HIRDETMÉNY A 2019/2020. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL

Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda és a Budakeszi Bölcsőde, valamint a Mosolyvár Bölcsőde fenntartója a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg:

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

2019. május 6-án és május 7-én 8.00-17.00 óráig, továbbá május 8-án 8.00-12.00 óráig

(minden esetben az adott intézmény vezetőjénél személyesen)

 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS HELYE: 

Pitypang Sport Óvoda                2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31.   Telefon: 06-23-451-505

Budakeszi Szivárvány Óvoda    2092 Budakeszi, Fő utca 268.            Telefon: 06-23-452-375

 

Nemzetiségi nevelést folytató intézmény:

Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda  2092 Budakeszi, Fő utca 72.              Telefon: 06 23-451-503

 

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy a nevére kiállított személyi azonosító
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • gyermek TAJ kártyája,
 • mindkét szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • kitöltött felvételi nyomtatvány
 • orvosi igazolás arról, hogy közösségben nevelhető és oltásait megkapta

Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolni kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén. 

 

AZ ÓVODAI FELVÉTEL (ÁTVÉTEL):

 

A 2019/2020. nevelési év 2019. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig tart.

Valamennyi óvoda kötelező felvételi körzete: Budakeszi Város közigazgatási területe

Az óvodai beiratkozás jelentkezés alapján, a fenti helyeken és időpontokban személyesen, a szükséges dokumentumok bemutatásával történik. A felvételről (átvételről) az óvoda vezetője dönt. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. 

 

FONTOS: a felvételt nem a beiratkozás sorrendje határozza meg! (A figyelembe veendő szempontokról részletesen az egyes intézmények felvételi szabályzata szól.)

A nevelési év közben a szülő gyermeke óvodai felvételét (átvételét) bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

 

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban értesíti a szülőket

 

legkésőbb 2019. június 7. napjáig.

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a alapján. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet. A szabálysértési eljárást a Budakeszi Járási Hivatal folytatja le.

 

Az első óvodai foglalkozási nap, azaz a 2019/2020. nevelési év első munkanapja: 

2019. szeptember 2. (hétfő)

Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermekek átvétele is.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116-119. §-ai alapján van lehetőség jogorvoslati eljárás lefolytatására az alábbiak szerint: Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg.

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉRANYAG:

–  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény; 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

–  2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

–  Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004 (II.27.) ÖR számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő – a családi napköziben vagy a bölcsődében ellátásban részesülő gyermek, továbbá a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik vagy a szülő igazolhatóan az óvoda körzetében dolgozik.

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve a jogszabályban meghatározott esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

 

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

 

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

 

2019. május 6-án és május 7-én 8.00-17.00 óráig, továbbá május 8-án 8.00-12.00 óráig

(minden esetben az adott intézmény vezetőjénél személyesen)

 

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS HELYE:

 

Budakeszi Bölcsőde         2092 Budakeszi, Fő utca 133.                   tel.sz.: 06-23-451-316

Mosolyvár Bölcsőde        2092 Budakeszi, Konth Miklós u. 2.        tel.sz.: 06-23-200-125

 

 

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy a nevére kiállított személyi azonosító
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • gyermek TAJ kártyája,
 • mindkét szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • kitöltött felvételi nyomtatvány
 • orvosi igazolás arról, hogy közösségben nevelhető és oltásait megkapta

Nem magyar állampolgár kiskorú bölcsődei beíratásánál a szülőnek igazolni kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

 

A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL:

 

A 2019/2020. nevelési év 2019. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig tart.

Valamennyi bölcsőde kötelező felvételi körzete: Budakeszi Város közigazgatási területe

 

A Gyvt. 41-42. §-a és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 36. §-a alapján az intézménybe a gyermek húsz hetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek ötödik életévének, illetve annak az évnek december 31-ig vehető fel, amelyben harmadik, fogyatékos gyermek ötödik életévét betölti. Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

 

A bölcsődei felvételi kérelmekről Budakeszi Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága dönt. 

 

A döntésről az intézmény vezetője írásban értesíti a kérelmező szülőt legkésőbb

2019. júniusi OKEB ülést követő 5 napon belül. 

 

A bizottság elutasító döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó Képviselő-testülethez. A fellebbezés elbírálásával kapcsolatos eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A bölcsőde döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be a bölcsőde intézményvezetőjénél. Az intézményvezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg.

Az ügyben a fenntartó, azaz a Képviselő-testület jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

Budakeszi, 2019. április 3.

Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Megosztom a cikket