműadó

 

Letölthető nyomtatvány

–          Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjármű utáni adófizetési kötelezettségváltozáshoz (mozgáskorlátozotti mentesség, lopás)

–          Nyilatkozat gépjármű eladásáról, ellopása, illetve megsemmisülése, továbbá roncstelepre szállítás esetén

–          Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről

 

c. Iparűzési adó

 

Letölthető nyomtatvány

–          Adóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről (2005.)

–          Adóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről (2006.)

–          Adóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről (2007.)

–          Adóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről (2008.)

–          Adóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről (2009.)

–          Adóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről (2010.) (PDF verzióban)

–          Adóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről (2010.) (MS-Word verzióban)

–          Bejelentkezés/adatmódosítás helyi adók hatálya alá tartozók részére

–          Nyilatkozat felmerülő köztartozásról

–          Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről

–          Önellenőrzési lap a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

–          Kérelem általános adóigazolás, vagy nemleges adóigazolás kiadása tárgyában

–          Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű  iparűzési tevékenység esetén

d. Talajterhelési díj

 

Letölthető nyomtatvány

–  Talajterhelési díj bevallása

–  Nyilatkozat talajterhelési díj mentességhez

–  Bevallás a talajterhelési díjfizetési kötelezettségről 2009. évi vízfelhasználás alapján

 

2. Adó elengedésére, mérséklésére, részletfizetésre vonatkozó határozatok

(letölthető ügyleírás)

 

a. Építményadó mentesség

b. Gépjármű adómentesség

c. Iparűzési adó elengedése, illetve mérséklése

d. Talajterhelési díj megfizetése alóli mentesítés

 

3. Adóbehajtás

(letölthető ügyleírás)

 

4. Adók módjára behajtandó tartozások ügyintézése

(letölthető ügyleírás)

 

a. Közlekedési szabálysértések

b. Egyéb kötelezettségek

 

5. Adóigazolások kiadása

(letölthető ügyleírás)

 

Letölthető nyomtatvány

–  Kérelem általános adóigazolás, vagy nemleges adóigazolás kiadása tárgyában

 

6. Adó-és értékbizonyítvány kiállítása

(letölthető ügyleírás)

 

7. A beérkezett befizetések lekönyvelése a megfelelő adófolyószámlára

(letölthető ügyleírás)

 

a. Túlfizetés rendezése

b. Befizetések áthelyezése

c. Átfutó tételek

 

8. Idegenforgalmi adó befizetése

(letölthető ügyleírás)

 

Letölthető nyomtatvány

–  Bevallás az idegenforgalmi adóról, vendégéjszakán alapuló adózás esetén

 


 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYINTÉZÉSRŐL

 

Kérelmek, bejelentések benyújtása az ügyfélszolgálaton

 

A kérelmet írásban postai úton, vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (2092 Budakeszi, Fő utca 179. I. épület, 2. szoba) – átvételi elismervény ellenében, illetve ügyfélfogadási időben az Adó Osztály ügyintézőjénél – személyesen – lehet benyújtani (2092 Budakeszi, Fő utca 179., II. számú épület 6., illetve 8. számú szoba)

 

Ügyintézési határidő

 

30 nap, ami egy esetben 30 nappal meghosszabbítható (külön jogszabály meghatározhat egyéb ügyintézési határidőt is). A határidőbe nem számít bele:

–          hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,

–          jogsegélyeljárás időtartama, továbbá az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével, azon adatok beszerzéséhez szükséges időtartam, melyeket valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamra jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásai tartalmaznak.

–          hiánypótlásra illetve tényállás tisztásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig eltelt idő,

–          a szakhatóság eljárásának időtartama,

–          eljárás felfüggesztésének időtartama,

–          eljárás megindításáról szóló értesítés mellőzése esetén a bizonyítékok ismertetésére vonatkozó eljárás időtartama,

–          hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,

–          a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,

–          szakértői vélemény elkészítésének időtartama,

–          hatósági megkeresése, vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

 

A határozat meghozatalához szükséges idő a tényállás bonyolultságától, a szükséges bizonyítási eljárás lefolytatásától is függ.

