2019 KT-határozatok

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 362/2019. (VIII. 29.) Kt. határozata Helyi választási Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 357/2019. (VIII. 06.) Kt. határozat módosításáról

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Helyi választási Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 357/2019. (VIII. 06.) Kt. határozatának 1. pontját – dr. Dömötörné Papp Hargita bizottsági tag lemondására tekintettel – az alábbiak szerint módosítja:

„1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján Budakeszi Helyi Választási Bizottsága

tagjának

 • Cseresnyés Éva
 • Pócza Péter
 • Haga Tímea

póttagjainak:

 • Iliszné Kováts Ildikó
 • Zsilinszky Sándorné

budakeszi állandó lakóhellyel rendelkező lakosokat választja meg.”

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy az 1. pont szerinti döntésről dr. Pócza Pétert értesítse.

 

Felelős:    dr. Szelenczy Gabriella

Határidő: 1. pont: azonnal

 1. pont: a döntést követő 3 napon belül
Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 361/2019. (VIII. 29.) Kt. határozata az iskolabusz-szerződés módosításáról

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tóni-busz Szolgáltató Kft-vel iskolabusz járat biztosítása céljából kötött vállalkozási szerződést a melléklet szerint módosítja, melynek 75.000.,- Ft,- + ÁFA többletköltségét az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklet Dologi kiadások sora terhére biztosítja.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szerződést jogi megfelelőség igazolását követően aláírja.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Széchenyi István Általános Iskola Árpád fejedelem tér 1. sz. alatti székhelyén és a Knáb János u. 60. sz. alatti telephelyén a menetrend kifüggesztéséről intézkedjen.

 

Felelős:    1.-2. pont: dr. Győri Ottilia polgármester

 1. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 359/2019. (VIII. 06.) Kt. határozata Kossuth-díj adományozására történő kezdeményezésről

 1. 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. évben Kossuth-díj adományozását kezdeményezi V. Majzik Mária képzőművész részére.
 2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntés alapján a kezdeményezést küldje meg a Magyar Művészeti Akadémia főtitkárának, mint javaslattételre jogosult részére.

Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:   1. pont: azonnal

 1. a döntést követő 8 napon belül
Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 358/2019. (VIII. 06.) Kt. határozata a Budakeszi Öröksége díj adományozásáról

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Díszpolgári cím, a Budakesziért Emlékérem, a Budakeszi Oktatásügyért Díj és a Budakeszi Egészségügyért Díj megalapításáról és az adományozás rendjéről szóló 37/1995. (XI. 2.) számú rendelet 1/A. §-a alapján a Budakeszi Öröksége díjat a 2019. évben Józsa Lajos részére adományozza.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az emlékéremmel járó pénzjutalom összegét nettó 100.000.- Ft-ban állapítja meg, melynek, valamint a mappa bruttó 4.000 Ft összegű költségének fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 2. melléklet 1.3. Dologi kiadások sora terhére biztosítja.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről a díjazottat értesítse.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a kitüntetés átadására.

Felelős:      1-4. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1-2. pont: azonnal

 1. pont: a döntést követő 3 napon belül
 2. pont: 2019. augusztus 20.
Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 357/2019. (VIII. 06.) Kt. határozata a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján Budakeszi Helyi Választási Bizottsága tagjának
 • Cseresnyés Éva
 • dr. Dömötörné Papp Hargita
 • Haga Tímea

póttagjának:

 • Iliszné Kováts Ildikó
 • Zsilinszky Sándorné

budakeszi állandó lakóhellyel rendelkező lakosokat választja meg.

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy az 1. pont szerinti döntésről az érintetteket értesítse.

