ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYINTÉZÉSRŐL

Kérelmek, bejelentések benyújtása az ügyfélszolgálaton

A kérelmet írásban postai úton, vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (2092 Budakeszi, Fő utca 179. ) – átvételi elismervény ellenében.

 

Ügyintézési határidő

 

30 nap, ami egy esetben 30 nappal meghosszabbítható (külön jogszabály meghatározhat egyéb ügyintézési határidőt is). A határidőbe nem számít bele:

– hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,

– jogsegélyeljárás időtartama, továbbá az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével, azon adatok beszerzéséhez szükséges időtartam, melyeket valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamra jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásai tartalmaznak.

– hiánypótlásra illetve tényállás tisztásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig eltelt idő,

– a szakhatóság eljárásának időtartama,

– eljárás felfüggesztésének időtartama,

– eljárás megindításáról szóló értesítés mellőzése esetén a bizonyítékok ismertetésére vonatkozó eljárás időtartama,

– hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,

– a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,

– szakértői vélemény elkészítésének időtartama,

– hatósági megkeresése, vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

 

A határozat meghozatalához szükséges idő a tényállás bonyolultságától, a szükséges bizonyítási eljárás lefolytatásától is függ.

 

Ügyfél joga

 

– kérelmet nyújtson be,

– kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja,

– önmagát meghatalmazott útján képviselje (jogi képviselő),

– saját ügye irataiba betekintsen, bizonyítékokat megismerhesse,

– nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,

– meghallgatását kérje,

– igazolási kérelmet terjesszen elő,

– jogorvoslattal éljen,

– az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztassák.

 

Ügyfél kötelezettsége

 

– idézésnek eleget tenni,

– hiánypótlásnak eleget tenni,

– az eljárás illetékét megfizetni,

– iratmásolat díját megfizetni,

– többletköltségeket megtéríteni,

– jóhiszeműen közreműködni,

– az eljárás, a bizonyítás során együttműködni.

 

Illetékességi terület

 

Budakeszi Város közigazgatási területe.

 

Vonatkozó jogszabályok

 

– 1990. évi C. tv. a helyi adókról

– 1991. évi LXXXII. tv. a gépjárműadóról

– 2003. évi XCIII. tv. az adózás rendjéről

– 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

– 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről

– 2003. évi LXXXIX. tv. a környezetterhelési díjról

– 1994. évi LIII. tv. a bírósági végrehajtásról

– 1999. évi LXIX. tv. a szabálysértésekről

– 1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről

– 2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról

– 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról

– 1996. évi LXXXI. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról

– 1997. évi CXLI. tv. az ingatlan-nyilvántartásról

– 13/1991 (V. 21) PM rend.

– a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról

– 217/1998 (XII.30) Korm. rend az államháztartás működési rendjéről

– 35/2000 (X. 30) BM r. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

 

Illetékek

 

Az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás az alábbiak kivételével illetékmentes:

– Méltányossági eljárás, részletfizetés, fizetési halasztási kérelem illetéke: 3.000.- Ft

– Adóigazolás, mint hatósági bizonyítvány kiállítása eredeti példány 3.000.- Ft.

– Fellebbezési illeték a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000.-Ft-ja után 400.- Ft, de legalább 5.000.- Ft

 

Iratmásolat, kivonat illetéke oldalanként 100,- Ft. Az iratmásolatot a másolat átvételekor illetékbélyeggel kell megfizetni.

Gyermekkedvezmény igényléséhez szükséges okmányok és igazolások:

– gyermek születési anyakönyvi kivonat vagy lakcímkártya másolat

– 16. életévet betöltött gyermek esetén Magyar Államkincstártól nevelési vagy iskoláztatási igazolás.

Az igénybe még nem vett adókedvezmények és adómentességek külön, adózó kérelme alapján vehetők igénybe.

Az adózót az adókötelezettség keletkezéséről, az adó megállapításához szükséges adatokról, körülményekről 15 napon belül bevallási , illetve bejelentési kötelezettség terheli.

Megosztom a cikket