Pályázati kiírás lakossági járdaépítés támogatására

Pályázati kiírás 

A 115/2021. (V.27.) számú képviselő-testületi határozat melléklete 

Budakeszi Város Önkormányzata a lakossági járdaépítés támogatására pályázatot ír ki.

 1. A pályázat célja: a lakossági önerővel megvalósuló járdaépítés- és felújítás támogatása, egyben a járdaépítés- és felújítás lakossági közreműködéssel történő megvalósításának ösztönzése.
 2. A pályázók köre: Budakeszi Város közigazgatási területén járdával kiszolgált vagy kiszolgálandó ingatlanok tulajdonosai (tulajdonközösség esetén a tulajdonostársak), továbbá ezen ingatlanok bérlői, a használói, valamint a haszonélvezői, illetve az általuk létrehozott közösségek.
 3. A pályázaton való részvétel feltétele: A pályázók vállalják a pályázatuk keretében megépítendő vagy felújítandó járdaszakasz megvalósítási költségeinek rájuk eső, a jelen kiírás 9. d. pontjában meghatározott részét.
  Társasházak esetében a járdapályázaton való részvétel feltétele a közgyűlési határozat csatolása, mely szerint a társasház lakói a pályázaton részt kívánnak venni és vállalják a kapcsolódó önrész befizetését.
 4. Pályázatok beadása: A pályázatokat a kiírás 1. számú melléklete szerinti pályázati űrlapon lehet a Polgármesteri Hivatalba benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot is. (A pályázati űrlapok átvehetők a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthetők a https://hirmondo.budakeszi.hu/jardaepites-2021 internet címről.) A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalnak (2092 Budakeszi, Fő utca 179.) postai úton kell megküldeni vagy a hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban kell leadni. A borítékon fel kell tüntetni:
  – a pályázat megnevezését: Járdaépítés 2021
  – a pályázó nevét, címét vagy a pályázó közösség megnevezését és a képviselő nevét, címét.
 5. A pályázatok benyújtási határideje: 2021. július 15. (csütörtök) 12:00
 6. A pályázatok elbírálása: A pályázatokat Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.
 7. Elbírálási határidő: A beérkezett pályázatok elbírálási határideje: 2021. július 29.
 8. A pályázatok elbírálásának szempontjai:
  a, a tervezett gyalogjárda várható forgalma,
  b, a tervezett járdaépítés költsége,
  c, a tervezett járda hossza,
  d, a tervezett járdaépítésben résztvevők száma,
  e, a tervezett járdaépítéssel érintettek száma,
  f, városfejlesztési és városrendezési szempontok.
 9. A támogatás alapja, módja, mértéke, a felhasználás feltételei:
  a, A járdaépítésre és/vagy járdafelújításra a sikeres pályázók az Önkormányzattal járdaépítési társulást hoznak létre.
  b, A társulás tagjaként az Önkormányzat a költségvetésben erre a célra elhatárolt járdafejlesztési keretének terhére pénzbeli támogatást nyújt.
  c, Az adott pályázatra vonatkozó támogatásként a járdaépítés- és felújítás munkadíját és egyéb költségeit – az anyagköltség kivételével – Budakeszi Város Önkormányzata biztosítja. A kivitelezést a BVV Kft. végzi.
  d, A pályázók pályázati önrészként biztosítják az adott járdaszakasz építéséhez vagy felújításához szükséges, a BVV Kft. által egységesen beszerzendő építőanyag költségét. A fizetendő összeg kiszámításának módja: a pályázattal érintett járdaszakasz területe m2-ben, szorozva a fajlagos anyagárral – bruttó 3.500,- Ft/m2-rel.
  e, A támogatás a bírálati szempontoknak való megfelelés és a 8.b. pontban meghatározott keret függvénye.
  f, A járdaépítéshez a meghatározott támogatáson felül – bármely okból felmerülő többletigény esetén – további támogatás nem adható.
 10. Műszaki feltételek: Helyszíni felmérés szerint, egyedi megállapodás alapján.
 11. Közműegyeztetés: A közműegyeztetést a Polgármesteri Hivatal végzi.
 12. Műszaki átvétel: A megépített járdaszakaszokat a Polgármesteri Hivatal szakemberei ellenőrzik.
 13. Amennyiben a járdaépítés vagy járdafelújítás a társulás tagjai által közösen meghatározott időponton túl, a pályázónak felróható okból, nem, vagy nem a műszaki és gazdasági feltételeknek megfelelő módon valósul meg, a pályázó a támogatást köteles az Önkormányzatnak 60 napon belül visszafizetni.
 14. A gyalogjárda-építési támogatás a járdán túlnyúló gépkocsi-behajtók kiépítéséhez nem használható fel! Gépkocsi behajtó építési igény esetén az ingatlantulajdonos a BVV Kft-vel – az általuk készített egyedi árajánlat alapján – külön szerződést köthet a megépítésére vonatkozóan.jarda_p_1_urlap-2021

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók, információk a https://hirmondo.budakeszi.hu/jardaepites-2021 honlapcímen, vagy telefonon a 06/30-903-32-26  Nagy-Kalló Szilvia ügyintézőtől kaphatók.

Budakeszi 2021. június  9.
Budakeszi Város Önkormányzata képviseletében

dr. Győri Ottilia
polgármester

Mellékletek:

Megosztom a cikket