Általános közzétételi lista

Itt tekintheti meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adatokat.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

II. Tevékenységere, működésre vonatkozó adatok

III. Gazdálkodási adatok


I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Budakeszi Város Önkormányzata
2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Központi telefonszám: 06 (23) 535-710
Fax: 06 (23) 535-725

Központi email cím: varoshaza@budakeszi.hu

Honlap: https://varoshaza.budakeszi.hu

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 13:00 – 17:00

Szerda: 08:30 – 12:00 ; 13:00-16:00

Péntek: 08:30 – 12:00

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

https://varoshaza.budakeszi.hu/budakeszi-varos/onkormanyzati-intezmenyek

http://kozadat.localinfo.hu/budakeszi/index_frame.php?module=news&action=list&fname=kozadat&tree=1

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Közérdekű adat nem áll rendelkezésre, tekintettel arra, hogy a közfeladatot ellátó szerv közalapítványt nem alapított. (Közzétéve: 2016. június 27.)

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

 

Vissza a lap tetejére

Vissza a fejezet elejére

 


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

https://varoshaza.budakeszi.hu/onkormanyzat/rendeletek/alt-oenkorm-feladatokrol-szolo-rendeletek

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400140.TV

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100195.TV

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közérdekű adat nem áll rendelkezésre, tekintettel arra, hogy a pontban foglalt adatok a közfeladatot ellátó szerv esetében nem értelmezhetőek. (Közzétéve: 2016. június 27.)

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

https://varoshaza.budakeszi.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/onkent-vallalt-feladatok

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

https://varoshaza.budakeszi.hu/varoshaza/osztalyok

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

https://varoshaza.budakeszi.hu/budakeszi-varos/gazdasagi-tarsasagok/bvv-kft

https://varoshaza.budakeszi.hu/budakeszi-varos/onkormanyzati-intezmenyek

https://varoshaza.budakeszi.hu/onkormanyzat/ingatlanertekesites

https://varoshaza.budakeszi.hu/budakeszi-varos/onkormanyzati-intezmenyek

https://varoshaza.budakeszi.hu/onkormanyzat/rendeletek/szabalyozasi-terv-epitesi-szabalyzat

https://varoshaza.budakeszi.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=200&Itemid=299

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

https://varoshaza.budakeszi.hu/varoshaza/ker-tev-nyilvantartasa

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület ülése nyilvános.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelete 8. §-ának (3) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat elnöke tanácskozási joggal részt vehet a nemzetiségi önkormányzatot érintő napirend tárgyalásánál és ismertetheti a nemzetiségi önkormányzat témában meghozott döntését.

A (4) bekezdés alapján a Képviselő-testület a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően tanácskozási jogot biztosíthat egy-egy előterjesztés tárgyalása során bármely személy vagy szervezet részére, akinek, vagy amelynek véleményét, hozzászólását a döntéshozatalhoz szükségesnek tartja.

https://varoshaza.budakeszi.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/jegyzkoenyvek/2015-jegyzokonyvek

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

https://varoshaza.budakeszi.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/elterjesztesek/2015

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

https://varoshaza.budakeszi.hu/hirek/palyazatok

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

https://varoshaza.budakeszi.hu/onkormanyzat/szabalyzatok/jegyzoi-szabalyzatok

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Budakeszi ügyiratforgalmi statisztika:
Budakeszi Építéshatósági statisztika:    https://varoshaza.budakeszi.hu/varoshaza/osztalyok/epiteshatosagi-osztaly

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

https://varoshaza.budakeszi.hu/onkormanyzat/szerzdesek

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Budakeszi Önkormányzat esetében ez a pont nem értelmezhető.

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Közérdekű adat nem áll rendelkezésre, tekintettel arra, hogy a közfeladatot ellátó szervre vonatkozóan jogszabály különös közzétételi listát nem határoz meg, a Képviselő-testület pedig nem döntött egyedi közzétételi lista megalkotásáról. (Közzétéve: 2016. június 27.)

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

https://varoshaza.budakeszi.hu/onkormanyzat/szerzdesek

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

https://varoshaza.budakeszi.hu/onkormanyzat/szerzdesek

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

https://varoshaza.budakeszi.hu/onkormanyzat/szabalyzatok/jegyzoi-szabalyzatok

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

24. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Vissza a lap tetejére

Vissza a fejezet elejére


III. Gazdálkodási adatok

 


1.
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

 

Megosztom a cikket