Megosztom a cikket

Adószámok

BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ADÓSZÁMAI

Iparűzési adó:

11742348-15390022-03540000

Idegenforgalmi adó:

11742348-15390022-03090000

Gépjárműadó:

11742348-15390022-08970000

Építményadó:

11742348-15390022-02440000

Késedelmi pótlék:

11742348-15390022-03780000

Bírság:

11742348-15390022-03610000

Államigazgatási eljárási illeték:

11742348-15390022-03470000

Egyéb bevételek:

11742348-15390022-08800000

Idegen bevételek:

11742348-15390022-04400000

 


 

ADÓ ÜGYTÍPUSOK FELSOROLÁSA ÜGYINTÉZŐK SZERINT

 

Gépjárműadó kivetés

ügyintéző

Ügyintézés helyszíne

telefon / mellék:

e-mail

Fodorné Kiss Bernadett

II. épület 6. szoba

06 (23) 535-710/140

ado.o@budakeszi.hu

 

Iparűzési adó és vállalkozási célú építmények adójának kivetése (adóigazolás)

ügyintéző

ügyintézés helyszíne

telefon / mellék:

e-mail

Abány Erzsébet

II. épület 8. szoba

06 (23) 535-729

ado.o@budakeszi.hu

 

Építményadó kivetés

ügyintézők

ügyintézés helyszíne

telefon / mellék:

e-mail

Kacsó Lászlóné (belterület)

II. épület 6. szoba

06 (23) 535-710/139

ado.o@budakeszi.hu

Zeke Ferencné (külterület)

II. épület 8. szoba

06 (23) 535-729

ado.o@budakeszi.hu

 

Talajterhelési díj és Idegenforgalmi adó

ügyintéző

ügyintézés helyszíne

telefon / mellék:

e-mail

Tasnádi Károlyné

II. épület 6. szoba

06 (23) 535-727

ado.o@budakeszi.hu

 

Adóbehajtás

ügyintéző

ügyintézés helyszíne

telefon / mellék:

e-mail

Tamás Andrea

II. épület 6. szoba

06 (23) 535-710/178

ado.o@budakeszi.hu

 


 

ADÓKIVETÉSI-, MÓDOSÍTÁSI ÉS TÖRLÉSI HATÁROZATOK

 

  1. a. Építményadó, luxusadó (lakás céljára, illetve nem lakás céljára szolgáló épületek)
  2. b. pjárműadó
  3. c. Iparűzési adó
  4. d. Talajterhelési díj

 

a. Építményadó, luxusadó (lakás céljára, illetve nem lakás céljára szolgáló épületek)

 

Az adókivetésről szóló határozat alapja az adóalany (tulajdonos, vagy haszonélvező) által tett bevallás, amely erre a célra rendszeresített nyomtatványon történik.

 

A bevallás indoka lehet tulajdonosváltozás, vagy új tulajdon, építmény bővítése,  esetleg bontása, átminősítés, lakcímváltozás, gyermekkedvezmény módosítása, iskolalátogatási igazolás benyújtása, haszonélvezet megszűnése, keletkezése, stb.

 

A beérkezett és iktatott bevallást az ügyintéző átvizsgálja és amennyiben helyesnek találja a hatályos önkormányzati rendelet alapján megállapítja a fizetendő adót s erről határozatban értesíti az adóalanyt, amely tartalmazza az adó összegét és megfizetésének határidejét. Hiányos bevallás esetén adóalanyt hiánypótlásra szólítja fel.

 

Letölthető nyomtatvány

–          Építményadó bevallás és “A” jelű betétlap lakásról, üdülőről

–          Építményadó bevallás és “B” jelű betétlap kereskedelmi egységről (szállásépületről), egyéb nem lakás céljára szolgáló épületről

–          Adómentességi kérelem

–          Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről

–          Megállapodás az építményadó átvállalásához

 

b. Gépjárműadó

 

Az adókivetésről szóló határozat alapja a BM Központi Nyilvántartó Hivatal által havonta az Okmányirodának megküldött változásjelentés, amelyet az Adó osztály mágnes-hordozón kap meg.

Az adathordozó tartalmazza a gépjármű tulajdonosok (üzembentartók) mindazon adatát, amelyek az adókivetési határozat elkészítéséhez szükségesek. A lista iktatása után az ügyintéző megvizsgálja az adatok helyességét – kétségek felmerülése esetén egyeztet az Okmányirodával – majd a hatályos gépjárműadó törvény alapján elkészíti a határozatot, amely tartalmazza az adó összegét és megfizetésének határidejét.

