2019 KT-határozatok

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2019. (III. 28.) Kt. határozata a Budakeszi Rendőrőrs jutalmazásához történő hozzájárulásról

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 3×50.000.- Ft, összesen bruttó 150.000.- Ft értékű támogatást nyújt utalvány formájában a Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs részére, Budakeszi Város közigazgatási területén szolgálatot teljesítő személyek jutalmazására Rendőrnap alkalmából, melynek fedezete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) rendeletének 11. melléklet Tartalékok Közbiztonság és katasztrófavédelem sora.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az utalványok beszerzésére.

 

Felelős:

 1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
 2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő:

 1. pont: azonnal
 2. pont: a döntést követő 30 napon belül
Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 141/2019. (III. 28.) Kt. határozata a Bessenyei György-díjra és a Bánffy Miklós-díjra való felterjesztésről

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet alapján a Bessenyei György-díjra a 2019. évben dr. Darkó Jenőt javasolja.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet alapján a Bánffy Miklós-díjra a 2019. évben Ádám Évát javasolja.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1-2. pont szerinti döntés alapján a javaslatokat küldje meg az Emberi Erőforrások Minisztériumának.

 

Felelős:

1.-3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:

1.-2. pont: azonnal

 1. pont: 2019. április 15.
Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 140/2019. (III. 28.) Kt. határozata a polgármester, valamint a főállású alpolgármester által a két képviselő-testületi ülés között folytatott fontosabb tárgyalásokról és eseményekről szóló beszámoló tárgyában

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a polgármester, valamint a főállású alpolgármester beszámolóját a két ülés közötti legfontosabb tárgyalásokról és eseményekről.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 139/2019. (III. 28.) Kt. határozata a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2019. (III. 28.) Kt. határozata az ügyvédi beszámolóról a folyamatban lévő önkormányzati ügyek tárgyában

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Disztós Dóra ügyvéd írásbeli beszámolóját a folyamatban lévő peres ügyekről a melléklet szerinti tartalommal.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 137/2019. (III. 28.) Kt. határozata a BVV Kft. ágdaráló berendezéséhez nyújtott pénzügyi forrás biztosításáról

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVV Kft. ágdaráló berendezéséhez szükséges forrást biztosítja, melyre a fedezetet bruttó 1.587.500.- Ft összeg erejéig Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet, Környezetvédelmi Alap sorából biztosítja.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti összeg vonatkozásában a támogatási szerződésmódosítást – jogi megfelelőség igazolását követően – aláírja.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:

 1. pont: azonnal
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül
Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2019. (III. 28.) Kt. határozata a Budakeszi, Gábor Áron utca Bem utca alatti szakaszának aszfaltozása tárgyában hozott 504/2018. (XII. 20.) Kt. határozatának módosításáról

 1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Budakeszi, Gábor Áron utca Bem utca alatti szakaszának aszfaltozása tárgyában hozott 504/2018. (XII. 20.) Kt. határozata 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tervezői szerződést köt a Gábor Áron utca Bem utca alatti szakaszának aszfaltozása kapcsán az ÉP-TOTAL Kft.-vel. A bruttó 406.400,- Ft összeg fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendeletének 2. melléklet 1.3 sor Dologi kiadások, karbantartások sora.”

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Budakeszi, Gábor Áron utca Bem utca alatti szakaszának aszfaltozása tárgyában hozott 504/2018. (XII. 20.) Kt. határozatának 1. és 3. pontját kiegészíti az alábbi új 4. ponttal:

„4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az ÉP-TOTAL Kft.-vel a tervezői szerződést jogi megfelelőség igazolását követően aláírja.”

