Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2019. (I. 31.) Kt. határozata Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésével kapcsolatban a 3045/1 hrsz.-ú ingatlan rendezéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésével kapcsolatban a 3045/1 hrsz.-ú ingatlan rendezéséről

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Budakeszi 3045/1 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű 165 m2 területű ingatlanból a HÉSZ szerinti szabályozási vonallal lehatárolt, az út részére nem használt hozzávetőleg 65 m2 alapterületű rész térítésmentes tulajdonba visszaadásához a 3045/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai részére. A telekalakítási eljárás lefolytatása, valamint azok költségei Budakeszi Város Önkormányzatát terhelik.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítási megállapodást, és a telekalakítási eljárás lezárultát követően az 1. pont szerinti ingyenes tulajdonjog átruházási szerződést ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott területek forgalomképtelen törzsvagyonból történő kivonásáról.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetése terhére bruttó 250.000.- Ft keretösszeget biztosít a felmerülő többletköltségek (geodézia, földhivatal) megfizetésére.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

2.-3. pont: a telekalakítási eljárás lezárultát követő 15 napon belül

  1. pont: az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása
Megosztom a cikket