 

Letölthető nyomtatvány

–          Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjármű utáni adófizetési kötelezettségváltozáshoz (mozgáskorlátozotti mentesség, lopás)

–          Nyilatkozat gépjármű eladásáról, ellopása, illetve megsemmisülése, továbbá roncstelepre szállítás esetén

–          Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről

 

c. Iparűzési adó

 

Adóbevallás az e célra rendszeresített nyomtatványon tehető meg. Bevallást kell tenni a településen székhellyel illetve telephellyel (fiókhellyel) rendelkező vállalkozásoknak. Az ideiglenes iparűzési adó alá eső tevékenységről, az erre rendszeresített nyomtatványon kell bevallást tenni.

 

A kitöltött bevallás érkeztetése, iktatása után az ügyintéző felülvizsgálja annak helyességét. Hiányos, ill. hibás kitöltés esetén elsősorban a vállalkozás könyvelőjével egyeztet. Hibátlan adatok esetén – a hatályos önkormányzati rendelet alapján feldolgozza az iparűzési adó bevallást.

 

A településen működő, de iparűzési adóra be nem jelentkezett vállalkozásokat – a rendelkezésre álló adatok alapján – felszólítja a bejelentkezésre, ill. a bevallás megtételére.

 

Letölthető nyomtatvány

–          Adóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről (2005.)

–          Adóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről (2006.)

–          Adóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről (2007.)

–          Adóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről (2008.)

–          Adóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről (2009.)

–          Adóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről (2010.) (PDF verzióban)

–          Adóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről (2010.) (MS-Word verzióban)

–          Bejelentkezés/adatmódosítás helyi adók hatálya alá tartozók részére

–          Nyilatkozat felmerülő köztartozásról

–          Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről

–          Önellenőrzési lap a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

–          Kérelem általános adóigazolás, vagy nemleges adóigazolás kiadása tárgyában

–          Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű  iparűzési tevékenység esetén

d. Talajterhelési díj

 

Budakeszi Önkormányzatának képviselő testülete a többször módosított 42/2004. (VII. 30.) sz. rendeletével talajterhelési díj bejelentési és fizetési kötelezettséget írt elő.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

– környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény

– környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

 

A talajterhelési díj bevezetésének célja a környezet védelme, konkrétan pedig a talajba juttatott szennyvízmennyiség csökkentésének elősegítése.

A beszedett talajterhelési díj összege az Önkormányzat elkülönített számlájára kerül és pályázati rendszer keretében a 46/2004.(VIII.31.) sz. rendeletében foglalt környezetvédelmi célok megvalósítására használható fel.

 

A talajterhelési díj fizetése azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.

 

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a  tárgyévet követő év március 31-éig

 

Nem terheli a díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, illetve ahol a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll rendelkezésre. Az erről szóló hatósági engedélyt /igazolást/ az adóhatóságnak be kell nyújtani!

 

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízberendezés esetében a méréssel igazolt, felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály (54/2005.(XII. 22.)sz. önkormányzati rendelet) szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

 

A talajterhelési díj alapja csökkentendő azokkal a számlákkal igazolt mennyiségekkel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan, arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja (szippantás számla).

 

A talajterhelési díj megfizetése alóli mentességi feltételeket a helyi rendelet tartalmazza. A mentességi kérelem benyújtása esetén is be kell nyújtani a bevallást!

 

A talajterhelési díj egységdíja:

120,- Ft/m3

 

Területérzékenységi szorzó:

3 (219/2004.(VII.21.) Korm. rend. szerint)

 

A talajterhelési díj mértéke (fizetendő):

fogyasztott víz mennyisége (m3) X 120,-(Ft/m3) X3

 

A talajterhelési díjról szóló törvény értelmében a kibocsátóknak:

2004-ben  a talajterhelési díj 20 %-át,

2005-ben 40 %-át, 2006-ban 50 %-át,

2007-ben 75 %-át, 2008-ban 90 %-át,

2009-től 100 %-át kell megfizetniük.