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: a döntést követő 5 napon belül

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2019. (III. 28.) Kt. határozata a Kenderföld utca útburkolatának felújítása tárgyában

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. év augusztus 15. napjáig – jelen határozat melléklete szerinti műszaki tartalommal – felújítja a Kenderföld utca útburkolatát.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti munkálatokra a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2019. évi támogatásának összegét bruttó 4.829.175,- Ft-tal megemeli a Kenderföld utca útburkolatának javítása során felmerülő költségeinek fedezeteként, melyet 2019. április hónapban egyedi támogatás formájában ad át, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendelet 11. Melléklet, Fejlesztési céltartalék, Útépítési Alap sora terhére.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított támogatási szerződést – jogi megfelelőség igazolását követően – aláírja.

 

Felelős:

1.-2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

3. pont: Korondy Tamás, a BVV Kft. ügyvezetője

Határidő:

1. pont: 2019. május 31.

2. pont: a döntést követő 15 napon belül

3. pont: 2019. április 15

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 134/2019. (III. 28.) Kt. határozata a Villám Miklós utca, a Tavasz utca, valamint a Nagy Sándor József utca két útépített szakasza közötti rész útburkolatának felújítása tárgyában

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Villám Miklós utca, a Tavasz utca, valamint a Nagy Sándor József utca két útépített szakasza közötti részen az útburkolat felújítását.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az érintett képviselőkkel és a BVV Kft-vel együttműködve dolgozzák ki a pontos műszaki tartalmat és annak költségeit, majd terjessze a Képviselő-testület elé.

 

Felelős:

 1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
 2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző, Korondy Tamás BVV Kft. ügyvezető

Határidő:

 1. pont: azonnal
 2. pont: 2019. áprilisi munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülés
Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2019. (III. 28.) Kt. határozata a Napsugár utca – Gábor Áron utca – Makkosi út csomópont forgalom-technikai módosítása tárgyában

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-t a kapcsolódó rendeletmódosítást követően az alábbi forgalomtechnikai jelzések elhelyezésére:- „Egyéb veszély” tábla „Forgalmi rend változás” kiegészítő táblával a Napsugár utcában a Makkosi út felé vezető irányban a Napsugár utca 12. szám előtt lévő fa közvilágítási oszlopra fél év időtartamra:

 • a Makkosi úton a Napsugár utca felé vezető irányban a Gábor Áron utcai csomópontot megelőzően elhelyezkedő, meglévő „Megállni tilos” tábla áthelyezésre kerül a Gábor Áron utca torkolata előtt 40 méterre, egyben eltávolítandó a „Tábla hatálya a tábla előtt és után is érvényes” kiegészítő tábla az oszlopról,
 • „Egyéb veszély” tábla „Forgalmi rend változás” kiegészítő táblával a Makkosi úton a Napsugár utca irányban a Gábor Áron utcai csomópontot megelőzően elhelyezkedő, meglévő „Megállni tilos” tábla oszlopára, fél év időtartamra,
 • „Elsőbbségadás kötelező” tábla eltávolítása a Makkosi úton a Napsugár utca irányába a Gábor Áron utcai kereszteződésében,
 • „Megállni tilos” tábla elhelyezése a Gábor Áron utcában a Jókai utca irányában a Gábor Áron utca 71. szám előtti gyalogos lépcsőt megelőzően egy méterrel, új tartóoszlopra,
 • „Várakozni tilos” tábla eltávolítása a Gábor Áron utcában a Napsugár utcától a Jókai utca irányába vezető oldalról,
 • „Várakozni tilos” tábla elhelyezése a Gábor Áron utcában a Jókai utca irányában a Gábor Áron utca 61. és 63. szám közötti kerítéstől a Jókai utca irányában egy méterre,
 • „Várakozni tilos” tábla eltávolítása a Gábor Áron utcában a Napsugár utca irányában a Gábor Áron u. 10. előtt lévő, meglévő tartóoszlopról,
 • „Megállni tilos” tábla elhelyezése a Gábor Áron utcában a Napsugár utca irányában a Gábor Áron u. 10. előtt lévő, meglévő tartóoszlopra,
 • a Makkosi úton a Gábor Áron utcai csomópont előtt 40 méterre a „Megállni tilos” jelzőtábla áthelyezését.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül

Megosztom a cikket