Budakeszi „Álomvölgyről” tényszerűen

fotó: Gönye Csaba Ádám

Történeti áttekintés 

Az elmúlt napokban indokoltan közbeszéd tárgya lett a Budakeszi repülőtér mögötti, Budakeszi-árok menti terület sorsa, amellyel kapcsolatosan 2001-ben megtartott népszavazás következtében elutasításra került egy ottani fejlesztés létesítése. 

A szóban forgó 081/15-20 hrsz-ú területet ½ – ½ tulajdoni arányban Baumgartner Antal és Takács István 1996-ban vásárolta meg. Az elidegenítésben az önkormányzatnak semmiféle szerepe nem volt sem akkor, sem azt megelőzően.

2009-ben a terület -többek között a gazdag védett növényi állománya miatt- Natura 2000 minősítést kapott, építéshatósági szempontból korlátozott funkciójú mezőgazdasági területnek minősül és „Mv2” besorolási övezetben helyezkedik el.

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. évben a Budakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 29/2005. (VII. 01.) számú rendeletében fogalmazta meg a terület vonatkozásában azokat a paramétereket, melyeket a jelenleg is hatályos 41/2015. (XII. 30.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) 20. § (13) bekezdése tartalmaz

– az elhelyezhető funkciók szigorításával!!-:

„20. § (13) Mv2 övezetben elhelyezhető építmények:

* növénytermesztéssel, továbbá azzal kapcsolatos terményfeldolgozás és tárolás építményei,
* állattenyésztés, továbbá azzal kapcsolatos feldolgozás és tárolás építményei,

* mezőgazdasági termeléssel összefüggő lakás és szállás.

* Az Mv2 övezetben lakás akkor létesíthető, ha a mezőgazdasági termelés vagy az állattartás az állandó helyben lakást indokolttá teszi. A lakást csak a gazdasági épület használatbavételével egy időben, vagy azt követően lehet használatba venni.”

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2017. (V. 09.) önkormányzati rendeletével (illetve ezt módosító rendeleteivel) a természetvédelmi szempontokra különös tekintettel, változtatási tilalmat rendelt el a területre, amely 2020. május 9. napjáig van érvényben.

 

Természetvédelmi jelleg

A Natura 2000-es területen több felmérés készült az itt élő növény- és állatfajok tekintetében. Olyan értékes élőhely, amely magas faji sokféleséggel, ritka növény- és állatfajokkal (itt található többek között a magyar tarsza nevű szöcskefaj is) rendelkezik, továbbá a vonuló madarak vonulási megállóhelye is.

 

Jelenlegi helyzet

Budakeszi Város Önkormányzata az ingatlan tulajdonosaival sem településrendezési szerződést nem kötött, sem az ingatlan övezeti besorolását nem változtatta meg, sőt a 2015. évi szabályozással megszüntette ezen ingatlanokon a rekreációs, szabadidős és sportlétesítmények elhelyezésének lehetőségét.

Az Álomvölgyben jelenleg semmiféle lakáscélú ingatlanfejlesztési tevékenység, építkezés (beleértve a kerítés építését) nem valósulhat meg.

Az ingatlan tulajdonosainak fejlesztési elképzeléseivel kapcsolatosan a közelmúltban megkeresés nem érkezett az Önkormányzathoz.

2019. március 05. napján érkezett bejelentésre (a területen kerítés elemek, betonoszlopok kerültek lerakásra, illetve kitűzésre utaló jelek mutatkoztak), még a kerítés építésének megkezdése előtt, azonnal helyszíni szemlét rendelt el az önkormányzat, amelyről fotódokumentáció is készült.

Budakeszi Város Önkormányzata ezzel kapcsolatban megtette a szükséges lépéseket. Írásban tájékoztatta a hatáskörrel rendelkező Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságát, kérte az ügy kivizsgálását, mivel az érintett ingatlanokon kerítés építés előkészületei, tereprendezési munkálatok és föld deponálás van folyamatban.

Miután 2019. március 12. napján a megismételt helyszíni szemlén megállapítottuk, hogy betonoszlopok már lehelyezésre is kerültek, március 22-én pedig az is megállapításra került, hogy „a patak medrét kiszélesítették, mesterségesen beleavatkoztak a patak folyásának és létének természetes formájába, a területen törmelékhalmok, szemét található”, ismételten jelzéssel éltünk a hatáskörrel rendelkező, fent említett hatóságok felé.

Megkerestük továbbá az ingatlan tulajdonosait is azzal, hogy haladéktalanul tájékoztassák az önkormányzatot, milyen felhatalmazás alapján folynak a területen építési munkálatok, illetve nyilatkozzanak a patakmederre vonatkozóan.

A feltételezhetően természetkárosító tevékenységről bejelentés tettünk a Budakeszi Rendőrörs Parancsnoka felé is.

Az épülő kerítés ügyében a mai napon, március 27-én, helyszíni szemlét tartott a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya. Ígéretet tettek arra, hogy a készített jegyzőkönyvet megküldik hivatalunknak.

Budakeszi Város Önkormányzata városunk természeti értékeit és érdekeit minden eszközzel védi és óvja.

 

 Dr. Szelenczy Gabriella

 jegyző

Megosztom a cikket