 

Letölthető nyomtatvány

–  Talajterhelési díj bevallása

–  Nyilatkozat talajterhelési díj mentességhez

–  Bevallás a talajterhelési díjfizetési kötelezettségről 2009. évi vízfelhasználás alapján

 

 


POSTACÍM, EGYÉB ELÉRHETŐSÉGEK:

Polgármesteri Hivatal

2092 Budakeszi,

Fő utca 179.

Telefon:

06 (23) 535-710

Telefax:

06 (23) 535-712

Web:

www.budakesziportal.hu

E-mail:

varoshaza@budakeszi.hu


Ügyintézők ügyfél-fogadási rendje:

H.:

13.00 – 17.00

K.:

Nincs

ügyfélfogadás!

Sz.:

08.30 – 12.00

13.00 – 16.00

Cs.:

Nincs

ügyfélfogadás!

P.:

08.30 – 12.00


ügyfélSZOLGÁLAT NYITVATARTÁSA:

H.:

08.00 – 12.00
13.00 – 17.00

K.:

08.00 – 12.00
13.00 – 16.00

Sz.:

08.00 – 12.00
13.00 – 16.00

Cs.:

08.00 – 12.00
13.00 – 16.00

P.:

08.00 – 12.00


HELYI ADÓHÍREK ÉS

AKTUALITÁSOK:

(Iparűzés, Építmény, Gépjármű, Idegenforgalom, Talajterhelési díj)


KORMÁNYZATI PORTÁL

(www.magyarorszag.hu):

– Főoldal

– Ügyintézés

– Internetes okmányiroda

– Ügyfélkapu

– Közigazgatás

– Országinfó

– Hírközpont

– Jogszabálykereső

– Okmányiroda kereső


@ÜGYFÉLKÖZPONT:

KEKKH Ügyfélközpont


HASZNOS INFORMÁCIÓK

AZ APEH HONLAPJÁRÓL:

–  Adózási Határidők

–  Személyes Adónaptár

–  Magánszemélyek

–  Egyéni Vállalkozók

–  Társaságok

–  Adótörvények

–  E-bevallás

–  Kalkulátorok

–  Kiadványok

–  Adóhiány, hátrálék


KÖZADATTÁR:

www.kozadat.hu

ONLINE HATÁROZAT ÉS

RENDELETTÁR:

www.hatarozatok.hu

MAGYAR KÖZLÖNY:

www.kozlonykiado.hu

E-CÉGINFORMÁCIÓ:

www.e-cegjegyzek.hu

E-BESZAMOLO

www.e-beszamolo.irm.hu

PÉNZÜGYEK (MNB):

www.mnb.hu


HASZNOS LINKEK

GYŰJTEMÉNYE

Köztársasági Elnöki Hivatal

Országgyűlés

Miniszterelnök

– Miniszterelnökség


– Belügyminisztérium

Honvédelmi Minisztérium

– Közigazgatási És Igazságügyi Minisztérium

– Külügyminisztérium

Nemzetgazdasági Minisztérium

– Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Vidékfejlesztési Minisztérium


– Állami Foglalkoztatási Szolgálat

Állami Népegészségügyi És Tisztiorvosi Szolgálat

Állami Számvevőszék

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Gazdasági Versenyhivatal

Földhivatalok (Takarnet)

Földmérési és Távérzékelési Intézet

Közbeszerzések Tanácsa

Közigazgatási És Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Központi Statisztikai Hivatal

– Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Magyar Államkincstár

– Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Nemzeti Média- És Hírközlési Hatóság

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

Országos Mentőszolgálat

Országos Meteorológiai Szolgálat

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

Országos Munkabiztonsági És Munkaügyi Főfelügyelőség

Országos Rendőr-Főkapitányság

– Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

– Vám- És Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága


KORMÁNYZAT LAP.HU

webelérhetőség

IT MENTOR

Mire jó az Internet?


KSZK ÁLLÁSPORTÁL

kozigallas.gov.hu


ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYINTÉZÉSRŐL

 

Kérelmek, bejelentések benyújtása az ügyfélszolgálaton

 

A kérelmet írásban postai úton, vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (2092 Budakeszi, Fő utca 179. I. épület, 2. szoba) – átvételi elismervény ellenében, illetve ügyfélfogadási időben az Adó Osztály ügyintézőjénél – személyesen – lehet benyújtani (2092 Budakeszi, Fő utca 179., II. számú épület 6., illetve 8. számú szoba)

 

Ügyintézési határidő

 

30 nap, ami egy esetben 30 nappal meghosszabbítható (külön jogszabály meghatározhat egyéb ügyintézési határidőt is). A határidőbe nem számít bele:

–          hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,

–          jogsegélyeljárás időtartama, továbbá az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével, azon adatok beszerzéséhez szükséges időtartam, melyeket valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamra jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásai tartalmaznak.