 

Felelős:      dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő:   1. pont: azonnal

 1. pont: a döntést követő 3 napon belül
Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 356/2019. (VIII. 06.) Kt. határozata a „72 óra kompromisszum nélkül” elnevezésű önkéntes akció támogatásáról

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. október 11-13. között „72 óra kompromisszum nélkül” elnevezéssel megrendezendő budakeszi programot támogatja.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi városában megvalósuló önkéntes munkát 173.000 Ft összeggel segíti, melyet 10 darab facsemete és takarítószer megvásárlására, valamint a résztvevők étkezésének biztosítására kell fordítani. A támogatás fedezete az Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. számú melléklet Általános tartalék sora.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Bakács Bernadett alpolgármestert a program koordinálásával.

 

Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:   azonnal

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 355/2019. (VIII. 06.) Kt. határozata a Gördülő Fejlesztési Terv (2020-2034) Beruházási terv Budakeszi szennyvízelvezető és tisztító rendszere elfogadásáról

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Gördülő Fejlesztési Terv (2020-2034) Budakeszi szennyvízelvezető és tisztító rendszerére vonatkozó Beruházási tervét azzal a kiegészítéssel, hogy a középtávú beruházási tervben szerepeljen a Kossuth közi szennyvízcsatorna építése is.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vonatkozó rendeletek szerinti igazgatási szolgáltatási díjakat, összesen bruttó 33.300,- Ft-ot fizessen meg, melynek fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 2. számú melléklet 1.3. Dologi kiadások sora.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti tervet küldje meg a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek véleményezésre.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti tervet küldje meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

 

Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

2-3. pont: a döntést követő 15 napon belül

 1. pont: 2019. szeptember 30.
Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 354/2019. (VIII. 06.) Kt. határozata a Gördülő Fejlesztési Terv (2020-2034) Beruházási terv Budakeszi ivóvízellátó rendszere elfogadásáról

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Gördülő Fejlesztési Terv (2020-2034) Budakeszi ivóvízellátó rendszerére vonatkozó Beruházási azzal a kiegészítéssel, hogy a középtávú beruházási tervben szerepeljen a Kossuth köz vízvezeték építése is.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vonatkozó rendeletek szerinti igazgatási szolgáltatási díjakat, összesen bruttó 33.300,- Ft-ot fizessen meg, melynek fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 2. számú melléklet 1.3. Dologi kiadások sora.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti tervet küldje meg a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek véleményezésre.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti tervet küldje meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

 

Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

2-3. pont: a döntést követő 15 napon belül

 1. pont: 2019. szeptember 30.
Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 353/2019. (VIII. 06.) Kt. határozata a Gördülő Fejlesztési Terv (2020-2034) Felújítási és pótlási terv Budakeszi szennyvízelvezető és tisztító rendszere elfogadásáról

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Fővárosi Vízművek Zrt. által készített Gördülő Fejlesztési Terv (2020-2034) Budakeszi szennyvízelvezető és tisztító rendszerére vonatkozó Felújítási és pótlási tervét a melléklet szerinti tartalommal.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő testülete felkéri a polgármestert, hogy értesítse a Fővárosi Vízművek Zrt.-t az 1. pont szerinti terv elfogadásáról.

 

Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

 1. pont: a döntést követő 15 napon belül
Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 352/2019. (VIII. 06.) Kt. határozata a Gördülő Fejlesztési Terv (2020-2034) Felújítási és pótlási terv Budakeszi ivóvízellátó rendszere elfogadásáról

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Fővárosi Vízművek Zrt. által készített Gördülő Fejlesztési Terv (2020-2034) Budakeszi ivóvízellátó rendszerére vonatkozó Felújítási és pótlási tervét azzal a módosító javaslattal, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. által tervezett útszakasz helyett a makkosi csapadékvíz-hálózat megvalósítása kapcsán (Kert utca és Makkosi út vonatkozásában) felmerülő közműkiváltásokra kerüljön felhasználásra a Gördülő Fejlesztési Tervben a felújítási és pótlási feladatokra 2020. évben szánt összeg.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő testülete felkéri a polgármestert, hogy értesítse a Fővárosi Vízművek Zrt.-t az 1. pont szerinti terv elfogadásáról és a képviselő-testület módosítási javaslatról.

 

Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

 1. pont: a döntést követő 15 napon belül
Megosztom a cikket