Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2019. (I. 31.) Kt. határozata Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésére vonatkozó 3063 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosi hozzájárulásáról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésére vonatkozó 3063 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosi hozzájárulásáról

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi 3063 hrsz.-ú, kivett hétvégi ház, udvar megnevezésű ingatlanból hozzávetőleg 30 m2-es földrészlet tulajdonjogának térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását. A telekalakítási eljárások lefolytatásához szükséges telekalakítás, földmérési és földhivatali költségeket az Önkormányzat viseli.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítási megállapodást, és a telekalakítási eljárás lezárultát követően az 1. pont szerinti ingyenes tulajdonjog átruházási szerződést ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetése terhére bruttó 250.000.- Ft keretösszeget biztosít a felmerülő többletköltségek (geodézia, földhivatal) megfizetésére.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

  1. pont: a telekalakítási eljárás lezárultát követő 15 napon belül
  2. pont: az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása
Megosztom a cikket