–          hiánypótlásra illetve tényállás tisztásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig eltelt idő,

–          a szakhatóság eljárásának időtartama,

–          eljárás felfüggesztésének időtartama,

–          eljárás megindításáról szóló értesítés mellőzése esetén a bizonyítékok ismertetésére vonatkozó eljárás időtartama,

–          hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,

–          a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,

–          szakértői vélemény elkészítésének időtartama,

–          hatósági megkeresése, vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

 

A határozat meghozatalához szükséges idő a tényállás bonyolultságától, a szükséges bizonyítási eljárás lefolytatásától is függ.

 

Ügyfél joga

 

–          kérelmet nyújtson be,

–          kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja,

–          önmagát meghatalmazott útján képviselje (jogi képviselő),

–          saját ügye irataiba betekintsen, bizonyítékokat megismerhesse,

–          nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,

–          meghallgatását kérje,

–          igazolási kérelmet terjesszen elő,

–          jogorvoslattal éljen,

–          az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztassák.

 

Ügyfél kötelezettsége

 

–          idézésnek eleget tenni,

–          hiánypótlásnak eleget tenni,

–          az eljárás illetékét megfizetni,

–          iratmásolat díját megfizetni,

–          többletköltségeket megtéríteni,

–          jóhiszeműen közreműködni,

–          az eljárás, a bizonyítás során együttműködni.

 

Illetékességi terület

 

Budakeszi Város közigazgatási területe.

 

Vonatkozó jogszabályok

 

–          1990. évi C. tv. a helyi adókról

–          1991. évi LXXXII. tv. a gépjárműadóról

–          2003. évi XCIII. tv. az adózás rendjéről

–          2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

–          1990. évi XCIII. tv. az illetékekről

–          2003. évi LXXXIX. tv. a környezetterhelési díjról

–          1994. évi LIII. tv. a bírósági végrehajtásról

–          1999. évi LXIX. tv. a szabálysértésekről

–          1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről

–          2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról

–          1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról

–          1996. évi LXXXI. tv.  a társasági adóról és az osztalékadóról

–          1997. évi CXLI. tv. az ingatlan-nyilvántartásról

–          13/1991 (V. 21) PM rend.

–          a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról

–          217/1998 (XII.30) Korm. rend az államháztartás működési rendjéről

–          35/2000 (X. 30) BM r. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

 

Illetékek

 

Az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás az alábbiak kivételével illetékmentes:

–          Méltányossági eljárás, részletfizetés, fizetési halasztási kérelem illetéke: 2.200.- Ft

–          Adóigazolás, mint hatósági bizonyítvány kiállítása eredeti példány 2.000.- Ft, minden további, azzal egyező példány 600.- Ft

–          Fellebbezési illeték a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000.-Ft-ja után 400.- Ft, de legalább 5.000.- Ft

 

Iratmásolat, kivonat illetéke oldalanként 100,- Ft. Az iratmásolatot a másolat átvételekor illetékbélyeggel kell megfizetni.

Megosztom a cikket

Tűzoltóság, katasztrófavédelem

 

 

SÜRGŐS ESETBEN HÍVHATÓ TELEFONSZÁMOK:
105, illetve 112

 

Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az alábbi telefonszámon érhető el:
06 (23) 524-570
postacím: 2030 Érd, Fehérvári út 79/a.

 

Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság,
Törökbálinti Katasztrófavédelmi Őrse
az alábbi telefonszámon érhető el:
06 (23) 335-505

Szintén bejelentés tehető a Budapest II. kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon,
az alábbi telefonszámon:
06 (1) 459-23-01

 

 

 

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF)
központi telefonszáma:
06 (1) 469-41-00

 A BM OKF Főügyelet telefonszáma:
06 (1) 469-41-68
Fax: 06 (1) 469-43-00
(Mikor hívja ezt a számot?)

Megosztom a cikket