Adózás

Elektronikus ügyintézés

Az Elektronikus Önkormányzati Portál (EÖP) https://ohp-20.asp.lgov.hu/ az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne, a Budakeszi lakosok ezen keresztül intézhetik ügyeiket a nap 24 órájában.

Amennyiben Ön rendelkezik ügyfélkapuval és elektronikus úton kívánja ügyeit intézni, rendelkezési nyilatkozatot kell tennie.

Ezek után személyes megjelenés nélkül elektronikus úton küldheti be kérelmeit, beadványait, megtekintheti adószámla egyenlegét, befizetheti az önkormányzat által kivett adókat, díjakat, a továbbiakban ügyfélkapus tárhelyén keresztül tartjuk Önnel a kapcsolatot.

Rendelkezését a http://rendelkezes.gov.hu/rny-public oldalon teheti meg, ahol Központi Azonosítás Ügynökön keresztül az ügyfélkapus adataival tud bejelentkezni A helyi önkormányzatok kijelölésével és elmentésével beállításra kerül a rendelkezés. Automatikus értesítést nem kapunk a rendelkezésről, ezért kérjük, hogy az ado.o@budakeszi.hu e-mail címre küldött üzenetben vagy telefonon jelezze felénk.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy e-mail-en érkező bejelentések, kérelmek nem minősülnek elektronikus útnak, így azokat nem áll módunkban befogadni!

Megosztom a cikket

Adó és Értékbizonyítvány kiállítása

Vonatkozó jogszabályok:

 • A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény.
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.
 • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.

Tevékenység engedély kiadás feltétele:


Az ügyfél az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon kezdeményezheti adó és értékbizonyítvány kiállítására vonatkozó igényét.

Kérelem benyújtás módja:
a) papír alapú – kötelezően alkalmazandó nyomtatványon (Adó-és értékbizonyítvány iránti kérelem)
b) személyesen

c) postai úton

III. Kérelem tartalma tételesen

Kérelmező neve, születési helye és ideje, születési neve, anyja neve, adó/azonosító száma, lakcíme, statisztikai számjele, székhelye, telephelye, levelezési címe. Milyen célból kéri, és hol kívánja felhasználni a kiállított hatósági bizonyítványt? Az érintett ingatlan címe és helyrajzi száma. Kérelmező elérhetősége.

IV. Csatolandó mellékletek

– Az ingatlan adás-vételi szerződésének eredeti, hiteles példánya

– nem személyes eljárás esetén meghatalmazás

–  Eljárási illeték megfizetését igazoló dokumentum

V. Az engedélyezési eljárás

Hatáskör gyakorlója:
Jegyző

Ügyintézési határidő:
Az adó-és értékbizonyítvány kiállításának határideje 8 nap.

Döntés formája:
Adó- és értékbizonyítvány kiállítása ügyfél kérelmére vagy hatósági megkeresés alapján történik abban az esetben, ha annak kiállítását jogszabály a jegyző hatáskörébe utalja.

A jogszabályok a következők:

 • A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény.
 • A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény.
 • A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) kormányrendelet.
 • A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) kormányrendelet.
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.
 • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) kormányrendelet.

Az ingatlan tulajdonosának előzetes értesítésével helyszíni eljárás során felvételre kerülnek az ingatlan adatai, majd ennek alapján kerül sor az adó-és érték bizonyítvány kiállítására. Az adó-és érték bizonyítvány hatósági bizonyítvány, amely határozatnak minősül.

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

Az adó-és érték bizonyítvány kiállítása eljárásonként 4000 Ft illetékköteles.

A közigazgatási hatósági eljárási illetéket a Budakeszi Polgármesteri Hivatal 11742348-15390022-03470000 Eljárási Illeték Beszedési számlájára kell banki átutalással, vagy készpénz átutalási megbízással teljesíteni.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye

Háttérnyilvántartások vezetése, az eljárási illeték összegének terhelése az adózó számláján. Befizetett illeték összegének könyvelése.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

Tekintettel arra, hogy az eljárás célja hatósági bizonyítvány kiállítása, önálló fellebbezésnek nincs helye.

