Pályázati felhívás!

Budakeszi Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve pályázatot ír ki, egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, valamint felsőoktatási intézményekbe jelentkezni kívánó, hátrányos szociális helyzetű fiatalok részére.

A pályázat benyújtásának módja
A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica

Azoknak a pályázóknak, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem kell újra regisztrálniuk, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, papír alapon be kell nyújtania a pályázónak Budakeszi Polgármesteri Hivatalánál. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázók köre

Az “A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű diákok jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
“B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2019/2020. tanév második félévében, utolsó éves, érettségi előtt áll középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, (érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2020/2021. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2020. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat
a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázat kötelező mellékletei:

 1. Az „A” típusú pályázat esetén a hallgatói jogviszony igazolását, eredetiben.
 2. Nyilatkozat a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi
  nettó jövedelméről. (Letölthető a honlapról, egyben kérjük, hogy figyelmesen olvassák
  el a tájékoztatót.) Kérjük a nyilatkozat mellé a jövedelmekről szóló igazolásokat is csatolni.
 3. A szociális rászorultság igazolásához az alábbi okiratok szükségesek:
 • halotti anyakönyvi kivonat az árvaság igazolására,
 • születési anyakönyvi kivonat az eltartott kiskorúakról,
 • a rokkantságról szakvélemény,
 • gyámhatóság vagy bírósági jogerős döntése az egyedül nevelés tényről,

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje

2019. november 5. (kedd)

A pályázatok beadási helye
Budakeszi Város Önkormányzat Ügyfélszolgálat
(2092 Budakeszi, Fő utca 179. Ügyfélfogadási időben!)

A pályázatok elbírálásának módja

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 • középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
 • a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

A pályázat elbírálásának határideje

2019. december 6. (péntek)

Az ösztöndíj időtartama
„A” típusú pályázat: 2×5 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, a 2019/2020. tanév második (tavaszi), illetve a 2020/2021. tanév első (őszi) féléve.

„B” típusú pályázat: Az ösztöndíj időtartama 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: 2020/2021. tanév, a 2021/2022. tanév és a 2022/2023. tanév, feltétele a hallgatói jogviszony fennállása.

Budakeszi, 2019. október 1.
dr. Győri Ottilia s.k.
polgármester

Megosztom a cikket