Budakeszi Város Polgármesterének 389/2020. (XI.26.) határozata a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Budakeszi, Kossuth köz úthelyreállításával kapcsolatos 166/2020. (VI.11.) Kt. határozat és 271/2020. (IX.24.) Kt. határozat visszavonásáról és új határozat meghozataláról szóló tárgyában

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

 

E rendelkezések alapján Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom:

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere a 166/2020. (VI.11.) Kt. határozatot és a 271/2020. (IX.24.) Kt. határozatot visszavonja.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a Kossuth köz jelenleg útként használt, az önkormányzati tulajdonban álló területén, valamint a magántulajdonban lévő – Budakeszi 998 hrsz., 996/1 hrsz., 992 hrsz., 990/2 hrsz. – ingatlanok területrészein helyreállítási munkákat végez, amennyiben a magántulajdonban lévő ingatlanok tulajdonosai térítésmentesen, határozatlan időre telki szolgalmi jogot biztosítanak Budakeszi Város Önkormányzata javára a helyreállítással érintett területrészeken, valamint vállalják, hogy a Kossuth közt érintő közművek kiépítése esetén a Budakeszi Helyi Építési Szabályzat szerinti területrészt térítésmentesen Budakeszi Város Önkormányzata tulajdonába adják. Amennyiben a magántulajdonban lévő ingatlanok tulajdonosai a fenti tartalmú megállapodást nem kötik meg az Önkormányzattal, akkor Budakeszi Város Önkormányzata a Kossuth köz jelenleg útként használt területen, kizárólag az önkormányzati tulajdonban álló részeken végzi el a helyreállítási munkálatokat.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere a 2. pontban meghatározott telki szolgalom alapítására vonatkozó szerződést, mely tartalmazza a magántulajdonban lévő ingatlanok tulajdonosai által tett vállalást is, jogi megfelelőség igazolását követően aláírja.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere felkéri a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-t, hogy a Kossuth közben a csapadékvíz elvezető rendszert tisztítsa ki teljes hosszban, beleértve annak végét is, valamint az így keletkezett szemetet szállítsa el. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.18.) rendelete 2. számú melléklet 1.3. Dologi kiadások terhére bruttó 1.000.000,-Ft keretösszeget biztosít a csapadékvíz elvezetését biztosító árok megtisztítására.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere elfogadja a mellékelt Kossuth köz úthelyreállítására vonatkozó műszaki tartalmat, és a 2., 3., pontok figyelembe vételével, az elfogadott műszaki tartalommal kívánja az úthelyreállítást elvégezni.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere nyílt pályázatot ír ki a 2., 3., pontok figyelembe vételével a Kossuth köz úthelyreállítására a mellékelt műszaki tartalom szerint.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere a Kossuth közre vonatkozó úthelyreállítási munkálatokra bruttó 29.187.556- Forint keretösszeget biztosít, melynek fedezete az elnyert támogatás terhére bruttó 26.267.000,-Ft, a pályázatban vállalt önerő terhére bruttó 2.918.556,-Ft.

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetéséből további bruttó 7.000.000,-Ft keretösszeget biztosít a magántulajdonban lévő – Budakeszi 998 hrsz., 996/1 hrsz., 992 hrsz., 990/2 hrsz. – ingatlanok útként használt területrészein történő helyreállítási munkálatokra.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere gondoskodik, a város honlapján, a soron következő Budakeszi Hírmondóban és a városháza hirdetőtábláján a pályázati felhívás megjelentetéséről.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződést, jogi megfelelőségi igazolást követően aláírja.

 

 

Felelős:     1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9.: dr. Győri Ottilia polgármester

 1. pont: BVV Kft. ügyvezető

Határidő:  1., 2., 5. pont: azonnal

 1. pont: a döntést követő 30 napon belül
 2. pont: a döntést követő 30 napon belül
 3. pont első bekezdés: azonnal
 4. pont második bekezdés: a 2021. évi költségvetés elfogadása

6., 8. pont: a döntést követő 30 napon belül

 1. pont: a pályázati döntést követő 15 napon belül
Megosztom a cikket