Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2019. (II. 14.) Kt. határozata Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésére vonatkozó 3078 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosi hozzájárulásáról

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 3078 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból a HÉSZ szerinti szabályozási vonallal lehatárolt, az Árnyas utca felöli részen (térképmásolaton ’A’ jelölve) hozzávetőleg 26 m2, valamint az ingatlan másik végéből a Gábor Áron utca felöli részén (térképmásolaton ’B’ jelölve) hozzávetőleg 16 m2 közterület, út részére szükséges területrészeket bruttó 10.000,- Ft/m2 ellenérték fejében megvásárolja. A telekalakítási eljárások lefolytatásához szükséges telekalakítási, földmérési és földhivatali költségek az Önkormányzatot terhelik.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítási megállapodást, és a telekalakítási eljárás lezárultát követően az 1. pont szerinti tulajdonjog átruházási szerződést ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetése terhére bruttó 700.000,- Ft keretösszeget biztosít a felmerülő többletköltségek (geodézia, földhivatal, vásárlás) megfizetésére.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

  1. pont: a telekalakítási eljárás lezárultát követő 15 napon belül
  2. pont: az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítva van a fedezete

 

Megosztom a cikket