E-ügyintézés

Tájékoztatás a 2015. évi helyi iparűzési adókötelezettségről

és annak elektronikusan történő bevallásáról

 

Tájékoztatom, hogy Budakeszi Város Önkormányzatának a helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról szóló 20/2015. (VII.09.) számú rendelete 2015. október 1-jén hatályba lépett. A rendelet szerint az adószámmal rendelkező adózók az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó bevallást 2016.02.01-től elektronikus úton is benyújthatják.

Bevallási határidő: Az adóévet követő év május 31. napja; 2015. adóévről 2016. május 31.

 

Az ügyintézés menete:

 

  1. A vállalkozók esetében előzetes elektronikus ügyintézésre vonatkozó képviselői bejelentés illetve meghatalmazás papír alapon történő benyújtása, valamint a 2. pontban leírt honlapunkon elhelyezett önkormányzati elektronikus ügyintézés menüpontban történő regisztráció után lehetőség nyílik a gazdasági társaság adófolyószámlájának lekérdezésére és ügyindítás keretében az iparűzési adó bevallás benyújtására, valamint ügykövetésre.

A https://varoshaza.budakeszi.hu/Városháza/Ügyintézés/Adóügyek/Iparűzési adó formanyomtatványai letölthetőek:

a. Állandó meghatalmazás elektronikus ügyintézéshez nyomtatvány kitöltése szükséges könyvelők, könyvvizsgálók egyéb meghatalmazottak részére,

b. Képviselő bejelentése szükséges, amennyiben a gazdasági társaság képviselője szeretne az e-ügyintézésben részt venni.

A honlapról letöltött nyomtatványokat személyesen vagy postai úton kell eljuttatni az adóhatóság részére.

2. Az elektronikus ügyintézés keretében a magánszemélyek (képviselők, meghatalmazottak) az önkormányzati hivatali portálon (https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap) történő előzetes regisztrációt követően intézhetik előbbiekben felsorolt ügyeiket.

A portál felületén történő regisztráció sikeressége (kettős feltétel) után nyílik meg a lehetőség a bejelentkezésre.

3. A rendszer automatikusan feladja az ügyfélkapunál ismert bejelentkezési felületet. Az ügyfélkapunál

alkalmazott felhasználói név és jelszó segítségével lehet belépni az e-ügyintézésre. A regisztrációt a

folyamat elején egyszer kell megtenni.

4. Belépés után az ügyindítás menüpontban kitölthető az iparűzési adóbevallás. Mentés után beküldhető a hibátlanul kitöltött nyomtatvány. A sikeres beküldésről visszaigazolás érkezik.

5. Az ügyfélkapus hozzáféréssel lekérdezhetik adófolyószámla egyenlegüket, amennyiben az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott magánszemély adatai megegyeznek az ügyfélkapu nyitás során megadott és a hivatali portálon regisztrált adatokkal.

6. Adateltérés esetén kérjük, keresse fel az adócsoport munkatársait.

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A 2015. ÉVI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSA ELEKTRONIKUSAN IS TÖRTÉNHET. 2016. MÁJUS 31-E ELŐTT EL KELL VÉGEZNI A BEJELENTÉSEKET (MEGHATALMAZÁS), MERT CSAK ÉRVÉNYES REGISZTRÁCIÓ UTÁN NYÍLIK LEHETŐSÉG A 2015. ÉVI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA.

Adókötelezettségével kapcsolatos további felvilágosítással az adócsoport munkatársa félfogadási időben készséggel áll rendelkezésére.

Iparűzési adó alanya:

 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). Az adó alanya a vállalkozó.

Vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

1. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó;

2. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve

hogy, őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja;

3. a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll;

4. egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.

Az állandó és az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység:

 

Adóköteles iparűzési tevékenység alatt a vállalkozó e minőségében végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége értendő. A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

Ideiglenes jellegűnek akkor minősül az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

  1. építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül;
  2. bármely – az előzőek közé nem sorolható – tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

Az adófizetési kötelezettség időtartama:

 

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.

 

A helyi iparűzési adó mértéke:

 

Budakeszi Város Önkormányzatának a helyi iparűzési adóról szóló 56/2010. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 4. § (1) bekezdés szerint: „Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a”,

(2) bekezdés szerint: „Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: naptári naponként 3000 forint”.

A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból – legfeljebb azonban annak összege erejéig – levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó.

Az Ör. 3. § (1) bekezdése adómentességet biztosít azon adózók számára, akiknél a vállalkozás szintű adóalap nem éri el az 600.000,-Ft-ot.

Az adóalanyoknak a helyi iparűzési adóbevallást ez esetben is be kell nyújtani!

A helyi iparűzési adóelőleg és az éves adó megfizetése: A vállalkozó a helyi iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni. A vállalkozó adóelőleget félévi részletekben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig köteles fizetni. A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.

Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napján kell megfizetni.

A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig köteles megfizetni.

Iparűzési adóalap megosztása:

 

A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 37. § (1) bekezdése, értelmében a vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

A Htv. 39. § (2) bekezdése szerint, ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját a vállalkozónak kell a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint megosztania.

A megosztási módszerek közül nem lehet azt alkalmazni, amelyik a székhely vagy valamelyik telephely szerinti település esetén nulla forint települési adóalapot eredményezne.

Az adókötelezettség teljesítésével kapcsolatosan az adócsoport ügyintézője félfogadási időben

(hétfőn: 13:00 – 17:00, szerdán: 8:30-tól – 12:00, 13:00 – 16:00, péntek:8:00-12:00) ad felvilágosítást.

Megosztom a cikket