Pályázat Műszaki csoportvezető munkakör betöltésére

Budakeszi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Polgármesteri Hivatal
Műszaki Csoport

Műszaki csoportvezető
munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Ellátandó feladatok:

 1. számú melléklet 20. pont: Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építési beruházási munkákhoz kapcsolódó feladatok: Engedélyezési, pályázati és közbeszerzési eljárások koordinálása, bonyolítása; tervezési és vállalkozási szerződések előkészítése; önkormányzati beruházások műszaki előkészítése, lebonyolítása; kapcsolattartás a tervezőkkel, kivitelezőkkel, műszaki ellenőrrel; műszaki átadás-átvételi eljárások előkészítése. Az önkormányzat és intézményei számára kiírt pályázatok napi szintű figyelemmel kísérése és tájékoztatás nyújtása a jegyzőnek, polgármesternek. Közreműködik az önkormányzat pályázati stratégiájának elkészítésében és végrehajtja az abban foglaltakat. Kapcsolattartás és együttműködés az önkormányzat által pályázatírással megbízott céggel, projektpályázatok elkészítésében támogatói feladatok végzése, a pályázati határidők figyelése, betartása és betartatása. A burkolatbontási, tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások iránti kérelmek elbírálása, az ideiglenes forgalomtechnikai tervek jóváhagyása, a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel val kapcsolattartás és adatszolgáltatás, behajtási engedélyek iránti kérelmek elbírálása, a Vízművek szolgáltatás megrendelő önkormányzati hozzájárulás. Projektindítással kapcsolatos feladatok ellátása, részvétel a polgármesteri fogadóórán, a kooperációs egyeztetéseken, a lakossági fórumokon. A csoport feladataival kapcsolatos bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések készítése, műszaki feladatok szakmai véleményezése és azokra megoldási javaslatok készítése. Mindezen feladatok ellenőrzése, felügyelete, betartatása és figyelemmel kísérése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem, I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint
 • Motivációs levél
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szelenczy Gabriella nyújt, a 23-535-710/114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton humanpolitika@budakeszi.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók – a pályázatok tartalmi és formai szűrését követően – előreláthatólag személyes meghallgatáson vesznek részt. Munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Budakeszi Hírmondó online – 2019. szeptember 9.
 • Budakeszi város honlapja – 2019. szeptember 9.

 

Megosztom a cikket