Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2019. (II. 14.) Kt. határozata a Budakeszi Bölcsőde felújítása, energetikai korszerűsítése VEKOP-6.1.1-PT1-2016-00115. sz. projekt engedélyezési szintű, akadálymentesítési tervdokumentációjának elkészítésével kapcsolatban

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó tervezővel, a Budakeszi Bölcsőde felújítása, energetikai korszerűsítése VEKOP-6.1.1-PT1-2016-00115. sz. projekt engedélyezési szintű, akadálymentesítési tervdokumentációjának elkészítésére vállalkozási szerződést kössön bruttó 2.100.000,- Ft keretösszeg erejéig, és azt ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti összeget Budakeszi Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetés 2. melléklet szerinti 1.3. Dologi Kiadások sora terhére tervezze be. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

Megosztom a cikket