IX. Költségmentesség engedélyezése

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (1) bekezdés 6. pontja alapján illetékmentes a gyámhatóság előtt kezdeményezett minden eljárás és az ilyen eljáráshoz szükséges irat, amit a hatóságtól érkező megkeresések intézése során kell alkalmazni.

X. További információk

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00-17.00
Szerda: 8.30-12.00 és 13.00-16.00
Péntek: 8.30-12.00

Érdeklődni: Budakeszi Polgármesteri Hivatal 2092 Budakeszi, Fő u. 179. Tel: 06-23-535-710/124 m. vagy az iktatas@budakeszi.hu e-mail cím.

Megosztom a cikket

Kérelem adóhatásgi igazolás kiadására

TÁJÉKOZTATÓ

adóigazolás kiállításához

 

Hivatkozott törvények

 • az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény (Art.)
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)

Ügyintézés folyamata

1. kérelem benyújtása (honlapunkról letölthető nyomtatványunkon)

2. adóigazolás kiadása

Adóigazolási illeték mértéke:

Az adóigazolás 2016.01.01-től illetékmentes.

Az ügyintézés határideje: 6 nap

Személyes ügyintézés esetén az adóigazolás, a kérelem kitöltése után, azonnal átvehető.

Az eljáráshoz szükséges iratok:

 • kérelem
 • meghatalmazás (jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság és illetve amennyiben nem személyesen jár el az ügyfél )
Megosztom a cikket

Iparűzési adó

c. Iparűzési adó

Adóbevallás az e célra rendszeresített nyomtatványon tehető meg. Bevallást kell tenni a településen székhellyel illetve telephellyel (fiókhellyel) rendelkező vállalkozásoknak. Az ideiglenes iparűzési adó alá eső tevékenységről, az erre rendszeresített nyomtatványon kell bevallást tenni.

A kitöltött bevallás érkeztetése, iktatása után az ügyintéző felülvizsgálja annak helyességét. Hiányos, ill. hibás kitöltés esetén elsősorban a vállalkozás könyvelőjével egyeztet. Hibátlan adatok esetén – a hatályos önkormányzati rendelet alapján feldolgozza az iparűzési adó bevallást.

A településen működő, de iparűzési adóra be nem jelentkezett vállalkozásokat – a rendelkezésre álló adatok alapján – felszólítja a bejelentkezésre, ill. a bevallás megtételére.

Megosztom a cikket

Gépjárműadó

b. Gépjárműadó

Az adókivetésről szóló határozat alapja a BM Központi Nyilvántartó Hivatal által havonta az Okmányirodának megküldött változásjelentés, amelyet az Adó osztály mágnes-hordozón kap meg.

Az adathordozó tartalmazza a gépjármű tulajdonosok (üzembentartók) mindazon adatát, amelyek az adókivetési határozat elkészítéséhez szükségesek. A lista iktatása után az ügyintéző megvizsgálja az adatok helyességét – kétségek felmerülése esetén egyeztet az Okmányirodával – majd a hatályos gépjárműadó törvény alapján elkészíti a határozatot, amely tartalmazza az adó összegét és megfizetésének határidejét.

Megosztom a cikket

Építményadó

a. Építményadó (lakás céljára, illetve nem lakás céljára szolgáló épületek)

Az adókivetésről szóló határozat alapja az adóalany (tulajdonos, vagy haszonélvező) által tett bevallás, amely erre a célra rendszeresített nyomtatványon történik.

A bevallás indoka lehet tulajdonosváltozás, vagy új tulajdon, építmény bővítése, esetleg bontása, átminősítés, lakcím-változás, gyermekkedvezmény módosítása, iskolalátogatási igazolás benyújtása, haszonélvezet megszűnése, keletkezése, stb.

A beérkezett és iktatott bevallást az ügyintéző átvizsgálja és amennyiben helyesnek találja a hatályos önkormányzati rendelet alapján megállapítja a fizetendő adót s erről határozatban értesíti az adóalanyt, amely tartalmazza az adó összegét és megfizetésének határidejét. Hiányos bevallás esetén adóalanyt hiánypótlásra szólítja fel.

A 60 év feletti Építményadó kedvezmény 2017. január 1-től megszűnt!

Megosztom a cikket